Kopími

Hledám varianty 'kopími' [ kopími (4) kopím (15) kopí (37) ]. Nalezeny 53 verše.
Numeri 25:7...Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a...
Soudců 5:8...když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi,...
1. Samuel 13:19..."Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat...
1. Samuel 13:22...Saulovým a Jonatanovým mužům scházely mečekopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli. Filištínská...
1. Samuel 17:7...chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o...
1. Samuel 17:45...mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečemkopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina...
1. Samuel 17:47... kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás...
1. Samuel 18:10... David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu...
1. Samuel 19:9...na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém doměkopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco...
1. Samuel 19:10... Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a...
1. Samuel 20:33...Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je...
1. Samuel 21:9...nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal...
1. Samuel 22:6...pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním....
1. Samuel 26:7...do vojska a hle - Saul spal uprostřed leženíkopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní...
1. Samuel 26:8..." řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude...
1. Samuel 26:11...ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak...
1. Samuel 26:12...pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo...
1. Samuel 26:16...pomazaného. Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal...
1. Samuel 26:22...se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin...
2. Samuel 1:6... když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírákopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a...
2. Samuel 2:23...nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a...
2. Samuel 21:16... Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy...
2. Samuel 21:19... zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. Také v Gatu...
2. Samuel 23:8...Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl tokopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z ...
2. Samuel 23:18...byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně...
2. Samuel 23:21...v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové...
2. Královská 11:10... a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní...
1. Letopisů 11:11...Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z ...
1. Letopisů 11:20...Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně...
1. Letopisů 11:23...obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s holí,...
1. Letopisů 12:9...byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézoukopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl...
1. Letopisů 12:25...6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézoukopím. Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji...
1. Letopisů 12:35...000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézamikopími. Z Dana 28 600 připravených k boji...
1. Letopisů 20:5...zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě...
2. Letopisů 11:12... zásoby potravin, oleje a vína a také štítykopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si...
2. Letopisů 23:9...o žádný z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově...
2. Letopisů 25:5... že 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100...
2. Letopisů 26:14...nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štítykopími, přilbami, pancíři, luky a praky na vrhání kamenů. V...
Nehemiáš 4:7...místa rozestavil lid podle jejich rodů s mečikopími a luky. Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a...
Nehemiáš 4:10...díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelékopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův,...
Nehemiáš 4:15...Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl...
Job 39:23...ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípykopí a šavle se blýskají. Chvěje se vzrušením, hltá dálky,...
Job 41:18...Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné,...
Žalmy 35:3...svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěpkopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem...
Žalmy 46:10...koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že jsem Bůh,...
Izaiáš 2:4... Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se...
Jeremiáš 46:4...koně, jezdci, do sedel! Nastupte v přilbáchkopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to vidím? V děsu...
Ezechiel 39:9...zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy, kyjekopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z...
Micheáš 4:3... Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se...
Nahum 2:4...ocelí v den, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes...
Nahum 3:3...trysk! Vozy lomozí! Jízda útočí! Mečů blýskáníKopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude...
Abakuk 3:11...září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš...
Jan 19:34... nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |