Konal

Hledám varianty 'konal' [ konejte (1) konej (6) konáte (1) konat (32) konáš (3) konán (1) konám (3) konaly (3) konali (26) konala (3) konal (44) konají (9) koná (25) ]. Nalezeny 154 verše.
Exodus 4:17...za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s  konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi...
Exodus 4:21...řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil...
Exodus 4:28...jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili...
Exodus 4:30...vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli,...
Exodus 5:1...Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten...
Exodus 10:1...ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o...
Exodus 13:5...oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby...
Exodus 28:1...bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a Abihu,...
Exodus 28:3...udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví:...
Exodus 28:4...pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou,...
Exodus 28:41...syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby...
Exodus 28:43...Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To...
Exodus 29:30...dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a...
Exodus 29:44...i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů...
Exodus 30:10...na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše...
Exodus 30:30...také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po...
Exodus 34:10...do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi....
Exodus 34:22...dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žněKonej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost...
Exodus 39:26...jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a...
Exodus 40:13...roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš...
Exodus 40:15...pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich...
Leviticus 8:34...sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne....
Numeri 3:4...oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil...
Numeri 4:23...každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba...
Numeri 4:26...a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba...
Numeri 4:30...každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při...
Numeri 8:11...Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy...
Numeri 8:19...dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným,...
Numeri 8:24...let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z...
Numeri 8:26...plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich...
Numeri 14:22... kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne ...
Numeri 18:23...hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání  konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je...
Deuteronomium 10:6...Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do...
Jozue 24:5...a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z...
Jozue 24:17...z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu,...
Soudců 3:24...jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce potřebu. Přešlapovali tam, z toho...
1. Samuel 20:6...rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v...
1. Samuel 20:29...Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď...
2. Samuel 23:17...života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův...
2. Samuel 23:22...je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým...
1. Královská 7:40...završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité...
1. Královská 7:51...bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
1. Královská 9:4...a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i...
1. Královská 14:8... přikázání, následoval celým srdcemkonal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal...
1. Letopisů 11:19...života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův...
1. Letopisů 11:24...mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým...
1. Letopisů 24:3...Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové...
1. Letopisů 24:19...měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je...
1. Letopisů 25:1...citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů: Zakur, Josef,...
2. Letopisů 4:11... Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na...
2. Letopisů 5:1...bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
2. Letopisů 7:17... Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec Davidkonat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i...
2. Letopisů 22:8...pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské...
2. Letopisů 24:14... Po celý Jojadův život se v Hospodinově chrámu konaly pravidelné oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj...
2. Letopisů 34:12... Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a...
Nehemiáš 7:3...během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé...
Nehemiáš 12:45... že kněží a levité byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle...
Job 5:9...k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné....
Job 9:10...i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné....
Job 31:5...životě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se...
Žalmy 14:1...Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 14:3...z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti...
Žalmy 34:15...ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlokonej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést....
Žalmy 37:3... jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodinakonej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj...
Žalmy 37:27... požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlokonej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin...
Žalmy 40:9... jako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si."...
Žalmy 44:2... co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch starodávných dnech. Svou...
Žalmy 53:2...jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět,...
Žalmy 53:4...z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito...
Žalmy 77:15...z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží...
Žalmy 78:12... na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře,...
Žalmy 88:11... každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla...
Žalmy 99:4...stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u...
Žalmy 103:20...jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte...
Žalmy 105:27... Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky! Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům...
Žalmy 106:21...! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u...
Žalmy 111:7...- pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla!...
Žalmy 149:7...vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich...
Přísloví 11:10...daří, ve městě je radost, když hynou darebácikoná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy...
Přísloví 21:7...past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostíkonat spravedlnost totiž odmítli. Cesta podvodníka je...
Kazatel 7:20...městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde...
Kazatel 8:10...zlosynům, kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je...
Izaiáš 29:15...v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové...
Izaiáš 40:26...oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem,...
Izaiáš 43:13...byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš...
Izaiáš 64:2... se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory...
Jeremiáš 4:22...děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovníkonat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a...
Jeremiáš 19:13...kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z...
Jeremiáš 32:20...jeho jednání, tak jak si za své skutky zasloužíKonal jsi znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v...
Jeremiáš 48:10...zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj...
Ezechiel 18:24...- snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za...
Ezechiel 43:26...beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen....
Ezechiel 44:13...ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z mých...
Daniel 6:28...neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela...
Ozeáš 4:14...- vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkamikonají oběti s těmi kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lid!...
Joel 2:26... svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy...
Jonáš 1:14...prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodinekonáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře...
Abakuk 1:5...rozhlédněte po národech, užasněte a divte se!  konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám...
Matouš 7:21... vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou:...
Matouš 12:12...je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když...
Matouš 21:15...vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!"...
Marek 3:4..." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni...
Lukáš 1:8... když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského...
Lukáš 6:9...se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom...
Jan 2:1...Syna člověka." Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl...
Jan 3:20...tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho...
Jan 3:21...světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho...
Jan 4:34...někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo....
Jan 5:27...aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu;...
Jan 5:29...v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali...
Jan 6:2...ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se...
Jan 6:28...Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl:...
Jan 6:38...nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je...
Jan 7:17... ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda...
Jan 9:31...hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctíkoná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo...
Jan 10:22...oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě,...
Jan 12:31...hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa...
Skutky 2:22...je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když...
Skutky 6:8...kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a mocikonal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali...
Skutky 7:36...v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodukonal divy a zázraky v egyptské zemi, na Rudém moři a po...
Skutky 10:35...ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctíkoná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil...
Skutky 10:38...pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišelkonal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože...
Skutky 13:41...‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte:  konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám...
Skutky 15:12...vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub:...
Skutky 19:11... jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce...
Římanům 2:7...každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným...
Římanům 2:9...a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro,...
Římanům 2:10...koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a...
Římanům 3:12...z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo...
Římanům 4:4...a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti....
Římanům 7:18...není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo,...
Římanům 7:21...je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně...
Římanům 13:3... Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a...
1. Korintským 12:29...snad všichni proroci? Jsou snad všichni učiteléKonají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování?...
Galatským 6:9... sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání...
Efeským 6:6...zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako...
1. Tesalonickým 2:13...to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali...
2. Tesalonickým 3:13...řádnou prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto...
1. Timoteus 2:1...se odnaučili rouhat. Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny...
2. Timoteus 2:26...se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v posledních dnech...
2. Timoteus 4:5... Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapykonej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. ...
Titus 1:16... Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému...
Titus 2:14...a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým...
Titus 3:1...vládcům a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví,...
Židům 9:6...vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok...
Židům 10:7... Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani...
Židům 10:9...a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé...
Židům 11:33...a prorocích. Ti skrze víru dobývali královstvíkonali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy...
Židům 13:21...Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích...
1. Petr 3:11...jeho ústech není žádná lest. odmítá zlokoná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést....
1. Petr 3:13...zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět,...
Zjevení 13:14...z nebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká...
Zjevení 16:14...podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby...
Zjevení 22:11...je špinavý, se dál špiní. Spravedlivý dál koná spravedlnost a svatý se dál posvěcuje." "Hle,...

Slova obsahující konal: dokonalá (11) dokonale (9) dokonalé (6) dokonalejším (1) dokonalému (1) dokonalí (2) dokonalost (2) dokonalosti (9) dokonalou (1) dokonalý (9) dokonalým (1) konal (44) konala (3) konali (26) konaly (3) nekonal (3) nekonaly (1) nevykonal (2) překonal (3) překonala (1) skonal (1) vykonal (80) vykonali (11) vykonalo (1) vykonals (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |