Konce

Hledám pøesnì 'konce'. Nalezeno 70 veršù. Další varianty: konec (65) konče (1) konců (7) koncové (2) koncích (6) konci (30) koncem (3) konce (70)
Genesis 47:21...zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze...
Exodus 26:28...svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim...
Exodus 27:4...němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod...
Exodus 28:25...k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám...
Exodus 36:33...svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim...
Exodus 39:18...k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám...
Numeri 34:3...povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu...
Deuteronomium 4:32...Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého...
Deuteronomium 11:12...stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám...
Deuteronomium 13:8...národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho!...
Deuteronomium 28:49...železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí...
Deuteronomium 28:64...vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které...
Deuteronomium 31:24...sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 31:30...přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím, poslechni,...
Jozue 18:19...k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně...
Růt 3:18...nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a...
1. Samuel 3:12...jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli...
1. Královská 8:8...i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je...
2. Královská 10:21...Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!"...
1. Letopisů 29:29... Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech...
2. Letopisů 5:9...i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku...
2. Letopisů 9:29...skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví...
2. Letopisů 12:15...skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše...
2. Letopisů 16:11...krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a izraelských králů. V...
2. Letopisů 20:34... Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou...
2. Letopisů 25:26... Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob,...
2. Letopisů 26:22...lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul...
2. Letopisů 28:26...i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Když...
2. Letopisů 35:27... a veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v Knize izraelských a judských králů. Lid...
Ezdráš 9:11...naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich...
Nehemiáš 8:18...radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili...
Ester 5:2...žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude...
Job 21:21...záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí...
Žalmy 61:3...volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která ...
Žalmy 74:1... tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na...
Žalmy 74:3... kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku...
Žalmy 90:14...svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení,...
Žalmy 119:96...hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm...
Přísloví 7:20...někam daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec...
Přísloví 19:13...svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však...
Kazatel 3:11...však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat...
Kazatel 4:8...bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to...
Kazatel 12:12...se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho...
Izaiáš 5:26...udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle...
Izaiáš 7:3...a vyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš hokonce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli,...
Izaiáš 9:6... Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království,...
Izaiáš 13:5...vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu,...
Izaiáš 64:11... držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se...
Jeremiáš 1:3...judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna...
Jeremiáš 15:9...hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadnekonce s dechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se...
Jeremiáš 25:33...v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá...
Ezechiel 15:4...Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle -...
Daniel 9:26...uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce,...
Daniel 11:35... aby byli tříbeni, čištěni a běleni do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat,...
Daniel 12:13...přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys...
Matouš 10:22...budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v...
Matouš 24:3...ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodukonce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás...
Matouš 24:13... láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude...
Matouš 24:31...vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto...
Marek 13:13...budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost'...
Marek 13:27...vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku...
Lukáš 1:33...nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť...
Lukáš 17:24... Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj...
Jan 2:10...to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek...
Jan 13:1...své druhy na tomto světě, miloval je do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna...
1. Korintským 1:8...Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co...
Filipským 1:6... který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech...
Židům 3:14...si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 6:11... aby každý z vás tuto horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale...
Zjevení 2:26...nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává skutky do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou...

Slova obsahující konce: dokonce (73) konce (70) koncem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |