Konat

Hledám varianty 'konat' [ konejte (1) konej (6) konáte (1) konat (32) konáš (3) konán (1) konám (3) konaly (3) konali (26) konala (3) konal (44) konají (9) koná (25) ]. Nalezeny 154 verše.
Exodus 4:17...za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s  konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi...
Exodus 4:21...řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil...
Exodus 4:28...jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili...
Exodus 4:30...vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli,...
Exodus 5:1...Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten...
Exodus 10:1...ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o...
Exodus 13:5...oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby...
Exodus 28:1...bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a Abihu,...
Exodus 28:3...udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví:...
Exodus 28:4...pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou,...
Exodus 28:41...syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby...
Exodus 28:43...Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To...
Exodus 29:30...dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a...
Exodus 29:44...i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů...
Exodus 30:10...na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše...
Exodus 30:30...také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po...
Exodus 34:10...do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi....
Exodus 34:22...dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žněKonej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost...
Exodus 39:26...jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a...
Exodus 40:13...roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš...
Exodus 40:15...pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich...
Leviticus 8:34...sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne....
Numeri 3:4...oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil...
Numeri 4:23...každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba...
Numeri 4:26...a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba...
Numeri 4:30...každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při...
Numeri 8:11...Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy...
Numeri 8:19...dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným,...
Numeri 8:24...let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z...
Numeri 8:26...plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich...
Numeri 14:22... kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne ...
Numeri 18:23...hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání  konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je...
Deuteronomium 10:6...Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do...
Jozue 24:5...a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z...
Jozue 24:17...z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu,...
Soudců 3:24...jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce potřebu. Přešlapovali tam, z toho...
1. Samuel 20:6...rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v...
1. Samuel 20:29...Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď...
2. Samuel 23:17...života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův...
2. Samuel 23:22...je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým...
1. Královská 7:40...završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité...
1. Královská 7:51...bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
1. Královská 9:4...a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i...
1. Královská 14:8... přikázání, následoval celým srdcemkonal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal...
1. Letopisů 11:19...života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův...
1. Letopisů 11:24...mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým...
1. Letopisů 24:3...Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové...
1. Letopisů 24:19...měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je...
1. Letopisů 25:1...citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů: Zakur, Josef,...
2. Letopisů 4:11... Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na...
2. Letopisů 5:1...bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
2. Letopisů 7:17... Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec Davidkonat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i...
2. Letopisů 22:8...pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské...
2. Letopisů 24:14... Po celý Jojadův život se v Hospodinově chrámu konaly pravidelné oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj...
2. Letopisů 34:12... Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a...
Nehemiáš 7:3...během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé...
Nehemiáš 12:45... že kněží a levité byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle...
Job 5:9...k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné....
Job 9:10...i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné....
Job 31:5...životě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se...
Žalmy 14:1...Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 14:3...z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti...
Žalmy 34:15...ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlokonej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést....
Žalmy 37:3... jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodinakonej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj...
Žalmy 37:27... požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlokonej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin...
Žalmy 40:9... jako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si."...
Žalmy 44:2... co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch starodávných dnech. Svou...
Žalmy 53:2...jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět,...
Žalmy 53:4...z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito...
Žalmy 77:15...z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží...
Žalmy 78:12... na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře,...
Žalmy 88:11... každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla...
Žalmy 99:4...stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u...
Žalmy 103:20...jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte...
Žalmy 105:27... Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky! Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům...
Žalmy 106:21...! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u...
Žalmy 111:7...- pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla!...
Žalmy 149:7...vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich...
Přísloví 11:10...daří, ve městě je radost, když hynou darebácikoná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy...
Přísloví 21:7...past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostíkonat spravedlnost totiž odmítli. Cesta podvodníka je...
Kazatel 7:20...městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde...
Kazatel 8:10...zlosynům, kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je...
Izaiáš 29:15...v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové...
Izaiáš 40:26...oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem,...
Izaiáš 43:13...byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš...
Izaiáš 64:2... se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory...
Jeremiáš 4:22...děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovníkonat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a...
Jeremiáš 19:13...kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z...
Jeremiáš 32:20...jeho jednání, tak jak si za své skutky zasloužíKonal jsi znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v...
Jeremiáš 48:10...zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj...
Ezechiel 18:24...- snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za...
Ezechiel 43:26...beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen....
Ezechiel 44:13...ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z mých...
Daniel 6:28...neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela...
Ozeáš 4:14...- vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkamikonají oběti s těmi kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lid!...
Joel 2:26... svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy...
Jonáš 1:14...prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodinekonáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře...
Abakuk 1:5...rozhlédněte po národech, užasněte a divte se!  konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám...
Matouš 7:21... vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou:...
Matouš 12:12...je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když...
Matouš 21:15...vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!"...
Marek 3:4..." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni...
Lukáš 1:8... když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského...
Lukáš 6:9...se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom...
Jan 2:1...Syna člověka." Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl...
Jan 3:20...tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho...
Jan 3:21...světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho...
Jan 4:34...někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo....
Jan 5:27...aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu;...
Jan 5:29...v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali...
Jan 6:2...ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se...
Jan 6:28...Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl:...
Jan 6:38...nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je...
Jan 7:17... ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda...
Jan 9:31...hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctíkoná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo...
Jan 10:22...oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě,...
Jan 12:31...hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa...
Skutky 2:22...je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když...
Skutky 6:8...kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a mocikonal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali...
Skutky 7:36...v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodukonal divy a zázraky v egyptské zemi, na Rudém moři a po...
Skutky 10:35...ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctíkoná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil...
Skutky 10:38...pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišelkonal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože...
Skutky 13:41...‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte:  konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám...
Skutky 15:12...vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub:...
Skutky 19:11... jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce...
Římanům 2:7...každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným...
Římanům 2:9...a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro,...
Římanům 2:10...koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a...
Římanům 3:12...z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo...
Římanům 4:4...a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti....
Římanům 7:18...není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo,...
Římanům 7:21...je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně...
Římanům 13:3... Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a...
1. Korintským 12:29...snad všichni proroci? Jsou snad všichni učiteléKonají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování?...
Galatským 6:9... sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání...
Efeským 6:6...zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako...
1. Tesalonickým 2:13...to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali...
2. Tesalonickým 3:13...řádnou prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto...
1. Timoteus 2:1...se odnaučili rouhat. Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny...
2. Timoteus 2:26...se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v posledních dnech...
2. Timoteus 4:5... Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapykonej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. ...
Titus 1:16... Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému...
Titus 2:14...a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým...
Titus 3:1...vládcům a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví,...
Židům 9:6...vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok...
Židům 10:7... Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani...
Židům 10:9...a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé...
Židům 11:33...a prorocích. Ti skrze víru dobývali královstvíkonali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy...
Židům 13:21...Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích...
1. Petr 3:11...jeho ústech není žádná lest. odmítá zlokoná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést....
1. Petr 3:13...zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět,...
Zjevení 13:14...z nebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká...
Zjevení 16:14...podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby...
Zjevení 22:11...je špinavý, se dál špiní. Spravedlivý dál koná spravedlnost a svatý se dál posvěcuje." "Hle,...

Slova obsahující konat: konat (32) nepřekonatelné (1) nepřekonatelně (1) nepřekonatelnou (1) překonat (1) vykonat (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |