Kopec

Hledám varianty 'kopec' [ kopec (2) kopcům (1) kopců (1) kopcích (7) kopci (11) kopce (5) ]. Nalezeno 26 veršù.
Jozue 13:19... Mefaat, Kiriatajim, Sibma, Ceret-šachar na kopci v údolí, Bet-peor, úbočí Pisgy a...
Soudců 6:26...ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi...
1. Samuel 7:1...si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od...
1. Samuel 17:3...proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z...
1. Samuel 23:19...se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne,...
1. Samuel 26:1...znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci...
1. Samuel 26:3...tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v...
1. Samuel 26:13...na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?"...
2. Samuel 6:3...na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové Uza a Achio,...
2. Samuel 6:4...Achio, a když ji odváželi z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele...
1. Královská 16:24... pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval je...
Job 39:8... nemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najdekopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu....
Přísloví 8:2... nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u...
Píseň 2:8...Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší...
Izaiáš 17:13... uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí...
Izaiáš 30:17...stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane,...
Jeremiáš 3:6...ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnila. Říkal...
Jeremiáš 13:27...zvrhlé smilnění. Viděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě...
Jeremiáš 17:2...své posvátné kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše...
Jeremiáš 50:6...vláčeli mezi horami. Trmáceli se po horách a po kopcích; zapomněli, kde je místo jejich odpočinutí. Všichni...
Ezechiel 32:5...všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a tvou zdechlinou zaplním údolí. Napojím zemi tvojí...
Ezechiel 34:6...zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny...
Joel 4:18...něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínemkopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda...
Amos 9:13... Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze...
Lukáš 8:32...aby je nevyháněl do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni...
Lukáš 23:30...Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |