Komory

Hledám varianty 'komory' [ komoře (1) komory (13) komoru (2) komorami (2) komorám (1) komorách (1) komor (8) ]. Nalezeno 25 veršù.
1. Královská 6:5...přístavbu, která měla po celé délce postranní komory. Její spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6...
1. Královská 14:28...stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal -...
1. Letopisů 9:26...velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo...
1. Letopisů 28:11... jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici jakož...
2. Letopisů 12:11...ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj...
2. Letopisů 31:11...proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich snesli...
Ezdráš 8:29...a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali...
Ezdráš 10:6...to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic...
Nehemiáš 3:31... syn Berechiášův. Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš k budově chrámových sluhů a kupců...
Nehemiáš 10:38...stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek...
Nehemiáš 10:39...desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou...
Nehemiáš 10:40...tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící...
Nehemiáš 12:44... Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny, prvotiny a desátky, aby...
Nehemiáš 13:4... Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl...
Nehemiáš 13:5...Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a...
Nehemiáš 13:7...špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem...
Nehemiáš 13:8...všechny Tobiášovy rodinné věci vyházel venkomory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam...
Nehemiáš 13:9...věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu,...
Ezechiel 41:5...dokola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po...
Ezechiel 41:6...na šířku 4 loktů obepínaly postranní komoryKomory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v...
Ezechiel 41:7...nosníky nezasahovaly do samotné stěny chrámuKomory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší....
Ezechiel 41:8...plošina tvořící základ přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější...
Ezechiel 41:9...tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené prostranství mezi...
Ezechiel 41:11... Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto...
Ezechiel 41:26...po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy. Poté odvedl severním směrem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |