Králů

Hledám pøesnì 'králů'. Nalezeno 109 veršù. Další varianty: králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Genesis 14:17... Když se pak vracel od porážky Kedor-laomerakrálů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do...
Numeri 31:8...je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských...
Deuteronomium 4:47...porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním...
Jozue 10:5...syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král...
Jozue 10:16...Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue...
Jozue 10:17...u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k...
Jozue 10:22..."Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět...
Jozue 10:23...mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu,...
Jozue 10:24...Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže....
Jozue 10:42...od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože...
Jozue 11:12...potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče....
Jozue 12:24...Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jedenkrál Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl ...
Soudců 1:7...i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty...
Soudců 8:26...a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z...
1. Královská 10:15... z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit...
1. Královská 14:19...a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke...
1. Královská 14:29...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu...
1. Královská 15:7...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl...
1. Královská 15:23...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke...
1. Královská 15:31...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá...
1. Královská 16:5...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse...
1. Královská 16:14...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 16:20...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory....
1. Královská 16:27...všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří....
1. Královská 20:24...utkali na rovině, porazíme je! Proveď to takhleKrálů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si...
1. Královská 22:39...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 22:46...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které...
2. Královská 1:18... se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do...
2. Královská 8:18...osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil...
2. Královská 8:23...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi...
2. Královská 10:34...všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří...
2. Královská 12:19...Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků,...
2. Královská 12:20...vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a...
2. Královská 13:8...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v...
2. Královská 13:12...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 14:15...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 14:18...jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl...
2. Královská 14:28...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Královská 15:6...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi...
2. Královská 15:11...jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském...
2. Královská 15:15...zosnoval - jsou sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a...
2. Královská 15:21...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě...
2. Královská 15:26...vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se...
2. Královská 15:31...vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna...
2. Královská 15:36...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat...
2. Královská 16:3...otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle...
2. Královská 16:19...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými...
2. Královská 17:8...nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu,...
2. Královská 20:20...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě...
2. Královská 21:17...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v...
2. Královská 21:25...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho...
2. Královská 23:22...Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě...
2. Královská 23:28...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó,...
2. Královská 24:5...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal...
1. Letopisů 9:1...jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu....
2. Letopisů 9:14... kupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli...
2. Letopisů 16:11...do konce zapsány v Knize judských a izraelských králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na...
2. Letopisů 20:34...Chananiho, která jsou součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s...
2. Letopisů 21:6...osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s...
2. Letopisů 21:13...cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke...
2. Letopisů 24:27...Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. ...
2. Letopisů 25:26...do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se...
2. Letopisů 27:7...jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 28:2...otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo...
2. Letopisů 28:26...do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve...
2. Letopisů 28:27...ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho...
2. Letopisů 30:6...jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili...
2. Letopisů 32:32... které je součástí Knihy judských a izraelských králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho...
2. Letopisů 33:18... to vše je uvedeno ve Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také...
2. Letopisů 35:18...od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil takový Hod beránka, jako slavil Jošiáš s...
2. Letopisů 35:27...do konce popsáno v Knize izraelských a judských králů. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a...
2. Letopisů 36:8...to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin...
Ezdráš 6:14...Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili....
Ezdráš 7:12...a jeho ustanovení pro Izrael: Artaxerxeskrál králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes,...
Ezdráš 9:7...svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou okolních králů. ...
Nehemiáš 9:32...všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky, naše otce i...
Ester 10:2...i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských...
Žalmy 45:10...tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka...
Žalmy 89:28...A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším budekrálů na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky, ...
Přísloví 25:2...Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a hlubiny země, tak...
Přísloví 25:3... Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout. Když se od stříbra odloučí struska,...
Přísloví 27:24... Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu...
Kazatel 2:8...Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také...
Izaiáš 1:1...viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše. Slyšte, nebesa,...
Izaiáš 7:16...zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj...
Izaiáš 19:11..."Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ...
Jeremiáš 8:1... praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a proroků i kosti...
Jeremiáš 19:13...jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny...
Jeremiáš 34:5...pohřební oheň k poctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a...
Jeremiáš 44:9...na zločiny svých otců, na zločiny judských králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní zločiny a...
Jeremiáš 51:11... uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je...
Ezechiel 26:7...Hle - přivádím na Týr od severu Nabukadnezarakrále Babylonu, krále králů, s koni, vozy, jezdci a s...
Ezechiel 28:17... Proto jsem tedy srazil k zemi, před očima králů, aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi...
Ezechiel 43:7...Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým...
Ezechiel 43:9...zničil. Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat...
Daniel 2:37... Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Tykráli, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království...
Daniel 2:44... tak jako železo nedrží s hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy...
Daniel 2:47...jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán...
Daniel 7:24... podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane...
Daniel 10:13...dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z...
Ozeáš 1:1...dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády...
Micheáš 1:1...dostal Micheáš Morešetský za vlády judských králů Jotama, Achaze a Ezechiáše - to, co přijal ve vidění...
Micheáš 1:14...nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe zklamání králů Izraele! Přivedu na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše!...
Zjevení 1:5...věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás...
Zjevení 17:9...sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a...
Zjevení 17:12...do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout...
Zjevení 17:14...a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánůKrál králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní."...
Zjevení 19:16...Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jménoKRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla,...
Zjevení 19:18...se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo...

Slova obsahující králů: králů (109) králům (27) králův (18)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |