Koni

Hledám varianty 'koni' [ kůň (7) koním (3) koních (18) koní (25) koni (17) koněm (1) koně (74) ]. Nalezeno 137 veršù.
Genesis 47:17...Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je...
Genesis 49:17...na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine,...
Exodus 9:3...dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvináchkoně, osly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor!...
Exodus 14:23...Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed...
Exodus 15:1..."Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšilKoně i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil...
Exodus 15:21..."Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšilKoně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael...
Deuteronomium 11:4... co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami...
Deuteronomium 17:16...bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně....
Deuteronomium 20:1...vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s...
Jozue 11:4...jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a...
Jozue 11:6...budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen...
Jozue 11:9...nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl...
Soudců 5:22...Kíšonu. Šíje silných pošlapej! Jaký dusot kopyt koní, prudký, prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví...
2. Samuel 15:1...políbil. Abšalom si později opatřil vůzkoně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána...
1. Královská 5:6...svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali...
1. Královská 5:8...dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna...
1. Královská 10:25...a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámykoně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun...
1. Královská 10:26...bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozykoně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do...
1. Královská 10:28...jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůříKoně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
1. Královská 10:29... Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbrakoně za 150. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a...
1. Královská 18:5...najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem,...
1. Královská 20:1...vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králikoni a vozy, oblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do města k...
1. Královská 20:20...za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil...
1. Královská 20:21... Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a způsobil Aramejcům hroznou porážku. K...
1. Královská 22:4...odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj,  koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě...
2. Královská 2:11...vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša...
2. Královská 3:7..." odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj,  koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě....
2. Královská 6:14...zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město...
2. Královská 6:15... vyšel ven a hle - kolem celého města vojskokoně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si...
2. Královská 6:17...oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša...
2. Královská 7:6... že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: "Podívejte!...
2. Královská 7:7...za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stanykoně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom...
2. Královská 7:10...slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala...
2. Královská 7:13...několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni...
2. Královská 9:33... a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovnitř, pojedl, popil a...
2. Královská 10:2... Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozykoně, opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete...
2. Královská 14:20...poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho...
2. Královská 18:23...s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit...
2. Královská 23:11... Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž...
2. Letopisů 1:14...nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozykoně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do...
2. Letopisů 1:16...jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůříKoně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
2. Letopisů 1:17... Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbrakoně za 150 šekelů. Také je vyváželi dál pro všechny...
2. Letopisů 9:24...a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámykoně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4...
2. Letopisů 9:25...bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i...
2. Letopisů 9:28...jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůříKoně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech...
2. Letopisů 18:3...odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj,  koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale...
2. Letopisů 25:28...poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. ...
Ezdráš 2:66...a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Nehemiáš 7:68...a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Ester 6:8...královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě....
Ester 6:9...král, s královskou korunou na hlavě. To rouchokoně svěří některému z králových nejvznešenějších...
Ester 6:10...král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to rouchokoně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš...
Ester 6:11...řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to rouchokoně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před...
Ester 8:10...jejich jazykem. Po jízdních poslech na rychlých koních z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy...
Ester 8:14...odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz neprodleně...
Job 39:18...nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu...
Job 39:19...s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako...
Žalmy 20:8... mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zaskoně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin!...
Žalmy 32:9... zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než ...
Žalmy 33:17...veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnostKůň zklame, když půjde o záchranu, i když sílu, nedá...
Žalmy 76:7... Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před...
Žalmy 147:10...krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti...
Přísloví 21:31...šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačíKůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však...
Přísloví 26:3...se mihne, bezdůvodná kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl....
Přísloví 30:31...zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný král. Pokud ses bláhově...
Kazatel 10:7...vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten...
Izaiáš 2:7...a nepřeberných pokladů. Jejich země je plná koní a vozů bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu...
Izaiáš 5:28...jsou ostré a všechny luky napjaté; kopyta jejich koní jako křemen a jejich kola jako vichřice. Budou řvát...
Izaiáš 22:6... Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná...
Izaiáš 22:7...tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po...
Izaiáš 28:28...navěky; vozovým kolem se přes přejíždíkoně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází...
Izaiáš 30:16...však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět budem na...
Izaiáš 31:1...těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je...
Izaiáš 31:3... Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí,...
Izaiáš 36:8...s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit...
Izaiáš 43:17...a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozykoni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako...
Izaiáš 63:13...který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když dobytek schází do údolí, tak je...
Izaiáš 66:20... Budou zvěstovat mou slávu mezi národy! Na koních, vozech a povozech, na mezcích a velbloudech pak...
Jeremiáš 4:13... se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřicekoně rychlejší než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své...
Jeremiáš 6:23...neznají, burácejí jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská...
Jeremiáš 8:6...to učinil?' Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá...
Jeremiáš 8:16... a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zem. Přitáhnou a pohltí...
Jeremiáš 12:5... unavuje běžet s pěšími, jak budeš závoditkoni? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš...
Jeremiáš 17:25...vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozechkoních se svými velmoži, doprovázeni judskými muži i...
Jeremiáš 22:4...vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozechkoních a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova...
Jeremiáš 46:4...štíty, pavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do sedel! Nastupte v přilbách, kopí vyleštěná...
Jeremiáš 46:9... zaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed! Vozy, divoce vyrazte! Vojáci, vzhůru do boje -...
Jeremiáš 47:3...obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol....
Jeremiáš 50:37...Meč na hrdiny, se vyděsí! Meč na jejich koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k nim přidali -...
Jeremiáš 50:42...neznají, burácejí jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero...
Jeremiáš 51:21...národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím...
Jeremiáš 51:27...Aškenaz! Postavte proti němu vojevůdce, přiveďte koně jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje,...
Ezechiel 17:15...vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádatkoně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto...
Ezechiel 23:6...a velitelích - samých krasavcích, co jezdí na koních. Ve svém smilstvu se dala každému z výkvětu...
Ezechiel 23:12...v plné výstroji - samých krasavcích, co jezdí na koních. Viděl jsem, jak se poskvrnila; chovala se stejně...
Ezechiel 23:20...s údem, jako mají oslové, a s výstřikem jako koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti...
Ezechiel 23:23...a velitele, samé slavné válečníky, co jezdí na koních. Přitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a...
Ezechiel 26:7...Nabukadnezara, krále Babylonu, krále králů, s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na...
Ezechiel 26:10... Pokryje prach zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a...
Ezechiel 26:11... jako se táhne do poraženého města. Kopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé...
Ezechiel 27:14...nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky. Rhodští muži s tebou obchodují,...
Ezechiel 38:4...háky a přivleču s celým tvým vojskemkoně i všechny jezdce v plné výstroji, nesčetný zástup s...
Ezechiel 38:15...národy, které se k tobě připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid...
Ezechiel 39:20...pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví Panovník...
Ozeáš 1:7...je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvukoně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile...
Ozeáš 14:4...svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme nazývat bohy své vlastní výtvory; u...
Joel 2:4...- uniknout není kam! Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s...
Amos 2:15... rychlonohý posel neunikne, jezdec na koni nezachrání se. Nejstatečnější hrdina v ten den bude...
Amos 4:10...jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto...
Amos 6:12...dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste...
Micheáš 5:9...budou vymýceni! "Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve...
Nahum 3:2...nepřestává plenit. sviští bič! Kola rachotíKoně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda útočí! Mečů...
Abakuk 1:8...a úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard, divočejší než vlci zvečera...
Ageus 2:22...zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den, praví...
Zachariáš 1:8...jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí,...
Zachariáš 9:10... osličím hříbátku. Odstraní vozy z Efraimakoně z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne:...
Zachariáš 10:3...své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový...
Zachariáš 10:5... neboť Hospodin bude s nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním....
Zachariáš 12:4... V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se splaší, a jezdce na něm tak, že zešílí. S...
Zachariáš 14:15...v nepřeberném množství.) Stejná rána postihnekoně, mezky, velbloudy, osly i všechen dobytek v jejich...
Jakub 3:3...je schopen se ovládat v každém ohledu. Když dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotili, můžeme pak...
Zjevení 6:2...hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána...
Zjevení 6:4...jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno...
Zjevení 6:5...bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed...
Zjevení 6:8...hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl,...
Zjevení 9:7...od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby...
Zjevení 9:9...jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v...
Zjevení 9:17...jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a...
Zjevení 9:19...z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako...
Zjevení 14:20...venku za městem a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi...
Zjevení 18:13...víno, olej, mouku i pšenici; dobytek, ovcekoně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi...
Zjevení 19:11... Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý,...
Zjevení 19:14...Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst...
Zjevení 19:18...těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí,...
Zjevení 19:19...sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten...
Zjevení 19:21...pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. Potom jsem...

Slova obsahující koni: ikonia (3) ikoniu (3) jekoniáš (3) jekoniáše (7) jekoniášem (1) jekoniáši (1) koni (17) zákonickým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |