Kozu

Hledám varianty 'kozu' [ kozy (10) kozu (4) koza (1) koz (16) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 15:9..."Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu...
Genesis 30:35...téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo...
Genesis 31:38...Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedl....
Genesis 32:15... co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících...
Exodus 12:5...bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto...
Leviticus 1:10...darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem...
Leviticus 4:28...se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za...
Leviticus 5:6... Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu...
Leviticus 7:23...tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat...
Leviticus 17:3...Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl...
Leviticus 22:19...dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic,...
Numeri 32:24... Postavte si města pro děti a ohrady pro ovcekozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi...
Numeri 32:36...města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovcekozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim...
Deuteronomium 14:4...zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovcekoza, jelen, gazela, daněk, kozorožec, kamzík, antilopa a...
Deuteronomium 32:14...ze skály přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozly z...
Jozue 7:24...také jeho syny a dcery i jeho skot, osly, ovcekozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to...
1. Samuel 8:17...i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovcekozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky....
1. Samuel 25:2...zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se...
1. Letopisů 4:39... Proto se vydali hledat pastvu pro své ovcekozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí....
1. Letopisů 4:41...nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovcekozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír....
1. Letopisů 5:21... Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších...
2. Letopisů 5:6...němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcíkoz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo...
2. Letopisů 14:14... Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcíkoz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch...
2. Letopisů 15:11... Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcíkoz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha...
2. Letopisů 18:2...něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcíkoz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti...
2. Letopisů 30:24...shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcíkoz. Hodnostáři pak věnovali 1 000 býčků a 10 000 ovcí a...
2. Letopisů 31:6...judských městech, totiž přinesli desátek z ovcíkoz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které...
Žalmy 8:8...svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovcekozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze...
Píseň 4:1...jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo...
Píseň 6:5... jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo...

Slova obsahující kozu: kozu (4) nepoškozujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |