Kráčí

Hledám varianty 'kráčí' [ kráčíš (1) kráčíme (1) kráčím (1) kráčí (14) kráčet (5) kráčely (1) kráčeli (5) kráčel (11) kráčejí (7) kráčej (1) ]. Nalezeno 45 veršù.
Exodus 2:5...koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku,...
Exodus 14:19...vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi....
Deuteronomium 10:12... žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Bohakráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys...
Deuteronomium 11:22...udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Bohakráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,...
Deuteronomium 19:9... totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem...
Deuteronomium 23:15...své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a vydal...
Deuteronomium 26:17... že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla,...
Deuteronomium 28:9...zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že...
Deuteronomium 30:16...ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Bohakráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání,...
Deuteronomium 33:2...jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak...
Jozue 6:9...za nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za...
Jozue 6:13...rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou...
Soudců 5:4... Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda...
1. Samuel 6:12...neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé...
2. Samuel 3:31...a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávali, král...
2. Samuel 6:4...ji odváželi z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před...
Job 9:8...zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i...
Job 21:33...bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí celé procesí a předcházejí ho nesčetní. Jak chcete...
Job 22:15...' - To se chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas,...
Žalmy 39:7...jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to...
Žalmy 84:7...na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním...
Žalmy 119:3...se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila...
Žalmy 128:1... Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš,...
Přísloví 2:13... před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se...
Přísloví 8:20... nad stříbro nejčistší. Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky...
Přísloví 9:15... kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Všechny...
Přísloví 30:29...palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se...
Píseň 4:2... když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé...
Píseň 6:6... když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybí. Jak plátky granátových jablek...
Izaiáš 40:31...na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpánikráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnou, ostrovy! ...
Izaiáš 41:3...lukem je jak stébla rozhání. Žene je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil. Kdo to...
Izaiáš 57:2...v pokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy plémě...
Izaiáš 59:9...Čekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčíme v temnotách. Jak slepí se plížíme podél zdi,...
Izaiáš 63:1...rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své? , který spravedlnost...
Ozeáš 14:10...poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají. Slovo...
Micheáš 6:8...Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenstvíkráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na...
Abakuk 3:5... Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a měří zem; národy se chvějí pod...
Abakuk 3:12... před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi...
Zachariáš 10:12...to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone,...
Matouš 7:13...a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a...
Matouš 14:26...vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: "To je...
Matouš 14:29..." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodikráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak...
Marek 6:49...hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli...
Jan 6:19...nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se, ale on jim...
Římanům 4:12...obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě...

Slova obsahující kráčí: kráčí (14) kráčím (1) kráčíme (1) kráčíš (1) nekráčí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |