Králům

Hledám pøesnì 'králům'. Nalezeno 26 veršù. Další varianty: králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Deuteronomium 3:8...si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře...
Deuteronomium 3:21...všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se...
Jozue 2:10...z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili...
Jozue 9:10... a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a...
1. Samuel 27:6...dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a...
2. Letopisů 9:26...vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s...
2. Letopisů 28:23...ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat,...
Ezdráš 4:15...a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají povstání a...
Ezdráš 4:19... že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm vznikají povstání a vzpoury. V...
Nehemiáš 9:37...zemi jsme dnes otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s...
Job 12:18...svléká donaha, ze soudců umí blázny udělatKrálům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí provazy. I kněží...
Žalmy 144:10...loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od...
Přísloví 16:13...spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je...
Přísloví 31:3...Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží králům...
Přísloví 31:4...cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemuelikrálům, nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší....
Jeremiáš 1:18...hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou...
Jeremiáš 25:14...oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co...
Jeremiáš 27:3...a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli ho po...
Ezechiel 32:10...netušíš. Mnohé národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před...
Daniel 9:6...proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě...
Daniel 9:8...dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili...
Abakuk 1:10...míří každý z nich, zajatců jak písku sbírajíKrálům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé...
Skutky 9:15...nádoba - bude přinášet jméno národůmkrálům i synům Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět...
Zjevení 10:11...znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykůmkrálům." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi...
Zjevení 16:12...a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z...
Zjevení 16:14...duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |