Králův

Hledám varianty 'králův' [ králův (18) královými (2) královým (16) králových (5) královy (3) královu (3) královo (5) královi (6) králově (4) králova (23) ]. Nalezeno 78 veršù.
1. Samuel 18:18...je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem,...
1. Samuel 18:22...jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida...
1. Samuel 18:23...odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když...
1. Samuel 18:26...Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se...
1. Samuel 21:9...si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč...
1. Samuel 22:14...služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého...
1. Samuel 22:17...Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a...
1. Samuel 26:16... Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul...
1. Samuel 26:22...jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde....
2. Samuel 13:18...zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a...
2. Samuel 13:29...naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka...
2. Samuel 15:15...vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král...
2. Samuel 18:12...kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na...
2. Samuel 19:12...čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal...
2. Samuel 19:19... aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl král překročit Jordán, Gerův syn...
2. Samuel 19:25...nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když...
2. Samuel 19:44...My jsme přece byli první, kdo začal mluvitkrálově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali...
1. Královská 1:44... s gardou Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na královu mulu a kněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůnKrálovi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 4:5...vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram,...
2. Královská 7:2...mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl:...
2. Královská 7:19...ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské...
2. Královská 11:12...oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Královská 13:16...A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je...
2. Královská 25:29...a po všechny dny svého života směl vždy jístkrálova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále...
1. Letopisů 18:17...gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel...
1. Letopisů 21:6... nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak...
1. Letopisů 25:2...Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš,...
1. Letopisů 25:5... Hotir a Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne...
1. Letopisů 27:33... měl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl...
2. Letopisů 8:15...to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě...
2. Letopisů 21:17...obranou a pobrali všechno jmění, které našlikrálově paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo...
2. Letopisů 23:3...slova o synech Davidových bude kralovat králův syn. Provedete to takhle: Třetina z vás kněží a...
2. Letopisů 23:11...před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Letopisů 24:8...předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před...
2. Letopisů 24:21...opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali....
2. Letopisů 28:7...Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce paláce Azrikama i králova...
2. Letopisů 29:15...své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin...
2. Letopisů 29:25...s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davidakrálova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání...
2. Letopisů 30:6...jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili...
2. Letopisů 34:22...vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pakkrálovými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde...
2. Letopisů 35:10...bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po...
2. Letopisů 35:15...místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemanakrálova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé...
Ezdráš 7:8...sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního...
Ezdráš 7:23...ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám...
Ester 2:9...a zařídil, aby se věnovalo sedm děvčatkrálova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části...
Ester 2:13...ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli chtěla, a bylo vyhověno. Večer...
Ester 2:15...vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl,...
Ester 2:23...a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké...
Ester 3:8...odlišné a královské zákony nedodržují. Neníkrálově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se...
Ester 3:9...deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní...
Ester 3:12... Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé provincie...
Ester 3:15... aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v...
Ester 4:7... i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis...
Ester 4:11...vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na...
Ester 6:9...na hlavě. To roucho i koně svěří některémukrálových nejvznešenějších velmožů. je to roucho...
Ester 6:14..." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu,...
Ester 7:10...kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek...
Ester 8:8...Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem...
Ester 8:14...Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v...
Žalmy 45:16...- k tobě přichází! Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti;...
Žalmy 72:1... krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé...
Přísloví 16:14...se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímněKrálova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší....
Přísloví 19:12...člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdobaKrálova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě....
Přísloví 21:1...špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra.  Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je...
Kazatel 2:12...a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem,...
Izaiáš 7:2...Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se...
Jeremiáš 38:27...vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo...
Jeremiáš 41:1...deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v...
Jeremiáš 52:33...a po všechny dny svého života směl vždy jístkrálova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
Daniel 2:15...s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak...
Daniel 3:22...hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty...
Daniel 6:25...ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli,...
Ozeáš 7:5...nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on...
Amos 7:13...Bet-elu ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to...
Skutky 12:20...(jejich kraj byl totiž závislý na dodávkáchkrálova území). Ve stanovený den se Herodes v královském...
Židům 11:23... jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl...
Židům 11:27... Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |