Komu

Hledám pøesnì 'komu'. Nalezeno 59 veršù. Další varianty: kým (13) komu (67) kom (12) koho (91) kdo (2506)
Genesis 32:18...se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?'...
Leviticus 25:27...od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomukomu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví....
Numeri 5:7...přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný,...
Numeri 22:6...pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý...
Numeri 23:8... pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratitkoho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z...
Jozue 24:15...ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dneskomu budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši...
1. Samuel 6:20...ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke...
1. Samuel 9:20... si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému...
1. Samuel 17:28...rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou...
1. Samuel 30:13... tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan,...
2. Samuel 16:19...izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem...
1. Královská 18:9...oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého...
2. Královská 19:22...pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémskáKohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl...
Job 5:1...strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křičkdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit?...
Job 26:4...udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevilKomu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe...
Žalmy 32:1...je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomukomu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty....
Žalmy 146:5... jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomukomu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha,...
Přísloví 19:16...k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladuKdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je...
Přísloví 20:17... když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Tenkomu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení....
Přísloví 21:21...a vzácné poklady, tupec však všechno rozházíKomu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život,...
Přísloví 22:5...a život. Trnitá a zrádná je cesta zvrácenéhokomu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho...
Přísloví 28:16... Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; tenkomu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený...
Kazatel 5:18...které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělemKomu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat,...
Kazatel 5:19...uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží darKomu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na...
Izaiáš 28:9...všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své...
Izaiáš 37:23...pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémskáKohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl...
Izaiáš 40:18...jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá?...
Izaiáš 40:25... uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi...
Izaiáš 46:5...a vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S...
Izaiáš 50:1...list vaší matky, se kterým jsem ji odehnalKomu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat?...
Izaiáš 53:1... spatří nevýslovné, neslýchané pochopí.  Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?...
Izaiáš 57:4...synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstkyKomu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk...
Jeremiáš 9:11...judská města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa...
Jeremiáš 22:30...Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako koho, komu se v životě nedařilo. Nikomu z jeho potomků se...
Jeremiáš 27:5...zemi i s lidmi a zvěří na a ji svěřujikomu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do...
Daniel 4:14...svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a...
Daniel 4:22... Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí....
Daniel 4:29... Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V...
Jonáš 1:7...domluvili: "Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl...
Matouš 11:16... uši, slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem,...
Matouš 11:27...ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině...
Lukáš 4:6...mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dátkomu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje...
Lukáš 6:47... Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vámkomu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší slovo a...
Lukáš 7:31...nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou...
Lukáš 7:47... odpuštěno hodně hříchů, proto hodně milujeKomu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé...
Lukáš 10:22...ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině...
Lukáš 12:48... bude bit méně, i když dělal trestuhodné věciKomukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu...
Jan 6:68...zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova...
Jan 12:38... Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova...
Jan 13:26...ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Tenkomu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil...
Jan 19:24... řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujmekomu připadne." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se...
Jan 20:23...na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatéhoKomu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je...
Římanům 13:7...své práci. Každému dávejte, co jste povinnikomu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu...
Římanům 15:15...v dopise připomenout některé věci jako tenkomu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi...
1. Korintským 7:25...od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako kdo, komu Pán pomohl být věrným. Myslím si, že vzhledem k...
2. Korintským 2:10...vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem poslušníKomu vy odpouštíte, tomu odpouštím i . Stejně tak ,...
2. Timoteus 1:12...toto všechno a nestydím se za to, neboť vímkomu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat...
Židům 3:18...než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinku? Přece těm,...
2. Petr 1:9...a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnostiKomu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký,...

Slova obsahující komu: komu (67) komukoli (5) někomu (26) nikomu (55)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |