Koz

Hledám varianty 'koz' [ kozy (10) kozu (4) koza (1) koz (16) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 15:9..."Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu...
Genesis 30:35...téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo...
Genesis 31:38...Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedl....
Genesis 32:15... co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících...
Exodus 12:5...bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto...
Leviticus 1:10...darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem...
Leviticus 4:28...se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za...
Leviticus 5:6... Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu...
Leviticus 7:23...tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat...
Leviticus 17:3...Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl...
Leviticus 22:19...dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic,...
Numeri 32:24... Postavte si města pro děti a ohrady pro ovcekozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi...
Numeri 32:36...města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovcekozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim...
Deuteronomium 14:4...zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovcekoza, jelen, gazela, daněk, kozorožec, kamzík, antilopa a...
Deuteronomium 32:14...ze skály přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozly z...
Jozue 7:24...také jeho syny a dcery i jeho skot, osly, ovcekozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to...
1. Samuel 8:17...i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovcekozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky....
1. Samuel 25:2...zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se...
1. Letopisů 4:39... Proto se vydali hledat pastvu pro své ovcekozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí....
1. Letopisů 4:41...nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovcekozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír....
1. Letopisů 5:21... Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších...
2. Letopisů 5:6...němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcíkoz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo...
2. Letopisů 14:14... Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcíkoz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch...
2. Letopisů 15:11... Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcíkoz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha...
2. Letopisů 18:2...něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcíkoz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti...
2. Letopisů 30:24...shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcíkoz. Hodnostáři pak věnovali 1 000 býčků a 10 000 ovcí a...
2. Letopisů 31:6...judských městech, totiž přinesli desátek z ovcíkoz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které...
Žalmy 8:8...svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovcekozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze...
Píseň 4:1...jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo...
Píseň 6:5... jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo...

Slova obsahující koz: koz (16) koza (1) kozbi (2) kozeby (1) kozel (19) kozí (9) koziček (1) kozího (1) kozla (30) kozlem (1) kozlí (1) kozlích (1) kozlíky (2) kozlovu (1) kozlů (27) kozly (11) kozorožec (1) kozu (4) kozy (10) krátkozraký (1) nepoškozujte (2) poškozeném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |