Kovářů

Hledám varianty 'kovářů' [ kovářů (2) kováři (4) kováře (3) kovář (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 4:22...také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama....
1. Samuel 13:19...Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové...
2. Královská 24:14... všechny bojovníky a také všechny řemeslníkykováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu....
2. Královská 24:16...udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníkůkovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval...
2. Letopisů 24:12...chrámu najímali kameníky, tesaře spolukováři železa i bronzu, aby opravovali Hospodinův chrám....
Izaiáš 41:7...zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se...
Izaiáš 44:12...jen předstoupí, aby se děsit a stydět museliKovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje...
Izaiáš 54:16... padne před tebou. Hle, to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich...
Jeremiáš 24:1...Joakimova, spolu s judskými velmoži, tesařikováři z Jeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V jednom...
Jeremiáš 29:2... judští a jeruzalémští velmoži a také tesařikováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis Eleasovi...
Zachariáš 2:3..." odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto...
2. Timoteus 4:14...v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergamenyKovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |