Končiny

Hledám varianty 'končiny' [ končiny (12) končinách (6) končin (3) ]. Nalezen 21 verš.
Soudců 19:29...kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak...
1. Samuel 2:10...budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácíkončiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří...
1. Královská 1:3...se pan král zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, nalezli Šunemitku...
Job 28:24...to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou...
Žalmy 2:8...a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš,...
Žalmy 22:28... vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí...
Žalmy 48:11... Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnosti -...
Žalmy 59:14...hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí,...
Žalmy 65:6... Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory...
Žalmy 98:3... na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej...
Žalmy 147:14...tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když na zem svůj...
Přísloví 30:4...moře do pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží...
Izaiáš 7:18...Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchykončinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině. Ti...
Izaiáš 40:28...Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je...
Izaiáš 41:5...tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí sekončiny země třesou se. Shromáždili se společně, podporují...
Izaiáš 41:9...si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého přítele! Od končin země jsem vychvátil, povolal jsem z krajů...
Izaiáš 45:22...se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě...
Izaiáš 48:20... všude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zemských končinách: "Hospodin vykoupil svého služebníka Jákoba!"...
Izaiáš 52:10...všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč,...
Micheáš 5:3... neboť on bude veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou...
Římanům 10:18..."Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |