Koupí

Hledám varianty 'koupí' [ kup (5) koupit (12) koupíš (2) koupím (3) koupili (2) koupil (20) koupí (5) koupeno (2) koupen (2) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 17:13...být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle...
Genesis 25:10... syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena...
Genesis 33:19...městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stankoupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí....
Genesis 39:1...Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel...
Genesis 43:2... řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás...
Genesis 43:4...Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece...
Genesis 44:25...pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít!...
Genesis 47:19... To ti máme i s naší půdou umírat před očimaKup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými...
Genesis 47:23...řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude...
Genesis 49:30...zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště....
Genesis 49:32...Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto...
Genesis 50:13...poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště....
Exodus 21:2...toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale...
Leviticus 22:11...nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v...
Leviticus 25:30... Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném...
Leviticus 25:44... budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků...
Leviticus 25:45...si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají,...
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho...
Leviticus 25:51... Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své kup odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li...
Leviticus 27:24...milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené...
Deuteronomium 2:28...nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi...
Deuteronomium 28:68...a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi...
Jozue 24:32...pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora....
2. Samuel 12:3... Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho...
2. Samuel 24:21...služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář...
2. Samuel 24:24...tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému...
1. Královská 16:24...let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na...
1. Letopisů 21:24...vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého....
Job 28:17... Zlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či alabastr za zmínku...
Přísloví 27:26...Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe...
Jeremiáš 13:1...Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho...
Jeremiáš 13:2...se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper."  Koupil jsem si tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a...
Jeremiáš 13:4...slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam...
Jeremiáš 19:1...zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdikup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik...
Jeremiáš 32:7...Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš...
Jeremiáš 32:8...slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako...
Jeremiáš 32:9...to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní list,...
Jeremiáš 32:25...padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy...
Amos 8:6...šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní...
Matouš 13:44...a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec...
Matouš 13:46...vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je jako síť spuštěná do moře,...
Matouš 14:15...pozdě. Propusť zástupy, si jdou do vesnic koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim...
Matouš 27:7...přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za  koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců....
Marek 6:36...je, si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim...
Lukáš 9:13... "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je...
Lukáš 14:18...jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívat. Prosím ,...
Lukáš 14:19...jít podívat. Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím ,...
Lukáš 22:36... a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášťkoupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě...
Skutky 7:16...do Šechemu a pochováni v hrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se...
Skutky 8:20...s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci,...
Zjevení 3:18... nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode  koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé...

Slova obsahující koupí: koupí (5) koupím (3) koupíš (2) nakoupí (2) nakoupíme (1) nakoupíš (2) nekoupí (2) nevykoupí (1) nevykoupíš (1) vykoupí (13) vykoupím (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |