Kozla

Hledám varianty 'kozla' [ kozly (11) kozlů (27) kozlem (1) kozla (30) kozel (19) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 30:35...téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo...
Genesis 32:15... dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudic s...
Genesis 37:31...si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici...
Leviticus 4:23...uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho...
Leviticus 9:3...Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba...
Leviticus 9:15...se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za...
Leviticus 10:16...přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalokozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen....
Leviticus 16:5...si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti....
Leviticus 16:7...za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 16:8...ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro...
Leviticus 16:9...jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a...
Leviticus 16:10... Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hříchKozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví...
Leviticus 16:15...stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za...
Leviticus 16:18... a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býkakozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na...
Leviticus 16:20... Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad...
Leviticus 16:21...kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele,...
Leviticus 16:22...člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušťkozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země....
Leviticus 16:26...hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou;...
Leviticus 16:27...pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hříchkozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do...
Leviticus 23:19...vonící Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou...
Numeri 7:16... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:17...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:22... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:23...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:28... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:29...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:34... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:35...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:40... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:41...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:46... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:47...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:52... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:53...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:58... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:59...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:64... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:65...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:70... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:71...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:76... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:77...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:82... jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a...
Numeri 7:83...k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar...
Numeri 7:87...beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů,...
Numeri 7:88...dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře...
Numeri 15:24...obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec...
Numeri 28:15...a příslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce...
Numeri 28:22...sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad...
Numeri 28:30...sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše...
Numeri 29:5...na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad...
Numeri 29:11...sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu...
Numeri 29:16...těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:19...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:22...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:25...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:28...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:31...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:34...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Numeri 29:38...pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její...
Deuteronomium 32:14...koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, beranykozly z Bášanu, pšeničnou moukou nejvybranější; i víno...
2. Letopisů 17:11...Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl...
2. Letopisů 29:21...sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů přikázal, je obětují na...
2. Letopisů 29:23...jehňata, kropili oltář jejich krví. Pak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění,...
Ezdráš 6:17...oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v...
Ezdráš 8:35...býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou...
Žalmy 50:13...Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň...
Žalmy 66:15... berany pro tebe v dým proměním, býkykozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé...
Přísloví 30:31...zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůňkozel a nepřemožitelný král. Pokud ses bláhově chvástal,...
Izaiáš 1:11...zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býkůkozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte...
Jeremiáš 51:40...Hospodin. Povedu je na porážku jako ovečky, jako kozly a beránky. Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu...
Ezechiel 27:21...princové jsou tvými zákazníky; platí ti jehňatykozly a berany. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za...
Ezechiel 34:17...- budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách?...
Ezechiel 39:18...krev světových vládců - samých beranů, jehňatkozlů a býků vypasených v Bášanu. Na obětní hostině, kterou...
Ezechiel 43:22...svatyni. Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej...
Ezechiel 43:25...oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a beran, oba bez...
Ezechiel 45:23...bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke...
Daniel 8:5...přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal....
Daniel 8:7...a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolatKozel ho srazil k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo...
Daniel 8:8... dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomociKozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho...
Daniel 8:21...viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první...
Matouš 25:32...jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici...
Matouš 25:33...ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici:...
Židům 9:12...vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil...
Židům 9:13...zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a...
Židům 9:19...lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telatkozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil knihu Zákona...
Židům 10:4...hříchy jen každoročně připomínají; krev býkůkozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |