Konečně

Hledám varianty 'konečně' [ konečně ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 2:23...přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se...
Genesis 8:3...ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa...
Genesis 30:20... Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným daremKonečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu...
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes...
Leviticus 26:34...sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých...
2. Samuel 2:26...nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy  konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?"...
2. Samuel 13:39...v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi...
2. Královská 17:6...roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil...
2. Letopisů 36:21...Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát...
Job 6:8...jídla je mi k zvracení! Kéž by se přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že by ...
Job 13:5...jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrosti! Moji...
Žalmy 12:4... úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V...
Žalmy 53:7...Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat,...
Žalmy 57:9... připraveno je zpívat a hrát. Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, vzbudím...
Žalmy 108:3... celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutno a citero, vzbudím ranní zář! Chválit ,...
Přísloví 6:9... Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš, chvilku...
Přísloví 9:6...víno, jež jsem nalila. Opusťte hloupostkonečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje...
Izaiáš 14:30...had. Nejchudší z chudých pastvu naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a...
Izaiáš 63:4...jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomstykonečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není...
Jeremiáš 22:22...požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbit a stydět za všechny své špatnosti....
Jeremiáš 48:26...Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je konečně i on pro smích! Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak...
Pláč 2:16...ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a...
Zachariáš 1:12...anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť ...
Matouš 9:25...spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta...
Matouš 18:13...horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z raduje více než...
Matouš 24:32...od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží...
Marek 13:28...od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je...
Lukáš 1:22...se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že...
Skutky 12:16...jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky...
Skutky 21:1... Tak ho doprovázeli k lodi. Když jsme se konečně rozloučili, zvedli jsme kotvy a vypluli přímým...
Skutky 27:39...pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loďKonečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli...
Římanům 1:10...svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím...
Římanům 7:4... totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvýchKonečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili...
Filipským 4:10...mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o  konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli dříve, ale...
1. Petr 3:8...života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestěKonečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |