Konce

Hledám varianty 'konce' [ konec (65) konče (1) konců (7) koncové (2) koncích (6) konci (30) koncem (3) konce (70) ]. Nalezeny 172 verše.
Genesis 6:13... Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se...
Genesis 18:21...nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k...
Genesis 23:9... aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou...
Genesis 44:12... Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršíhokonče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově...
Genesis 47:21...zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze...
Exodus 10:7...Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi....
Exodus 23:16...zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za...
Exodus 25:18...cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a...
Exodus 25:19...koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby...
Exodus 26:4...tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž...
Exodus 26:10...polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél...
Exodus 26:28...svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim...
Exodus 27:4...němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod...
Exodus 28:25...k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám...
Exodus 34:22...na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe...
Exodus 36:11...tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž...
Exodus 36:17...houní. Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní...
Exodus 36:33...svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim...
Exodus 37:7...cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a...
Exodus 37:8...koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak...
Exodus 38:5...oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro...
Exodus 39:18...k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám...
Numeri 23:13...se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi...
Numeri 24:20...průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl...
Numeri 34:3...povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu...
Deuteronomium 4:32...Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého...
Deuteronomium 11:12...stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám...
Deuteronomium 13:8...národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho!...
Deuteronomium 28:49...železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí...
Deuteronomium 28:64...vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které...
Deuteronomium 30:4... tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i...
Deuteronomium 31:24...sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 31:30...přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím, poslechni,...
Deuteronomium 32:36... že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v...
Jozue 3:2... a než jej překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali...
Jozue 15:2...Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabim,...
Jozue 15:8...se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k...
Jozue 18:19...k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně...
Soudců 6:21...zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby...
Růt 3:18...nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a...
1. Samuel 3:12...jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli...
1. Samuel 14:27...vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnal a oči se mu...
1. Samuel 14:43...Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A...
2. Samuel 2:23...stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže...
2. Samuel 17:16...Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene En-rogel....
1. Královská 8:8...i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je...
2. Královská 10:21...Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!"...
2. Královská 14:26... Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl....
1. Letopisů 29:29... Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech...
2. Letopisů 5:9...i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku...
2. Letopisů 9:29...skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví...
2. Letopisů 12:15...skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše...
2. Letopisů 16:11...krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a izraelských králů. V...
2. Letopisů 20:16...stoupají do svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás....
2. Letopisů 20:34... Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou...
2. Letopisů 25:26... Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob,...
2. Letopisů 26:22...lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul...
2. Letopisů 28:26...i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Když...
2. Letopisů 35:27... a veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v Knize izraelských a judských králů. Lid...
Ezdráš 9:11...naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich...
Nehemiáš 1:9... přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo,...
Nehemiáš 8:18...radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili...
Ester 5:2...žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude...
Job 16:22...přou s přáteli! Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech ...
Job 21:21...záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí...
Job 21:28...se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali pocestných?...
Job 39:3...Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil,...
Žalmy 9:7...zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěkyKonec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není...
Žalmy 19:7...dychtící na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem...
Žalmy 39:5... takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ...
Žalmy 46:10...umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy...
Žalmy 61:3...volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která ...
Žalmy 74:1... tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na...
Žalmy 74:3... kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku...
Žalmy 77:11...Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší!...
Žalmy 89:45... nechtěls ho v boji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí...
Žalmy 90:10... Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před...
Žalmy 90:14...svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení,...
Žalmy 119:96...hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm...
Přísloví 7:20...někam daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec...
Přísloví 10:25...se naplní. Když přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v...
Přísloví 12:7...jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější...
Přísloví 19:13...svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však...
Přísloví 20:21...Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na...
Přísloví 22:10...dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepřekonec hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo ...
Kazatel 3:11...však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat...
Kazatel 4:8...bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to...
Kazatel 7:2...nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek...
Kazatel 12:12...se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho...
Izaiáš 5:26...udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle...
Izaiáš 7:3...a vyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš hokonce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli,...
Izaiáš 9:6... Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království,...
Izaiáš 13:5...vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu,...
Izaiáš 14:4...tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin...
Izaiáš 21:2... Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by ...
Izaiáš 41:4... Hospodin, ten první, budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny země třesou se....
Izaiáš 46:10...a není žádný kromě mne. od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane...
Izaiáš 47:7...věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší,...
Izaiáš 62:11...národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel ...
Izaiáš 64:11... držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se...
Jeremiáš 1:3...judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna...
Jeremiáš 4:13... koně rychlejší než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš...
Jeremiáš 6:22..."Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a...
Jeremiáš 15:9...hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadnekonce s dechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se...
Jeremiáš 16:19...a pevnosti, útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové...
Jeremiáš 17:11...zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je...
Jeremiáš 25:32...národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které...
Jeremiáš 25:33...v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá...
Jeremiáš 31:8...Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky,...
Jeremiáš 50:41...přichází, mohutný národ s králi mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi,...
Jeremiáš 51:13...u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů...
Pláč 3:18...pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na...
Pláč 4:18...kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši...
Ezechiel 7:2... toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemiKonec! Konec je se čtyřmi kouty země! s tebou konec je -...
Ezechiel 7:3...Konec! Konec je se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle...
Ezechiel 7:6...Hospodin: Zlo za zlem - hle, tu je! Je konec, konec je, tvůj konec nadešel - hle, tu je! Tvůj...
Ezechiel 15:4...Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle -...
Ezechiel 22:4...jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný denkonec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany...
Ezechiel 46:19...jsem si tam jakéhosi místa na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit...
Daniel 4:8...dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se...
Daniel 8:23...čtyři království, ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král...
Daniel 9:24...svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost...
Daniel 9:26...uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce,...
Daniel 9:27... pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než...
Daniel 11:27...nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do...
Daniel 11:35... aby byli tříbeni, čištěni a běleni do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat,...
Daniel 11:45...mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael,...
Daniel 12:13...přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys...
Amos 6:7...netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá...
Amos 8:2...mi Hospodin řekl: "Můj lid Izrael je zralý pro konec! Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy...
Micheáš 2:4... zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co...
Nahum 1:9...Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník se nezvedne! Budou zapleteni v trní,...
Abakuk 2:3...číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčíkonci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde...
Matouš 10:22...budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v...
Matouš 13:39... Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá...
Matouš 13:40...sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z...
Matouš 13:49... co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a...
Matouš 24:3...ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodukonce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás...
Matouš 24:6... Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti...
Matouš 24:13... láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude...
Matouš 24:14...světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou...
Matouš 24:31...vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto...
Matouš 26:58... Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi...
Marek 3:26...sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit...
Marek 13:7...se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti...
Marek 13:13...budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost'...
Marek 13:27...vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku...
Lukáš 1:33...nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť...
Lukáš 17:24... Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj...
Lukáš 21:9... neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a...
Jan 2:10...to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek...
Jan 13:1...své druhy na tomto světě, miloval je do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna...
Skutky 1:8...v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat...
Skutky 13:25...kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho ...
Římanům 9:28...hrstka z nich se zachrání. Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš...
1. Korintským 1:8...Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co...
1. Korintským 10:11...to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává...
1. Korintským 15:24...příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc,...
1. Korintským 15:52...- naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a...
2. Korintským 3:13...tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho, co mělo pominout. Jejich myšlení se ovšem...
Filipským 1:6... který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech...
Filipským 3:19...říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich...
Židům 3:14...si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 6:11... aby každý z vás tuto horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale...
Židům 9:26...světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích....
1. Petr 1:5...skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli...
1. Petr 1:20...vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha,...
1. Petr 4:7... v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám,...
1. Petr 4:17... Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li...
Zjevení 2:26...nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává skutky do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou...
Zjevení 21:6...řekl: "Stalo se. jsem Alfa i Omega, počátekkonec. dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života....
Zjevení 22:13...jeho skutků. jsem Alfa i Omega, počátekkonec, první i poslední." Blaze těm, kteří perou svá roucha...

Slova obsahující konce: dokonce (73) konce (70) koncem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |