Kostech

Hledám varianty 'kostech' [ kostmi (6) kostí (11) kosti (49) kostem (4) kostech (6) kost (7) ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 2:23...Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně onakost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat...
Genesis 50:25..." k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste  kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali...
Exodus 12:46...nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec...
Exodus 13:19...v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám...
Numeri 9:12...nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení....
Numeri 19:16...člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou...
Numeri 19:18...tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a...
Numeri 24:8...buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako...
Jozue 24:32... co Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v...
Soudců 19:29...domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách...
1. Královská 13:2...výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení:...
1. Královská 13:31... do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte  kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz...
2. Královská 13:21...a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael...
2. Královská 23:14...Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu,...
2. Královská 23:16...nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak...
2. Královská 23:18..." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti...
2. Královská 23:20...pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát...
2. Letopisů 34:5...rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačůkosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i...
Job 2:5... "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělokosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá...
Job 4:14...Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří...
Job 10:11...jako sýr? Kůží a masem jsi přiodělkostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi obdaroval...
Job 19:20... moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se...
Job 20:11...majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v...
Job 21:24...v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukemkosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž...
Job 30:17...se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou ...
Job 30:30...skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z ...
Job 33:19... Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví a...
Job 33:21... Hubne tak, že z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil...
Job 40:18...jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletenéKosti jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné....
Žalmy 6:3...- jsem vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine,...
Žalmy 22:15...draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se...
Žalmy 22:18... zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny  kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje...
Žalmy 32:3...a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel,  kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila...
Žalmy 34:21...ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své...
Žalmy 35:10... radovat se bude z jeho záchrany. Všechny  kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?"...
Žalmy 38:4...nenechal zdravé místo, můj hřích připravil  kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než...
Žalmy 42:11...nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj...
Žalmy 53:6...přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznaliKosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je...
Žalmy 102:4...pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se,  kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani...
Žalmy 102:6...na jídlo! Od námahy mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánu v poušti se podobám, jsem jako sýček...
Žalmy 109:18... jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho...
Žalmy 139:15...a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován,...
Žalmy 141:7...když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, Hospodine, Pane,...
Přísloví 25:15...Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazykkosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se...
Píseň 7:5...kolouchů je, srnčí dvojčátka. Tvá šíje, věžkosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně...
Izaiáš 38:13...Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou...
Izaiáš 58:11... nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě,...
Jeremiáš 8:1..." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a...
Jeremiáš 20:9...slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od...
Jeremiáš 23:9...do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomenékosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem...
Jeremiáš 50:17... Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví...
Pláč 1:13...kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil...
Pláč 3:4...ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil a obklopil hořkou útrapou...
Pláč 4:8...k nepoznání jsou v ulicích; kůže jim přischla ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na...
Ezechiel 6:5...Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte,...
Ezechiel 24:5...pod něj polena a pak to prudce vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda...
Ezechiel 24:10...plameny! se to maso rozvaří na kašikosti se připálí! Prázdný hrnec se postaví na žhavé...
Ezechiel 32:27...na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny....
Ezechiel 37:1...pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta...
Ezechiel 37:3...vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš...
Ezechiel 37:4... "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo!...
Ezechiel 37:5...Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na...
Ezechiel 37:7... A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hlukkosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl...
Ezechiel 37:11...šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly,...
Ezechiel 39:15... Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle znamení, aby ji hrobaři pohřbili v...
Amos 2:1... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába...
Micheáš 3:2...zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a masokostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžete, odíráte je z...
Micheáš 3:3...mého lidu hryžete, odíráte je z kůže a jejich kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do hrnce a jako...
Abakuk 3:16... od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu...
Sofoniáš 3:3...večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou....
Matouš 23:27...vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem...
Lukáš 24:39...se a přesvědčte se: duch přece nemá masokosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal...
Jan 19:36... aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli...
Židům 11:22...z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván...

Slova obsahující kostech: kostech (6) úzkostech (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |