Král

Hledám varianty 'král' [ králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 14:1...tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch, elamský král...
Genesis 14:2...a král národů Tidal válčili proti Berovikráli Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy,...
Genesis 14:5... Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhlkráli, kteří byli s ním, a pobili Refajce v...
Genesis 14:8...a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaruKrálové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest...
Genesis 14:9...v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému...
Genesis 14:10...ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor....
Genesis 14:14... narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 14:17... Když se pak vracel od porážky Kedor-laomerakrálů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do...
Genesis 14:18...Šave (což je Královské údolí). Melchisedechkrál Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl...
Genesis 14:21...do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátekKrál Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram...
Genesis 17:6...nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s...
Genesis 17:16... Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z  králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel...
Genesis 20:2...o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci...
Genesis 26:1... a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl:...
Genesis 26:8... když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou...
Genesis 35:11... a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal...
Genesis 36:31...výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
Genesis 36:32...zemi předtím, než synům Izraele vládl králKrálem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se...
Genesis 40:1... Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se...
Genesis 40:5...dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl...
Genesis 41:46...čela egyptské země. Když stanul před faraonemkrálem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od...
Exodus 1:8...země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský...
Exodus 1:15... Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se...
Exodus 1:17...Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty...
Exodus 1:18...král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?"...
Exodus 2:23...v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a...
Exodus 3:18...půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů....
Exodus 3:19... našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu...
Exodus 5:4...nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od...
Exodus 6:11...promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země."...
Exodus 6:13...ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A...
Exodus 6:27...země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je...
Exodus 6:29...řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů...
Exodus 14:8...jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se...
Numeri 20:14... Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o...
Numeri 21:1...ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael...
Numeri 21:21...nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí....
Numeri 21:26...jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a...
Numeri 21:29...učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichonakrále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu ...
Numeri 21:33...a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se...
Numeri 21:34... Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili...
Numeri 22:4...Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru...
Numeri 22:10...ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle,...
Numeri 23:7..."Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a...
Numeri 24:7...poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne....
Numeri 31:8...je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských...
Numeri 32:33...pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga...
Numeri 33:40...na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl...
Deuteronomium 1:4...pro přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga...
Deuteronomium 2:24...Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat,...
Deuteronomium 2:26...Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovikráli Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít...
Deuteronomium 2:30... kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin,...
Deuteronomium 3:1...a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei...
Deuteronomium 3:2... Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 3:3...Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich...
Deuteronomium 3:6...jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i...
Deuteronomium 3:8...si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře...
Deuteronomium 3:11...města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano,...
Deuteronomium 3:21...všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se...
Deuteronomium 4:46... v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny...
Deuteronomium 4:47...porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním...
Deuteronomium 7:8...a vykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je...
Deuteronomium 7:24...nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před...
Deuteronomium 17:14...se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou...
Deuteronomium 17:15...kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad...
Deuteronomium 28:36... od hlavy k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty...
Deuteronomium 29:6... sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale porazili jsme je....
Deuteronomium 31:4...s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ...
Deuteronomium 33:5...shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele...
Jozue 2:2...domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespaliKráli Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací...
Jozue 2:3...nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli...
Jozue 2:10...z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili...
Jozue 5:1... po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští...
Jozue 6:2..."Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni...
Jozue 8:1...proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s...
Jozue 8:2...lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho...
Jozue 8:14...sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy...
Jozue 8:23... kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl...
Jozue 8:29...v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce...
Jozue 9:1...mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a...
Jozue 9:10... a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a...
Jozue 10:1...tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako...
Jozue 10:3...všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi...
Jozue 10:5...syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král...
Jozue 10:6...a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z...
Jozue 10:16...Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue...
Jozue 10:17...u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k...
Jozue 10:22..."Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět...
Jozue 10:23...mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu,...
Jozue 10:24...Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže....
Jozue 10:28...téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho...
Jozue 10:30...k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil...
Jozue 10:33...v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horamkrál Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho...
Jozue 10:37...něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve...
Jozue 10:39...na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v...
Jozue 10:40... Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho...
Jozue 10:42...od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože...
Jozue 11:1...tábora. Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále Jobaba a krále...
Jozue 11:2...a krále šimronského, krále akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského...
Jozue 11:5...a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u...
Jozue 11:10... V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch...
Jozue 11:12...potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče....
Jozue 11:17...údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue...
Jozue 11:18...jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v...
Jozue 12:1... Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem...
Jozue 12:2...i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od...
Jozue 12:4...a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v...
Jozue 12:5...a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonemkrálem Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se...
Jozue 12:7...Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na...
Jozue 12:9... Kananejců, Perizejců, Hivejců a JebusejcůKrál Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král...
Jozue 12:10...Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jedenkrál Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu...
Jozue 12:11...Jeruzaléma jeden, král Hebronu jedenkrál Jarmutu jeden, král Lachiše jeden, král Eglonu jeden,...
Jozue 12:12...Jarmutu jeden, král Lachiše jedenkrál Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden,...
Jozue 12:13...Eglonu jeden, král Gezeru jedenkrál Debiru jeden, král Gederu jeden, král Chormy jeden,...
Jozue 12:14...Debiru jeden, král Gederu jedenkrál Chormy jeden, král Aradu jeden, král Libny jeden, král...
Jozue 12:15...Chormy jeden, král Aradu jedenkrál Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden,...
Jozue 12:16...Libny jeden, král Adulamu jedenkrál Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden,...
Jozue 12:17...Makedy jeden, král Bet-elu jedenkrál Tapuachu jeden, král Cheferu jeden, král Afeku jeden,...
Jozue 12:18...Tapuachu jeden, král Cheferu jedenkrál Afeku jeden, král Šáronu jeden, král Madonu jeden,...
Jozue 12:19...Afeku jeden, král Šáronu jedenkrál Madonu jeden, král Chacoru jeden, král Šimron-meronu ...
Jozue 12:20...Madonu jeden, král Chacoru jedenkrál Šimron-meronu jeden, král Achšafu jeden, král...
Jozue 12:21...Šimron-meronu jeden, král Achšafu jedenkrál Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden,...
Jozue 12:22...Taanachu jeden, král Megida jedenkrál Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru...
Jozue 12:23...Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jedenkrál Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden...
Jozue 12:24...Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jedenkrál Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl ...
Jozue 13:10... k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců...
Jozue 13:21...- všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:27...pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh...
Jozue 13:30...Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček,...
Jozue 24:9...je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal...
Jozue 24:12...sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem,...
Soudců 1:7...i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty...
Soudců 3:8...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu....
Soudců 3:10... Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země...
Soudců 3:12...očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil se s Amonci i...
Soudců 3:14...Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele...
Soudců 3:15...něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč,...
Soudců 3:17...k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání...
Soudců 3:19...gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebekráli, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se...
Soudců 3:20...přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého...
Soudců 4:2... Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska...
Soudců 4:17...Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír....
Soudců 4:23...ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti...
Soudců 4:24...před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně...
Soudců 5:3...je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte tokrálové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám,...
Soudců 5:19...pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali, bojovali tehdy králové kanaánští v...
Soudců 5:21...válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných...
Soudců 8:5...nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a muži jsou vyčerpaní."...
Soudců 8:12...jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil...
Soudců 8:26...a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z...
Soudců 9:6...šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory...
Soudců 9:8...A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva...
Soudců 9:15...stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní...
Soudců 9:16...se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho...
Soudců 9:18...jste sedmdesát jeho synů na jednom kamenikrálem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho...
Soudců 11:12...v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl...
Soudců 11:13...máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral...
Soudců 11:14...Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach:...
Soudců 11:17...Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský...
Soudců 11:19...hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech...
Soudců 11:25... náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat...
Soudců 11:28...mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na...
Soudců 17:6...synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl...
Soudců 18:1...mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil,...
Soudců 19:1...stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita....
Soudců 21:25...každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali...
1. Samuel 2:10...soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil...
1. Samuel 8:5...po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když...
1. Samuel 8:6...přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se...
1. Samuel 8:7...přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl...
1. Samuel 8:9...varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova...
1. Samuel 8:10...slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,"...
1. Samuel 8:11...krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali...
1. Samuel 8:18...den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale...
1. Samuel 8:19... "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní...
1. Samuel 8:20...jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl...
1. Samuel 8:22...je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů...
1. Samuel 10:19...a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před...
1. Samuel 10:24...není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování,...
1. Samuel 11:15...Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam...
1. Samuel 12:1... co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý...
1. Samuel 12:2...jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi...
1. Samuel 12:9... a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k...
1. Samuel 12:12... Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne...
1. Samuel 12:13...králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte:...
1. Samuel 12:14...a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vykrál, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete...
1. Samuel 12:17...očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne...
1. Samuel 12:19...přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste...
1. Samuel 12:25...však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech....
1. Samuel 13:1... budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým...
1. Samuel 14:47...okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil....
1. Samuel 15:1..."Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova...
1. Samuel 15:8...Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agagakrále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili...
1. Samuel 15:11..."Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil slovo."...
1. Samuel 15:17...izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s úkolem:...
1. Samuel 15:20... Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid...
1. Samuel 15:23...Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem...
1. Samuel 15:26...slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale...
1. Samuel 15:32... Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agagakrále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to...
1. Samuel 15:35...nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš...
1. Samuel 16:1...budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi....
1. Samuel 17:25... "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabilkrál by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru...
1. Samuel 17:55...syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živkráli, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka,...
1. Samuel 17:56... "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil,...
1. Samuel 18:6...z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na...
1. Samuel 18:22..."Říkejte potají Davidovi: Jen se podívejkrál rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se...
1. Samuel 18:25... Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi totoKrál nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek...
1. Samuel 18:27... přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru...
1. Samuel 19:4..." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť...
1. Samuel 20:5...zítra je slavnost novoluní a bych měl sedětkrálem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli...
1. Samuel 20:24..." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluníkrál zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi...
1. Samuel 20:25...venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostiněKrál zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po...
1. Samuel 21:3...není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví,...
1. Samuel 21:11...toho dne před Saulem, dorazil k Achišovikráli Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi...
1. Samuel 21:12...k Achišovi, králi Gatu. "To je přece Davidkrál země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece...
1. Samuel 21:13...si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před...
1. Samuel 22:3...odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud...
1. Samuel 22:4...se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve...
1. Samuel 22:11...na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna...
1. Samuel 22:14...na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný...
1. Samuel 22:15...o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne.  král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť...
1. Samuel 22:16...tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni...
1. Samuel 22:17...Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a...
1. Samuel 22:18...ruku a dotknout se Hospodinových kněžíKrál se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A...
1. Samuel 23:20...na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby...
1. Samuel 24:9...jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj paneKráli!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil...
1. Samuel 24:15...zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou...
1. Samuel 24:21...dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat....
1. Samuel 25:36... Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu do...
1. Samuel 26:15...volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc...
1. Samuel 26:17... Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:19...zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně...
1. Samuel 26:20...zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách...
1. Samuel 27:2...a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy...
1. Samuel 27:6...dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a...
1. Samuel 28:13...podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl  král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo...
1. Samuel 29:3...Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok....
1. Samuel 29:8...Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro ...
2. Samuel 2:4...potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno:...
2. Samuel 2:7...pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy...
2. Samuel 2:9... odvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a...
2. Samuel 3:3...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš,...
2. Samuel 3:17...stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o...
2. Samuel 3:21...řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak...
2. Samuel 3:23...vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže...
2. Samuel 3:24...propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou...
2. Samuel 3:31...se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu...
2. Samuel 3:32...za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávalikrál nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid...
2. Samuel 3:33...hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakalKrál tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner...
2. Samuel 3:36...se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že...
2. Samuel 3:37... že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v...
2. Samuel 3:38...zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od králeKrál tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli...
2. Samuel 3:39...padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji,...
2. Samuel 4:8...nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad...
2. Samuel 5:2..."Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl...
2. Samuel 5:3... ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král...
2. Samuel 5:4... Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců...
2. Samuel 5:6...v Jeruzalémě nad celým Izraelem i JudouKrál pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na...
2. Samuel 5:11...a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíramkrál Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a...
2. Samuel 5:12... Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve...
2. Samuel 5:17...Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David...
2. Samuel 6:12...a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho důmKráli Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží...
2. Samuel 6:16...dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém...
2. Samuel 6:20...ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami svých...
2. Samuel 7:1...do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode...
2. Samuel 7:2...dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém...
2. Samuel 7:3...a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží...
2. Samuel 7:18...podle tohoto vidění promluvil Nátan k DavidoviKrál David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:...
2. Samuel 8:3... David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobovakrále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat...
2. Samuel 8:5... Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovikráli Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů....
2. Samuel 8:8... Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král...
2. Samuel 8:9...král David veliké množství bronzu. Když se Toúkrál Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo...
2. Samuel 8:10...porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním...
2. Samuel 8:11...přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předmětykrál David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a...
2. Samuel 8:12...i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobovakrále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze...
2. Samuel 9:2...ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu...
2. Samuel 9:3...ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě...
2. Samuel 9:4...nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru,"...
2. Samuel 9:5... syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl CíbaKrál David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna...
2. Samuel 9:9... "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu:...
2. Samuel 9:11...) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pánkrál přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u...
2. Samuel 10:1...na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si...
2. Samuel 10:5...posly. Protože ti muži byli velmi zostuzenikrál jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste...
2. Samuel 10:6...z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a...
2. Samuel 10:19...Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho...
2. Samuel 11:1...ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými...
2. Samuel 11:8...a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil paláckrál za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl...
2. Samuel 11:19...průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k...
2. Samuel 11:20..." králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli...
2. Samuel 12:7...Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových...
2. Samuel 13:6... že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra...
2. Samuel 13:13...jako nějaký hanebník. Prosím, promluv radějikrálem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel....
2. Samuel 13:21...bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem...
2. Samuel 13:24...sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání...
2. Samuel 13:25...služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na...
2. Samuel 13:26...se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona...
2. Samuel 13:29...naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka...
2. Samuel 13:31...syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni...
2. Samuel 13:32... syn Davidova bratra Šimey: " se můj pánkrál nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští...
2. Samuel 13:33...zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pánkrál vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští...
2. Samuel 13:35...přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj...
2. Samuel 13:36...služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a...
2. Samuel 13:37... Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna...
2. Samuel 13:39...útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po...
2. Samuel 14:1...stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl...
2. Samuel 14:3... která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A...
2. Samuel 14:4... co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi,...
2. Samuel 14:5...a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá...
2. Samuel 14:8...se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane...
2. Samuel 14:9...rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na...
2. Samuel 14:10... Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to  král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu...
2. Samuel 14:11...tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu...
2. Samuel 14:12...ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy...
2. Samuel 14:13...ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám...
2. Samuel 14:15...nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá...
2. Samuel 14:16... Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo...
2. Samuel 14:17... Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo...
2. Samuel 14:18... s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 14:19...prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne...
2. Samuel 14:21...jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a...
2. Samuel 14:22..." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel...
2. Samuel 14:24...do Gešuru a přivedl Abšaloma do JeruzalémaKrál však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi...
2. Samuel 14:28...v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když...
2. Samuel 14:29...stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb...
2. Samuel 14:32..." odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit...
2. Samuel 14:33...vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval,...
2. Samuel 15:2...brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?"...
2. Samuel 15:3..."Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, alekrále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl...
2. Samuel 15:6...všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastáníkrále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak...
2. Samuel 15:7...Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který...
2. Samuel 15:9...zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom...
2. Samuel 15:10...rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů...
2. Samuel 15:15...vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král...
2. Samuel 15:16..."uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen...
2. Samuel 15:17...jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u...
2. Samuel 15:18...následovali z Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys...
2. Samuel 15:19...Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať...
2. Samuel 15:21...projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a...
2. Samuel 15:23...plakala, když celý ten zástup procházel kolemKrál překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil...
2. Samuel 15:25...zástup neopustil město. Přišel tam i AbiatarKrál ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města....
2. Samuel 15:27...- zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s...
2. Samuel 15:34...města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službámkráli; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit...
2. Samuel 16:2...ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba...
2. Samuel 16:3...unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si:...
2. Samuel 16:4...majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi...
2. Samuel 16:5...Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž...
2. Samuel 16:6...i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi...
2. Samuel 16:8...oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou...
2. Samuel 16:9...jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a...
2. Samuel 16:10...mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že...
2. Samuel 16:14... házel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo,...
2. Samuel 16:16...důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?"...
2. Samuel 17:2...jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí...
2. Samuel 17:16...před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak jekrálem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac...
2. Samuel 17:17...tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do...
2. Samuel 17:21...pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti...
2. Samuel 18:2...Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom...
2. Samuel 18:4...ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po...
2. Samuel 18:5...lid pochodoval ven po stovkách a tisícíchKrál tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 18:12...kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na...
2. Samuel 18:13...' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně."...
2. Samuel 18:19...tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu...
2. Samuel 18:21...tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl...
2. Samuel 18:25...osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale...
2. Samuel 18:26...strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle...
2. Samuel 18:27... syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil...
2. Samuel 18:28...s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď...
2. Samuel 18:29..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník...
2. Samuel 18:30...to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil...
2. Samuel 18:31...dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pánakrále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě...
2. Samuel 18:32..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i...
2. Samuel 19:1...ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!"  Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány...
2. Samuel 19:2...můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak...
2. Samuel 19:3...a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem...
2. Samuel 19:5...se krade vojsko, které s hanbou prchlo z bojeKrál si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome!...
2. Samuel 19:6... synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže,...
2. Samuel 19:9...neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni...
2. Samuel 19:10... ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás...
2. Samuel 19:11...Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme...
2. Samuel 19:12...čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal...
2. Samuel 19:13... krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi...
2. Samuel 19:15...srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži."...
2. Samuel 19:16..."Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští...
2. Samuel 19:17... si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a...
2. Samuel 19:18...a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a zpět,...
2. Samuel 19:19... že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl...
2. Samuel 19:20...tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pánkrál opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci....
2. Samuel 19:21.... Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánukráli naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj,...
2. Samuel 19:23...někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš...
2. Samuel 19:24... že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to...
2. Samuel 19:25... Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral...
2. Samuel 19:26...návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou,...
2. Samuel 19:27...se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můjkráli, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla...
2. Samuel 19:28..., tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pánkrál je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za...
2. Samuel 19:29...právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještěkrále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král....
2. Samuel 19:30...dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně...
2. Samuel 19:31..." řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se...
2. Samuel 19:32...Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj...
2. Samuel 19:33... velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on sekrále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl...
2. Samuel 19:34...v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se...
2. Samuel 19:35..."Kolik let života mi ještě zbývá, abych šelkrálem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak...
2. Samuel 19:36...Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánukráli břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek...
2. Samuel 19:37...pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak...
2. Samuel 19:38... kde je hrob mého otce a matky. Mého pánakrále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu...
2. Samuel 19:39... K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám...
2. Samuel 19:40...dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil...
2. Samuel 19:41...Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domůKrál pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S...
2. Samuel 19:42...vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ...
2. Samuel 19:43...jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč...
2. Samuel 19:44...dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám!...
2. Samuel 20:2...od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal...
2. Samuel 20:3... po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset...
2. Samuel 20:4...smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů...
2. Samuel 20:21...jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu."...
2. Samuel 20:22...přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského...
2. Samuel 21:2...rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci...
2. Samuel 21:4...zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit...
2. Samuel 21:7...vrchu." "Máte je mít," řekl jim na toKrál ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova,...
2. Samuel 21:8...Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménuKrál vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera...
2. Samuel 21:14...Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi....
2. Samuel 22:51... tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
2. Samuel 24:2...Izraele a Judu," podnítil proti nim DavidaKrál tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi...
2. Samuel 24:3... Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před...
2. Samuel 24:4...Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli...
2. Samuel 24:9...zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných...
2. Samuel 24:20...vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi ...
2. Samuel 24:21...a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pánkrál přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci...
2. Samuel 24:23...a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout...
2. Samuel 24:24... ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece...
1. Královská 1:1...za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila.  Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se...
1. Královská 1:2...mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:3... nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala...
1. Královská 1:4...ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se...
1. Královská 1:13...život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi...
1. Královská 1:14...že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvitkrálem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba...
1. Královská 1:15...a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o něj...
1. Královská 1:16...Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu...
1. Královská 1:17...přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle,...
1. Královská 1:20...celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj panekráli, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po...
1. Královská 1:22...dopadneme jako zločinci." Ještě hovořilakrálem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan...
1. Královská 1:23...prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu...
1. Královská 1:24... poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj panekráli, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš;...
1. Královská 1:25...vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara....
1. Královská 1:27...ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému...
1. Královská 1:28...trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním,...
1. Královská 1:29... Když přišla ke králi a postavila se před nímkrál přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil...
1. Královská 1:30...při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on."...
1. Královská 1:31...on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, ...
1. Královská 1:32...slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:34... Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte:...
1. Královská 1:36...vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh...
1. Královská 1:37...Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn...
1. Královská 1:38...a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z...
1. Královská 1:39...beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět,...
1. Královská 1:43..." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pánkrál David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním...
1. Královská 1:45...s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůnKrálovi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 1:51... Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi...
1. Královská 1:53...pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se...
1. Královská 2:17...." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu...
1. Královská 2:18..."Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o toběkrálem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o...
1. Královská 2:19... "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a...
1. Královská 2:20..." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za...
1. Královská 2:22...pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl  král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království!...
1. Královská 2:23...straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh...
1. Královská 2:25...slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho...
1. Královská 2:26...syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš...
1. Královská 2:29...k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltářeKráli Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k...
1. Královská 2:30...přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději...
1. Královská 2:31...vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho...
1. Královská 2:35...ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkověKrál místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna...
1. Královská 2:36...knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v...
1. Královská 2:38...zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj...
1. Královská 2:39...letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že...
1. Královská 2:44...nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle...
1. Královská 2:45...ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavuKrál Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před...
1. Královská 2:46...bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a...
1. Královská 3:4...na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšináchKrál chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla...
1. Královská 3:7... Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a...
1. Královská 3:13...a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na...
1. Královská 3:16...dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane...
1. Královská 3:22... "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten...
1. Královská 3:23...tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádalyKrál je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj...
1. Královská 3:24... ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč....
1. Královská 3:25...tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale...
1. Královská 3:26...ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho...
1. Královská 3:27...ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě ...
1. Královská 3:28...se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že...
1. Královská 4:1...sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho...
1. Královská 4:7...celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování...
1. Královská 4:19...Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak...
1. Královská 5:4... Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi...
1. Královská 5:7... Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a...
1. Královská 5:14...o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucíchKrálové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak...
1. Královská 5:15...si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile...
1. Královská 5:27...a Šalomounem vládl mír a stali se spojenciKrál Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce....
1. Královská 5:31... kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníkyKrál nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl,...
1. Královská 6:2...zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20...
1. Královská 7:13...nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíníKrál Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné...
1. Královská 7:14...k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla....
1. Královská 7:40...mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy,...
1. Královská 7:45...a mísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného...
1. Královská 7:46...pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzuKrál je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě...
1. Královská 7:51...lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak...
1. Královská 8:2... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý...
1. Královská 8:5...vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášelikrál Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
1. Královská 8:14... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění...
1. Královská 8:62...a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní...
1. Královská 8:63...pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám....
1. Královská 8:64...Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam...
1. Královská 8:66...Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho...
1. Královská 9:11...palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v...
1. Královská 9:14...jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun...
1. Královská 9:15...králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 9:26...před Hospodinem. Tak završil budování chrámuKrál Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého...
1. Královská 9:28... naložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
1. Královská 10:3...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze...
1. Královská 10:5...a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
1. Královská 10:9...Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala...
1. Královská 10:10...zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a...
1. Královská 10:12...veliké množství santálového dřeva a drahokamůKrál z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův...
1. Královská 10:13... ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
1. Královská 10:14...služebnictvem vydala zpět na cestu do vlastiKrál Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
1. Královská 10:15... z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit...
1. Královská 10:16...ode všech arabských králů a krajských hejtmanůKrál Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata...
1. Královská 10:17...zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také...
1. Královská 10:18... Král je umístil v Paláci libanonského lesaKrál také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho...
1. Královská 10:21...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
1. Královská 10:22...Šalomounových dobách vůbec považováno za cennéKrál totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také...
1. Královská 10:23...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávyKrál Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil...
1. Královská 10:28...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
1. Královská 10:29...vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval...
1. Královská 11:1...dál pro všechny chetitské a aramejské krále.  Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho...
1. Královská 11:23... který uprchl od svého pána Hadad-ezerakrále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem...
1. Královská 11:26... Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z...
1. Královská 11:27...jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel...
1. Královská 11:37...kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu,...
1. Královská 12:1...se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v...
1. Královská 12:2...o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
1. Královská 12:6..." odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešelKrál Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve...
1. Královská 12:13...(Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali...
1. Královská 12:15...na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin,...
1. Královská 12:16...Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme...
1. Královská 12:18...syny Izraele, kteří bydleli ve městech JudovýchKrál Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným...
1. Královská 12:20...a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo...
1. Královská 12:23...slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovukráli judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i...
1. Královská 12:27... obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se...
1. Královská 12:28...Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata...
1. Královská 13:4...se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému...
1. Královská 13:6...Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina...
1. Královská 13:7...přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a ...
1. Královská 13:8...domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu,...
1. Královská 13:11...toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou...
1. Královská 14:2...prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a...
1. Královská 14:14...něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co...
1. Královská 14:19...a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke...
1. Královská 14:21...kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v...
1. Královská 14:27...štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je...
1. Královská 14:28...hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a...
1. Královská 14:29...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu...
1. Královská 15:7...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl...
1. Královská 15:9...jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v...
1. Královská 15:16... zlato a různé předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša...
1. Královská 15:17...králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od...
1. Královská 15:18...pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je...
1. Královská 15:19...stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi...
1. Královská 15:20...králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své...
1. Královská 15:22... přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez...
1. Královská 15:23...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke...
1. Královská 15:25...kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův...
1. Královská 15:28... Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem,...
1. Královská 15:29...krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma...
1. Královská 15:31...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá...
1. Královská 15:32...izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského...
1. Královská 15:33...trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn...
1. Královská 16:5...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse...
1. Královská 16:8...svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn...
1. Královská 16:10...ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský...
1. Královská 16:14...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 16:15...izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní....
1. Královská 16:16...doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským...
1. Královská 16:20...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory....
1. Královská 16:21... synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za Omrim. Omriho...
1. Královská 16:22...syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém...
1. Královská 16:23...Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval...
1. Královská 16:27...všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří....
1. Královská 16:29...jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v...
1. Královská 16:31... vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V...
1. Královská 16:33... Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl...
1. Královská 19:15...poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále...
1. Královská 19:16...nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy,...
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně...
1. Královská 20:2...a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad:...
1. Královská 20:4...tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti...
1. Královská 20:7...a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte...
1. Královská 20:9...poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánukráli: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve...
1. Královská 20:11...z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká,...
1. Královská 20:12...Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům:...
1. Královská 20:13...proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 20:20...obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský...
1. Královská 20:21...uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a způsobil...
1. Královská 20:22...Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři...
1. Královská 20:23...znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli....
1. Královská 20:24...utkali na rovině, porazíme je! Proveď to takhleKrálů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si...
1. Královská 20:28...Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože...
1. Královská 20:31... Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se...
1. Královská 20:32...hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi...
1. Královská 20:33...je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do...
1. Královská 20:38... aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník...
1. Královská 20:39... a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy....
1. Královská 20:40...tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl...
1. Královská 20:41...Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví...
1. Královská 20:43...svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. ...
1. Královská 21:1...došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota...
1. Královská 21:7...Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu...
1. Královská 21:10...dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohukráli. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinové a...
1. Královská 21:13...veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohukráli!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti....
1. Královská 21:18..."Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat....
1. Královská 22:2...neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl...
1. Královská 22:3...krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří...
1. Královská 22:5...tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo...
1. Královská 22:6...se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich:...
1. Královská 22:8..."Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším,...
1. Královská 22:9...král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle,...
1. Královská 22:10...a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním...
1. Královská 22:12...na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu...
1. Královská 22:13...se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco...
1. Královská 22:15...jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o...
1. Královská 22:16... úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi...
1. Královská 22:18..."Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé...
1. Královská 22:26...pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli...
1. Královská 22:27...Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a...
1. Královská 22:29..." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
1. Královská 22:30...Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty...
1. Královská 22:31...král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s...
1. Královská 22:32...Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat...
1. Královská 22:33... vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z...
1. Královská 22:34...náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
1. Královská 22:35...Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev...
1. Královská 22:37...volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili....
1. Královská 22:39...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 22:41...kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti...
1. Královská 22:45...na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak...
1. Královská 22:46...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které...
1. Královská 22:48...vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské...
1. Královská 22:52...jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn...
2. Královská 1:3...Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že...
2. Královská 1:5...Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpětkrál se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám...
2. Královská 1:6...muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin:...
2. Královská 1:7... který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků...
2. Královská 1:8...boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš...
2. Královská 1:9...hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží mužikrál praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl...
2. Královská 1:11...oheň a pohltil velitele i s jeho padesátiKrál tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky....
2. Královská 1:13...Boží oheň a pohltil velitele i s jeho padesátiKrál tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži....
2. Královská 1:15...s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v...
2. Královská 1:17... a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O...
2. Královská 1:18... se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do...
2. Královská 3:1...se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův...
2. Královská 3:4...k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc...
2. Královská 3:5...beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto...
2. Královská 3:6...moábský král proti izraelskému králi vzbouřilKrál Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje...
2. Královská 3:7...do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil....
2. Královská 3:9... "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl JoramKrál Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem...
2. Královská 3:10...vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin...
2. Královská 3:11...Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu...
2. Královská 3:12... Vydali se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi...
2. Královská 3:13...a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce...
2. Královská 3:14...jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže,...
2. Královská 3:21...slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i...
2. Královská 3:23...rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit....
2. Královská 3:26...obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů...
2. Královská 4:13... Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínitkrále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla:...
2. Královská 5:1...řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého...
2. Královská 5:5...říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se...
2. Královská 5:6...zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po...
2. Královská 5:7... Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak...
2. Královská 5:8...Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své...
2. Královská 6:8...a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a...
2. Královská 6:9...tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se...
2. Královská 6:10...místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal...
2. Královská 6:11...pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ,"...
2. Královská 6:12...z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můjkráli. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému...
2. Královská 6:13...izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam...
2. Královská 6:21...jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši....
2. Královská 6:23...a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli...
2. Královská 6:24...izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl...
2. Královská 6:26...za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz,...
2. Královská 6:27...obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl  král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět:...
2. Královská 6:30...ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak...
2. Královská 6:31... " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o...
2. Královská 7:6...vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! ...
2. Královská 7:12...dál, se dostala do královského paláceKrál ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám...
2. Královská 7:14...čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřeženíkrál je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!"...
2. Královská 7:15...A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra...
2. Královská 7:17...tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl HospodinKrál tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k...
2. Královská 8:3...sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě...
2. Královská 8:4...ke králi, aby se domohla svého domu a pozemkůKrál právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj...
2. Královská 8:5...věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena,...
2. Královská 8:6...žena a to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla....
2. Královská 8:7...dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že...
2. Královská 8:8... Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži...
2. Královská 8:9...a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct,...
2. Královská 8:13...něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od...
2. Královská 8:15...ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále...
2. Královská 8:16...králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále...
2. Královská 8:17...Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm...
2. Královská 8:18...osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil...
2. Královská 8:20...vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru....
2. Královská 8:23...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi...
2. Královská 8:25...jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 8:26...Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden...
2. Královská 8:28...Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale...
2. Královská 8:29...o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama poraziliKrál Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které...
2. Královská 9:3...a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic...
2. Královská 9:6...praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého...
2. Královská 9:12... Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť,...
2. Královská 9:13... troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil...
2. Královská 9:14...vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu,...
2. Královská 9:15...před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v...
2. Královská 9:16... kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak...
2. Královská 9:18...pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?"...
2. Královská 9:19...ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá -...
2. Královská 9:21...na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjel; každý...
2. Královská 9:27...na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu....
2. Královská 10:4...strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města...
2. Královská 10:5...Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy...
2. Královská 10:13...pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi...
2. Královská 10:34...všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří...
2. Královská 10:35...a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad...
2. Královská 11:2...původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna...
2. Královská 11:7... zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se...
2. Královská 11:8...stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim...
2. Královská 11:11... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u...
2. Královská 11:12...oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Královská 11:14...chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se...
2. Královská 11:17...do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid....
2. Královská 11:19...gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského...
2. Královská 12:1...u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova...
2. Královská 12:7...najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto...
2. Královská 12:8...roku krále Joaše škody na chrámu neopraviliKrál Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a...
2. Královská 12:18...to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael...
2. Královská 12:19...Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků,...
2. Královská 12:20...vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a...
2. Královská 13:1...jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal...
2. Královská 13:3...hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil...
2. Královská 13:4...vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce,...
2. Královská 13:7... 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy...
2. Královská 13:8...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v...
2. Královská 13:10...jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův...
2. Královská 13:12...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 13:13... Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš...
2. Královská 13:14...králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj...
2. Královská 13:18...vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž...
2. Královská 13:22...kosti, ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády....
2. Královská 13:24...a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho...
2. Královská 14:1...izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal kralovat Amaciáš, syn...
2. Královská 14:2...Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Královská 14:8...dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se...
2. Královská 14:9... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden...
2. Královská 14:11...sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem...
2. Královská 14:13...a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova,...
2. Královská 14:15...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 14:16...otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám....
2. Královská 14:17...pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále...
2. Královská 14:18...jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl...
2. Královská 14:21... kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a...
2. Královská 14:22...on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského...
2. Královská 14:23...ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem...
2. Královská 14:28...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Královská 14:29...ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš....
2. Královská 15:1...syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn...
2. Královská 15:2...Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Královská 15:5...a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti...
2. Královská 15:6...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi...
2. Královská 15:8...jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn...
2. Královská 15:10...lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak...
2. Královská 15:11...jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském...
2. Královská 15:13...tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův....
2. Královská 15:14...Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí...
2. Královská 15:15...zosnoval - jsou sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a...
2. Královská 15:17...tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho...
2. Královská 15:19...svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby...
2. Královská 15:20...vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát...
2. Královská 15:21...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě...
2. Královská 15:23...jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn...
2. Královská 15:25...s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil hokrálovském paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Poté,...
2. Královská 15:26...vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se...
2. Královská 15:27...izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn...
2. Královská 15:29... který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl...
2. Královská 15:30...se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno...
2. Královská 15:31...vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna...
2. Královská 15:32...izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 15:33...nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 15:36...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat...
2. Královská 15:37...Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl...
2. Královská 16:2...nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct...
2. Královská 16:3...otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle...
2. Královská 16:5...a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem...
2. Královská 16:6... ale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce....
2. Královská 16:7...tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj...
2. Královská 16:8...se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu...
2. Královská 16:9...a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele...
2. Královská 16:10...ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravilKrál Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi...
2. Královská 16:11...postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se král...
2. Královská 16:12...předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k...
2. Královská 16:15...ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém...
2. Královská 16:17...všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázalKrál Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a...
2. Královská 16:18...je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam...
2. Královská 16:19...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými...
2. Královská 17:1...jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely....
2. Královská 17:2...očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar....
2. Královská 17:3...izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl...
2. Královská 17:4...jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému...
2. Královská 17:5...král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky...
2. Královská 17:8...nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu,...
2. Královská 17:21... Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael...
2. Královská 17:24...dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a...
2. Královská 17:26...tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a...
2. Královská 17:27...proto, že neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží,...
2. Královská 18:1...předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš,...
2. Královská 18:2...Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Královská 18:5...na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k...
2. Královská 18:7... se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po...
2. Královská 18:9...Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar...
2. Královská 18:10...vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil...
2. Královská 18:11...byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a...
2. Královská 18:13...Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem...
2. Královská 18:14...všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil...
2. Královská 18:16...a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova...
2. Královská 18:17...zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi...
2. Královská 18:18...rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 18:19...promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá...
2. Královská 18:23...Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš...
2. Královská 18:28...hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od...
2. Královská 18:29...slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás...
2. Královská 18:30...nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král...
2. Královská 18:31...do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý...
2. Královská 18:33...bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové...
2. Královská 19:1...ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen...
2. Královská 19:4...nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta...
2. Královská 19:5... která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim...
2. Královská 19:6... když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se...
2. Královská 19:8...Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při...
2. Královská 19:9...za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě...
2. Královská 19:10...posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož...
2. Královská 19:11...asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys...
2. Královská 19:13... Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a...
2. Královská 19:14... král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel...
2. Královská 19:17...živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy...
2. Královská 19:20... Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm...
2. Královská 19:32...to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp,...
2. Královská 19:36... Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive....
2. Královská 20:6...vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro...
2. Královská 20:12...o deset stupňů zpět. V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi...
2. Královská 20:14...nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co...
2. Královská 20:18...zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré,"...
2. Královská 20:20...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě...
2. Královská 21:1...začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Královská 21:3...a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim....
2. Královská 21:11...mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před...
2. Královská 21:17...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v...
2. Královská 21:19...pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva...
2. Královská 21:23... Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence...
2. Královská 21:24...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále...
2. Královská 21:25...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho...
2. Královská 22:1...začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna...
2. Královská 22:9...a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro...
2. Královská 22:10...práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a...
2. Královská 22:11...jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a...
2. Královská 22:16...neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům...
2. Královská 22:18...místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví...
2. Královská 22:20...dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a...
2. Královská 23:1...S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma....
2. Královská 23:2...svolat všechny stařešiny Judy a JeruzalémaKrál vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid...
2. Královská 23:4... Také všechen lid se k smlouvě připojilKrál přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím...
2. Královská 23:5...modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma...
2. Královská 23:11...Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího...
2. Královská 23:12...sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty,...
2. Královská 23:13...prach odtud urychleně vyhodil do potoka KidronKrál také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně...
2. Královská 23:17...vykřikl Boží muž, který to všechno předpovědělKrál se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?"...
2. Královská 23:18...právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho...
2. Královská 23:19...všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi...
2. Královská 23:21...kosti. Teprve pak se vrátil do JeruzalémaKrál tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka...
2. Královská 23:22...Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě...
2. Královská 23:23...izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův...
2. Královská 23:25...chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým...
2. Královská 23:28...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó,...
2. Královská 23:29...egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on...
2. Královská 23:30...syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve...
2. Královská 23:31...ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Královská 23:34...jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého přejmenoval na...
2. Královská 23:36...ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:1...jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech...
2. Královská 24:5...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal...
2. Královská 24:6...pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy...
2. Královská 24:7...pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta...
2. Královská 24:8...potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce...
2. Královská 24:10...vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání...
2. Královská 24:11...obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými...
2. Královská 24:12...k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými...
2. Královská 24:13... odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámukrálovského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal...
2. Královská 24:16...Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných...
2. Královská 24:17... samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na...
2. Královská 24:18...kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:20... Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce...
2. Královská 25:1...vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před...
2. Královská 25:2... Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl...
2. Královská 25:4...všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmikrálovské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
2. Královská 25:6...dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekliKrál byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam...
2. Královská 25:8...měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec...
2. Královská 25:11...stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudší z lidu...
2. Královská 25:20...je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit....
2. Královská 25:22... Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama,...
2. Královská 25:23...velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy -...
2. Královská 25:24... Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel...
2. Královská 25:27... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
2. Královská 25:28...udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský...
2. Královská 25:30...králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. ...
1. Letopisů 1:43... Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
1. Letopisů 3:2...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš,...
1. Letopisů 4:23...žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a...
1. Letopisů 4:41... Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na...
1. Letopisů 5:6... jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v...
1. Letopisů 5:17...byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma. Synové...
1. Letopisů 5:26... Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby...
1. Letopisů 9:1...jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu....
1. Letopisů 11:2... jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl...
1. Letopisů 11:3...budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David...
1. Letopisů 11:10... kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho...
1. Letopisů 12:32...byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich...
1. Letopisů 12:39...odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v...
1. Letopisů 14:1...dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíramkrál Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a...
1. Letopisů 14:2... Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve...
1. Letopisů 14:8...Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat....
1. Letopisů 15:29...dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla....
1. Letopisů 16:21...království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým...
1. Letopisů 17:16...podle tohoto vidění promluvil Nátan k DavidoviKrál David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:...
1. Letopisů 18:3...dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezerakrále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat...
1. Letopisů 18:5... Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovikráli Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet...
1. Letopisů 18:9...moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toúkrál Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko...
1. Letopisů 18:10...celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a...
1. Letopisů 18:11...přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předmětykrál David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a...
1. Letopisů 19:1...pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si...
1. Letopisů 19:5...posly. Protože ti muži byli velmi zostuzenikrál jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste...
1. Letopisů 19:7...si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před...
1. Letopisů 19:9...a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli....
1. Letopisů 20:1...nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu....
1. Letopisů 21:3...kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj panekráli, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce...
1. Letopisů 21:24...oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro...
1. Letopisů 23:1...David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny...
1. Letopisů 24:6...Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna...
1. Letopisů 24:31...jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských...
1. Letopisů 25:6...domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v...
1. Letopisů 26:26...všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a...
1. Letopisů 26:30...všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich...
1. Letopisů 26:32...znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad...
1. Letopisů 27:1...nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se...
1. Letopisů 27:24... Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn...
1. Letopisů 27:31... To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a...
1. Letopisů 28:1...Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád...
1. Letopisů 28:2...hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj!...
1. Letopisů 28:4...z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském...
1. Letopisů 29:1...i všechen lid čekají na tvé rozkazy."  Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun,...
1. Letopisů 29:9... neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky...
1. Letopisů 29:20...na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1...
1. Letopisů 29:22...dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za...
1. Letopisů 29:24...hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal...
1. Letopisů 29:25...Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný...
1. Letopisů 29:29...místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech...
2. Letopisů 1:8...otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo,...
2. Letopisů 1:9...jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy...
2. Letopisů 1:11...spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti...
2. Letopisů 1:12... poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu...
2. Letopisů 1:16...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
2. Letopisů 1:17...vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu...
2. Letopisů 2:2...600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi...
2. Letopisů 2:10... 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi...
2. Letopisů 2:11...Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a...
2. Letopisů 4:11... lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě...
2. Letopisů 4:16... Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného...
2. Letopisů 4:17...pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzuKrál je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě...
2. Letopisů 5:1...ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak...
2. Letopisů 5:3... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli...
2. Letopisů 5:6...vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášelikrál Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
2. Letopisů 6:3... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění...
2. Letopisů 7:4..."Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody....
2. Letopisů 7:5...lid pak před Hospodinem slavili obětní hodyKrál Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto...
2. Letopisů 7:6...nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho...
2. Letopisů 8:10... ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdceKrál Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid....
2. Letopisů 8:11...totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova,...
2. Letopisů 8:18...odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
2. Letopisů 9:2...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze...
2. Letopisů 9:4... jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
2. Letopisů 9:8... oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a...
2. Letopisů 9:9...zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a...
2. Letopisů 9:11...pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamyKrál z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův...
2. Letopisů 9:12... Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
2. Letopisů 9:13...služebnictvem vydala zpět na cestu do vlastiKrál Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
2. Letopisů 9:14... kupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli...
a další...

Slova obsahující král: dnůkrále (1) král (953) krále (595) králem (237) králi (458) králíci (1) králíků (1) králova (23) králové (93) králově (4) královen (1) královi (6) královna (22) královně (14) královno (2) královnou (7) královnu (7) královny (7) královo (5) královská (6) královské (61) královského (57) královském (24) královskému (9) královskou (15) královsky (2) královský (53) královských (23) královským (8) královskými (2) království (310) královstvích (2) královstvím (18) královstvími (6) královští (15) královu (3) královy (3) králových (5) královým (16) královými (2) králů (109) králům (27) králův (18) velkokrál (2) velkokrále (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |