Kost

Hledám varianty 'kost' [ kostmi (6) kostí (11) kosti (49) kostem (4) kostech (6) kost (7) ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 2:23...Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně onakost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat...
Genesis 50:25..." k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste  kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali...
Exodus 12:46...nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec...
Exodus 13:19...v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám...
Numeri 9:12...nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení....
Numeri 19:16...člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou...
Numeri 19:18...tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a...
Numeri 24:8...buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako...
Jozue 24:32... co Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v...
Soudců 19:29...domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách...
1. Královská 13:2...výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení:...
1. Královská 13:31... do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte  kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz...
2. Královská 13:21...a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael...
2. Královská 23:14...Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu,...
2. Královská 23:16...nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak...
2. Královská 23:18..." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti...
2. Královská 23:20...pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát...
2. Letopisů 34:5...rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačůkosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i...
Job 2:5... "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělokosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá...
Job 4:14...Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří...
Job 10:11...jako sýr? Kůží a masem jsi přiodělkostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi obdaroval...
Job 19:20... moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se...
Job 20:11...majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v...
Job 21:24...v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukemkosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž...
Job 30:17...se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou ...
Job 30:30...skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z ...
Job 33:19... Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví a...
Job 33:21... Hubne tak, že z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil...
Job 40:18...jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletenéKosti jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné....
Žalmy 6:3...- jsem vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine,...
Žalmy 22:15...draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se...
Žalmy 22:18... zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny  kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje...
Žalmy 32:3...a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel,  kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila...
Žalmy 34:21...ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své...
Žalmy 35:10... radovat se bude z jeho záchrany. Všechny  kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?"...
Žalmy 38:4...nenechal zdravé místo, můj hřích připravil  kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než...
Žalmy 42:11...nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj...
Žalmy 53:6...přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznaliKosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je...
Žalmy 102:4...pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se,  kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani...
Žalmy 102:6...na jídlo! Od námahy mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánu v poušti se podobám, jsem jako sýček...
Žalmy 109:18... jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho...
Žalmy 139:15...a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován,...
Žalmy 141:7...když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, Hospodine, Pane,...
Přísloví 25:15...Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazykkosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se...
Píseň 7:5...kolouchů je, srnčí dvojčátka. Tvá šíje, věžkosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně...
Izaiáš 38:13...Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou...
Izaiáš 58:11... nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě,...
Jeremiáš 8:1..." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a...
Jeremiáš 20:9...slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od...
Jeremiáš 23:9...do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomenékosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem...
Jeremiáš 50:17... Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví...
Pláč 1:13...kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil...
Pláč 3:4...ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil a obklopil hořkou útrapou...
Pláč 4:8...k nepoznání jsou v ulicích; kůže jim přischla ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na...
Ezechiel 6:5...Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte,...
Ezechiel 24:5...pod něj polena a pak to prudce vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda...
Ezechiel 24:10...plameny! se to maso rozvaří na kašikosti se připálí! Prázdný hrnec se postaví na žhavé...
Ezechiel 32:27...na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny....
Ezechiel 37:1...pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta...
Ezechiel 37:3...vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš...
Ezechiel 37:4... "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo!...
Ezechiel 37:5...Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na...
Ezechiel 37:7... A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hlukkosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl...
Ezechiel 37:11...šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly,...
Ezechiel 39:15... Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle znamení, aby ji hrobaři pohřbili v...
Amos 2:1... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába...
Micheáš 3:2...zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a masokostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžete, odíráte je z...
Micheáš 3:3...mého lidu hryžete, odíráte je z kůže a jejich kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do hrnce a jako...
Abakuk 3:16... od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu...
Sofoniáš 3:3...večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou....
Matouš 23:27...vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem...
Lukáš 24:39...se a přesvědčte se: duch přece nemá masokosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal...
Jan 19:36... aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli...
Židům 11:22...z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván...

Slova obsahující kost: blízkosti (12) dlouhověkost (1) hořkost (13) hořkosti (6) hořkostí (4) jakostní (1) kost (7) kostech (6) kostem (4) kosti (49) kostí (11) kostižer (5) kostmi (6) kostrče (1) krátkost (1) krotkost (1) krotkostí (1) lidskosti (1) lukostřelce (1) lukostřelci (4) lukostřelec (1) maličkost (2) maličkosti (1) mrzkostí (1) sladkost (3) sladkosti (1) těžkosti (3) trpkosti (1) trpkostí (1) úzkost (16) úzkostech (5) úzkosti (19) úzkostí (27) velikost (11) velikosti (3) velikostí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |