Kom

Hledám varianty 'kom' [ kým (13) komu (67) kom (12) koho (91) kdo (2506) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:11... protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho...
Genesis 4:15... najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu."...
Genesis 4:20... Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těchkdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal...
Genesis 4:21... Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všechkdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to...
Genesis 7:23...bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a tikdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto...
Genesis 9:6...budu volat k odpovědnosti každého jeho bratraKdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita,...
Genesis 9:20...se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl prvníkdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen...
Genesis 12:3...veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těmkdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny...
Genesis 17:10...budoucím semenem, toto budete zachovávat: každýkdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete...
Genesis 17:12...znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každýkdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak...
Genesis 17:23...svém domě i všechny koupené za peníze, všechnykdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě...
Genesis 19:12...marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve...
Genesis 19:31..."Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme,...
Genesis 20:7...nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichnikdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal...
Genesis 20:16...stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemikdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se...
Genesis 21:6...let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichnikdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo...
Genesis 21:7...tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale...
Genesis 21:26...násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevímkdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem...
Genesis 23:18...vlastnictví před očima Chetejců, přede všemikdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj...
Genesis 27:29...se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečenikdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom,...
Genesis 27:32...chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený,...
Genesis 27:33...Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji?...
Genesis 32:18...se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?'...
Genesis 33:5...potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými...
Genesis 34:15...vám, jen když budete jako my. se každý z váskdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat...
Genesis 34:22...jeden lid jen s touto podmínkou: každý z náskdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou...
Genesis 34:24...jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichnikdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho...
Genesis 34:25...meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechnykdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema...
Genesis 35:2...Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všemkdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe,...
Genesis 35:6...do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichnikdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo...
Genesis 36:6...pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechnykdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata -...
Genesis 40:8...Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tukdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady...
Genesis 41:38...probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme koho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Genesis 42:6...v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu...
Genesis 43:22...jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevímekdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte...
Genesis 44:9...v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás ...
Genesis 44:10...On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy...
Genesis 45:8...velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vykdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým...
Genesis 46:26...Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těchkdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta...
Genesis 48:8...si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji...
Genesis 49:9...můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvicekdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy,...
Genesis 50:14...do Egypta a s ním i jeho bratři a všichnikdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi...
Exodus 2:13... hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomukdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo ...
Exodus 2:14...začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít,...
Exodus 3:11... syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z...
Exodus 4:11...služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může...
Exodus 4:19...řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichnikdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal...
Exodus 5:2...mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a...
Exodus 9:20...člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně...
Exodus 9:21...vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu.  Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své...
Exodus 10:8...jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému BohuKdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky...
Exodus 12:4...s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce;...
Exodus 15:11...je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vodKdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty -...
Exodus 16:7...neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: "...
Exodus 16:8... že Hospodin slyšel vaše reptání proti němuKdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!"...
Exodus 16:16... Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého,...
Exodus 16:18...více, někdo méně. Potom to měřili po omeruKdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl...
Exodus 16:21...na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž...
Exodus 19:12...horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každýkdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské...
Exodus 20:5...na synech do třetího i čtvrtého pokolení těchkdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení...
Exodus 20:6...a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těchkdo milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno...
Exodus 20:7...Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť tohokdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez...
Exodus 21:12...od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však...
Exodus 21:14...jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéctKdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového...
Exodus 21:15... takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřelKdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese...
Exodus 21:16...udeří svého otce nebo matku, musí zemřítKdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán...
Exodus 21:17...byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho drženíKdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když...
Exodus 21:19...a bude moci chodit venku o holi, bude tenkdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a...
Exodus 22:1...a bude udeřen tak, že zemře, nebude tenkdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však...
Exodus 22:5...nebo stojící obilí nebo celé pole, musí tenkdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému...
Exodus 22:8...nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by kdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha....
Exodus 22:19...by obcoval se zvířetem, musí zemřítKdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina,...
Exodus 23:5...poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla koho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každýkdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 24:14...k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámiKdo bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy...
Exodus 29:33...chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen tikdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a...
Exodus 30:13...kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každýkdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra...
Exodus 30:14...Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každýkdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když...
Exodus 30:33... Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každýkdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného,...
Exodus 30:38...toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každýkdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého...
Exodus 31:14... Zachovávejte sobotu; je vám svatáKdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den...
Exodus 31:15...sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každýkdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. ...
Exodus 32:1...nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta."...
Exodus 32:23... Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedlKdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.'...
Exodus 32:24...který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem...
Exodus 32:26...) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj...
Exodus 32:33...Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu tohokdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti...
Exodus 33:12...mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mikoho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem...
Exodus 33:19...před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Potom...
Exodus 34:23...na konci roku. Třikrát za rok se každýkdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem...
Exodus 35:2...sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každýkdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den...
Exodus 35:5...Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každýkdo ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek -...
Exodus 35:21...od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každýkdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a...
Exodus 35:22... náramky a všelijaké zlaté předměty. Každýkdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo...
Exodus 35:23...Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každýkdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku,...
Exodus 35:24...beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každýkdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento...
Exodus 38:26...šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každéhokdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od...
Leviticus 5:11...dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese tenkdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy...
Leviticus 7:18...pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde tenkdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude...
Leviticus 7:19...musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každýkdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy...
Leviticus 7:25...účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každýkdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť...
Leviticus 7:29...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Tenkdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné...
Leviticus 10:3..."To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těchkdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří...
Leviticus 11:39...pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude tenkdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by z...
Leviticus 11:40...se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večeraKdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude...
Leviticus 14:4...na postiženém zhojila, nechá pro tohokdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus...
Leviticus 14:8...čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Tenkdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení...
Leviticus 14:18...Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu tohokdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad...
Leviticus 14:19...kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí tohokdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz...
Leviticus 14:31...vykoná před Hospodinem obřad smíření za tohokdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je...
Leviticus 14:46...se odnesou na nečisté místo venku za městemKdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude...
Leviticus 14:47... kdy bude uzavřen, bude nečistý do večeraKdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by...
Leviticus 15:6... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere...
Leviticus 15:7... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv,...
Leviticus 15:10... na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečistéKdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou...
Leviticus 15:11...se vodou a bude nečistý do večera. Každýkoho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou...
Leviticus 15:19...svému krvácení oddělena po sedm dní. Každýkdo se dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na...
Leviticus 15:32... který je uprostřed nich." Toto je zákon o tomkdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej...
Leviticus 15:33... a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každéhokdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro...
Leviticus 16:26...oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Tenkdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si...
Leviticus 16:28...a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také tenkdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve...
Leviticus 17:10... takový člověk bude vyobcován ze svého liduKdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u...
Leviticus 17:14...neboť životem každého tvora je jeho krev. Každýkdo by ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli, domácí nebo...
Leviticus 18:5...Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Tenkdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo...
Leviticus 19:8...třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbeníKdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté...
Leviticus 20:5...člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechnykdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem,...
Leviticus 20:6...a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich liduKdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je...
Leviticus 21:21...vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se...
Leviticus 22:21...by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbeníKdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib,...
Leviticus 24:14...Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichnikdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ...
Leviticus 24:16...by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hříchKdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec...
Leviticus 24:18...smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřítKdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo...
Leviticus 24:21...zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobenoKdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře...
Leviticus 25:27...od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomukomu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví....
Leviticus 25:30...rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomukdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani...
Leviticus 25:50...anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tímkdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta...
Leviticus 26:17...vám, takže padnete před svými nepřáteli a tikdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i...
Leviticus 26:36...jste v ještě bydleli) neodpočívala. Těmkdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do...
Leviticus 26:39...národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Tikdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel....
Leviticus 27:8...kněze a ten určí jeho cenu podle možností tohokdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar...
Leviticus 27:15...kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej tenkdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:19... takže určenou cenu sníží. Bude-li je tenkdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:24... V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek....
Numeri 3:32...Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni tikdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 3:48...dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za tykdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné...
Numeri 3:49..." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za tykdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za...
Numeri 4:3...každého ve věku od třiceti do padesáti letkdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu...
Numeri 4:23...ve věku od třiceti do padesáti let každéhokdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:30...ve věku od třiceti do padesáti let každéhokdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:35...ve věku od třiceti do padesáti let každéhokdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po...
Numeri 4:39...od třiceti do padesáti let byl započten každýkdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet...
Numeri 4:43...od třiceti do padesáti let byl započten každýkdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet...
Numeri 4:47...podle jejich rodů a otcovských domů, všechkdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla...
Numeri 5:2...malomocného, každého trpícího výtokem a každéhokdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu,...
Numeri 5:7...přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný,...
Numeri 5:10... Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k...
Numeri 10:35...Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a tikdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla...
Numeri 11:4...se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v...
Numeri 11:12...mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil,...
Numeri 11:18...jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!'...
Numeri 11:32...celý následující den na nohou a sbíral křepelkyKdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerů, takže si je...
Numeri 14:6...izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těchkdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn...
Numeri 14:22...živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem...
Numeri 14:23... kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník...
Numeri 14:29...řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let...
Numeri 14:37...proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechnykdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před...
Numeri 14:38... zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těchkdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn...
Numeri 15:4... ze skotu nebo z bravu, pak tenkdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou...
Numeri 15:28...kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za tohokdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná...
Numeri 15:33...muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Tikdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi,...
Numeri 16:5...a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukážekdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit....
Numeri 16:7...položte kadidlo. Hospodin potom rozhodnekdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš...
Numeri 16:11...jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal...
Numeri 16:32...ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny tykdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek. Zaživa se...
Numeri 17:3...z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těchkdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty...
Numeri 17:4...vzal mosazné kadidelnice, které přinesli tikdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře....
Numeri 17:14...tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těchkdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila,...
Numeri 18:10...to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každýkdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě....
Numeri 18:11...tobě a tvým synům a dcerám. Smí to jíst každýkdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno...
Numeri 18:13...Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každýkdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo...
Numeri 19:8... do večera však bude nečistý. Rovněž tenkdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo...
Numeri 19:10...očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž tenkdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera...
Numeri 19:11...Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nichKdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý...
Numeri 19:18...a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. kdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká...
Numeri 19:20...svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistýKdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude...
Numeri 19:21...bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanoveníKdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli...
Numeri 21:8...si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každýkdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal...
Numeri 22:6...pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý...
Numeri 22:9...u Balaáma. Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský...
Numeri 23:8... pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratitkoho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z...
Numeri 23:10...o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národyKdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i...
Numeri 24:9... Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvicekdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a...
Numeri 24:19... Izrael bude slavně vítězit. Panovat budekdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když...
Numeri 24:23...do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "BědaKdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů...
Numeri 25:5...odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se...
Numeri 25:9...Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těchkdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:2...započtěte podle jejich otcovských domů každéhokdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem...
Numeri 27:17...veškerého tvorstva! Opatři této obci někohokdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i...
Numeri 31:19...zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichnikdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli...
Numeri 32:11...toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let...
Numeri 35:6...měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit tenkdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě...
Numeri 35:11...jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit tenkdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako...
Numeri 35:12...sloužit jako útočiště před mstitelem, aby tenkdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu...
Numeri 35:15...slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každýkdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným...
Numeri 35:21...něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo koho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak...
Numeri 35:24...a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tímkdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto...
Numeri 35:25...těchto soudních pravidel. Obec ochrání tohokdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do...
Numeri 35:26...pomazaného svatým olejem. Pokud se ale tenkdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného...
Numeri 35:28...ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Tenkdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě...
Numeri 35:32...nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za tohokdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné,...
Numeri 35:33... která na byla prolita, jinak než krví tohokdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť...
Numeri 36:6...dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene....
Deuteronomium 3:11...království. (Bášanský král Og byl jedinýkdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je to...
Deuteronomium 4:3... tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každéhokdo následoval peorského Baala. Vy, kdo jste se přimkli k...
Deuteronomium 4:4...každého, kdo následoval peorského Baala. Vykdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes...
Deuteronomium 4:42...straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každýkdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v...
Deuteronomium 5:9...na synech do třetího i čtvrtého pokolení těchkdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení...
Deuteronomium 5:10...a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těchkdo milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno...
Deuteronomium 5:11...Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť tohokdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez...
Deuteronomium 7:9...a milosrdenství do tisícího pokolení těchkdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej...
Deuteronomium 7:10... kdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těmkdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil....
Deuteronomium 7:15...jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechnykdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin,...
Deuteronomium 7:20...pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těchkdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť...
Deuteronomium 8:18...na Hospodina, svého Boha. Je to přece onkdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou...
Deuteronomium 9:2... Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz,...
Deuteronomium 11:2...dne tedy vězte, že to nebyli vaši synovékdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To...
Deuteronomium 15:11...ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomukdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr...
Deuteronomium 16:16...to náležitě oslav! Třikrát za rok se každýkdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 17:6... ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Tenkdo zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo...
Deuteronomium 18:3...budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Tikdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu -...
Deuteronomium 18:8... Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin...
Deuteronomium 18:10...způsobů oněch národů. se u tebe nenajdekdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný...
Deuteronomium 18:11... zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani tenkdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je...
Deuteronomium 18:12... věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každýkdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě...
Deuteronomium 19:3...a rozděl její území na tři díly, aby se každýkdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije...
Deuteronomium 20:5...vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se...
Deuteronomium 20:6...nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jinýKdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí...
Deuteronomium 20:7...nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jinýKdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se...
Deuteronomium 20:8..." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho...
Deuteronomium 20:13... vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechnykdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a...
Deuteronomium 21:1...někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí sekdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby...
Deuteronomium 22:27...poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu,...
Deuteronomium 24:5... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictvíKdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván...
Deuteronomium 25:1...k soudu. Soudci zjednají právo tomukdo je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník...
Deuteronomium 25:18...vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechnykdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 27:15...na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečenýkdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem,...
Deuteronomium 27:16...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:17...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:18...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:19...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A...
Deuteronomium 27:20...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého...
Deuteronomium 27:21...otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:22...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své...
Deuteronomium 27:23...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:24...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:25...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:26...krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A...
Deuteronomium 28:26...bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebudekdo by je odháněl. Hospodin raní egyptskými vředy,...
Deuteronomium 28:29...dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebudekdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji...
Deuteronomium 28:31...nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebudekdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem;...
Deuteronomium 29:14...přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámikdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem,...
Deuteronomium 30:12...ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a...
Deuteronomium 30:13...je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a...
Deuteronomium 32:38... ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou tikdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb?...
Deuteronomium 32:41...uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těmkdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj...
Deuteronomium 33:29...kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blaženýKdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je...
Jozue 2:13...mého otce a matku, bratry a sestry i všechnykdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za...
Jozue 6:22...domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemikdo k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí...
Jozue 6:23... jejího otce i matku, její sourozence i všechnykdo k patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli...
Jozue 6:25...Rachab s rodinou jejího otce a se všemikdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala...
Jozue 6:26...Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinemkdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého...
Jozue 7:15...Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužíchKdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se...
Jozue 8:17...odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a...
Jozue 8:19...ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, tikdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého...
Jozue 8:22...Pobíjeli je z jedné i druhé strany, nezůstalkdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali...
Jozue 10:20...porážku dovršili a skoncovali s nimi. Tikdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst....
Jozue 15:16...nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těmkdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Jozue 20:3...pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil tenkdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit...
Jozue 20:6...před obec k soudu, a poté do smrti tohokdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten,...
Jozue 21:13...Árona tedy dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami:...
Jozue 21:21...Efraim dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s...
Jozue 21:27...pokolení Manases jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále...
Jozue 21:32...Neftalí dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich...
Jozue 21:38...Gád dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich...
Jozue 24:15...ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dneskomu budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši...
Soudců 1:1...smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako...
Soudců 1:12...nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu...
Soudců 3:18... Po odevzdání povinného daru Ehud propustil tykdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil...
Soudců 5:6...Anatova, za dnů Jaeliných zpustly silnice a tenkdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni...
Soudců 5:9...čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmikdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben...
Soudců 5:10...oslicích, kteří sedíte v sedlech zdobených, vykdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co...
Soudců 5:14...ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima tikdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z...
Soudců 5:31...na ramena. Takto , Hospodine, zhyne každýkdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako...
Soudců 6:9...Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všechkdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi...
Soudců 6:29...a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a...
Soudců 7:3...díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z...
Soudců 7:4... Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s tebou půjde. O kom řeknu:...
Soudců 7:5...k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechnykdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití...
Soudců 9:25...hor nastražili zálohy a ty přepadaly každéhokdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl....
Soudců 9:28...na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili?...
Soudců 9:38...řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to...
Soudců 9:44...brány, zbývající dva oddíly přepadly všechnykdo byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město...
Soudců 10:18...Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem...
Soudců 11:8...bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všechkdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s...
Soudců 11:34...pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hlekdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku...
Soudců 14:14...mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny...
Soudců 14:18...muži toho města řekli: "Co sladšího než medkdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou...
Soudců 14:19...třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těmkdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do...
Soudců 15:6...i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z...
Soudců 20:18...se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako...
Soudců 21:5...zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k...
Soudců 21:7...vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmikdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při...
Soudců 21:8...nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?"...
Soudců 21:16... Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmikdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly...
Soudců 21:17...ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Tikdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z...
Soudců 21:18...nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečenýkdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je...
Růt 2:2..."Mohla bych jít na pole sbírat klasy za kým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi....
Růt 2:19...tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnánkdo se ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz."...
Růt 3:9... převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla....
Růt 3:14...Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl:...
1. Samuel 2:4...skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, tikdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb...
1. Samuel 2:5...rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyliKdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví,...
1. Samuel 2:15... ještě než se zapálil tuk, a říkal tomukdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso...
1. Samuel 2:25...zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinukdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali,...
1. Samuel 2:30... Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Tykdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však...
1. Samuel 2:36...ve službě před mým pomazaným navždycky. Každýkdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za...
1. Samuel 3:11..."Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne...
1. Samuel 4:8...Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda námKdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti...
1. Samuel 5:5...trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichnikdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, dodnes...
1. Samuel 5:12...hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Tikdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal...
1. Samuel 6:20...ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke...
1. Samuel 9:20... si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému...
1. Samuel 10:11...nimi upadl do prorockého vytržení. Když všichnikdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky,...
1. Samuel 10:12...patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul...
1. Samuel 10:24... o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidítekoho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu...
1. Samuel 11:7...Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek tohokdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z...
1. Samuel 11:12...ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty...
1. Samuel 14:17... Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistětekdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a...
1. Samuel 14:24...zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený tenkdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým...
1. Samuel 14:28...otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený tenkdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní."...
1. Samuel 15:3... Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechnykdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij...
1. Samuel 16:16...rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali koho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na...
1. Samuel 16:17...svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po kom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi koho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 17:26...se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane tenkdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je...
1. Samuel 17:27...tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká tohokdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl,...
1. Samuel 17:28...rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou...
1. Samuel 17:47...celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichnikdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím...
1. Samuel 18:18...Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v...
1. Samuel 20:10...otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal...
1. Samuel 22:2...za ním. Shromáždili se k němu také všichnikdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo...
1. Samuel 22:23...tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Tenkdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v...
1. Samuel 23:22...ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržujeKdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi...
1. Samuel 24:15...‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého...
1. Samuel 25:22...potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všechkdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!")...
1. Samuel 25:26...vlastních rukou, tvoji nepřátelé a všichnikdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 26:9...potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj muKdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova...
1. Samuel 26:14...odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému...
1. Samuel 27:10...se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do...
1. Samuel 28:8...prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mikoho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na...
1. Samuel 28:11... za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když...
1. Samuel 30:2...a Ciklagu, který dobyli a vypálili. Všechnykdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho...
1. Samuel 30:13... tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan,...
1. Samuel 30:24...a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukouKdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u...
2. Samuel 1:8... ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď...
2. Samuel 1:11...své roucho a roztrhl je, stejně jako všichnikdo byli s ním. Truchlili, naříkali a postili se do...
2. Samuel 2:23...naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každýkdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam...
2. Samuel 5:8...je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na ty mrzáky a...
2. Samuel 6:13...Obed-edomova domu do Města Davidova. Jakmile tikdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval...
2. Samuel 7:18...pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes ...
2. Samuel 7:23...tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si...
2. Samuel 9:12...synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichnikdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými...
2. Samuel 11:3... jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David koho poslal, zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to...
2. Samuel 11:21...k městu - to nevíte, že se z hradeb střílíKdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel,...
2. Samuel 12:22...jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho...
2. Samuel 14:6...syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a...
2. Samuel 14:16...svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů tohokdo chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá...
2. Samuel 15:2...stával u cesty vedle brány. Zavolal si každéhokdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z...
2. Samuel 15:30...plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichnikdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu vzhůru...
2. Samuel 16:10...Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a...
2. Samuel 16:14...kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichnikdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si...
2. Samuel 16:18...jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím...
2. Samuel 16:19...izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem...
2. Samuel 16:21...svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všechkdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše...
2. Samuel 17:22...Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jedinýkdo by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl, že se nestalo...
2. Samuel 18:31...a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemikdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec...
2. Samuel 18:32..." nepřátelé mého pána a krále i všichnikdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl...
2. Samuel 19:7...i konkubínám zachránili život. Miluješ tykdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi...
2. Samuel 19:44...takhle pohrdnout? My jsme přece byli prvníkdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak...
2. Samuel 20:11...mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa...
2. Samuel 20:12...hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každýkdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty,...
2. Samuel 22:31...ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všechkdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo...
2. Samuel 22:32...Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufajíKdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li...
2. Samuel 23:3...izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sámKdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je...
1. Královská 1:20...k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámilkdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj...
1. Královská 1:27...Můj pán a král nesdělil svému služebníkovikdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu,"...
1. Královská 3:9...soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zlaKdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?"...
1. Královská 5:7...po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všechkdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic...
1. Královská 9:8... A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každýkdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této...
1. Královská 14:11...od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočistaKdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu...
1. Královská 14:13...pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jedinýkdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin...
1. Královská 16:4...takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna NebatovaKdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře...
1. Královská 18:9...oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého...
1. Královská 19:17...z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebeKdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo...
1. Královská 19:18...si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechnykdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel...
1. Královská 20:11...Izraelský král mu nechal vyřídit: " se tenkdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!"...
1. Královská 20:14...u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorok....
1. Královská 20:30...den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Tikdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch...
1. Královská 21:24...budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře...
1. Královská 21:25...cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v...
1. Královská 22:20...po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten...
2. Královská 3:13..." odpověděl mu izraelský král. "Byl to Hospodinkdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům."...
2. Královská 3:21...do boje tito králové, a tak povolali všechnykdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na...
2. Královská 4:39...si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem...
2. Královská 6:11... "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho...
2. Královská 9:32... On se podíval směrem k oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci....
2. Královská 10:9...spiknutí proti svému pánu a zabil jsem hoKdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani...
2. Královská 10:13...tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme...
2. Královská 10:24...mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíteKdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj...
2. Královská 11:1... že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechnykdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři...
2. Královská 11:15...vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddílyKdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby...
2. Královská 14:26... že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemákdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že...
2. Královská 18:20... že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt,...
2. Královská 18:21...Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákosKdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský...
2. Královská 18:35... Heny a Ivy? Vysvobodili snad z ruky SamaříKdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých...
2. Královská 19:22...pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémskáKohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl...
2. Královská 19:26...města dobře opevněná proměníš v hromady sutiKdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina...
2. Královská 19:31...Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion tikdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže...
2. Královská 21:12...na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších....
1. Letopisů 9:22...byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všechkdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli...
1. Letopisů 11:6...je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním...
1. Letopisů 12:1... Obéd a Jaasiel Mecobajští. Toto jsou tikdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval...
1. Letopisů 16:10...svatým jménem chlubte se, ze srdce se radujíkdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle...
1. Letopisů 17:16...pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl...
1. Letopisů 17:21...tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si...
1. Letopisů 21:17...přece jsem nechal sečíst lid. jsem tenkdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto...
1. Letopisů 28:21...k veškeré službě při Božím domě. Také všichnikdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně...
1. Letopisů 29:5...a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli...
1. Letopisů 29:14...náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválímeKdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak...
2. Letopisů 1:10...vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh...
2. Letopisů 2:5... neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohyKdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou...
2. Letopisů 7:21... A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každýkdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil...
2. Letopisů 11:16...všech izraelských kmenů se k nim připojili tikdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do...
2. Letopisů 16:9...oči procházejí celou zemi, aby posiloval tykdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval...
2. Letopisů 18:19...po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u...
2. Letopisů 20:7...před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náškdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a...
2. Letopisů 21:17...paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jedinýkdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho...
2. Letopisů 22:9...celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia...
2. Letopisů 22:10...mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechnykdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale...
2. Letopisů 23:14...vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddílyKdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby...
2. Letopisů 28:12...a Amasa, syn Chadlajův - a vystoupili proti těmkdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim....
2. Letopisů 29:31...dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každýkdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž...
2. Letopisů 30:19...modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každéhokdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 32:14...jejich bohové vysvobodit své země z mých rukouKdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili,...
2. Letopisů 34:32...slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechnykdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž...
2. Letopisů 34:33...ohavnosti ze všech izraelských území. Každéhokdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu...
2. Letopisů 36:20...a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek těchkdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a...
Ezdráš 3:5...při všech Hospodinových slavnostech, za každéhokdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti...
Ezdráš 3:8... stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichnikdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil...
Ezdráš 6:11...krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každémukdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž...
Ezdráš 6:21...Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každýkdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal...
Ezdráš 7:13...nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každýkdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a...
Ezdráš 7:25...Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého BohaKdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a...
Ezdráš 8:22..."Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemikdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho...
Ezdráš 9:4...zděšen sedět do večerní oběti. Všichnikdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti...
Ezdráš 9:15...jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těchkdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím,...
Ezdráš 10:3... Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i tikdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane...
Ezdráš 10:8... se všichni navrátilci shromáždí v JeruzaléměKdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí...
Nehemiáš 1:5... jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těmkdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím...
Nehemiáš 4:12...stavební náklad a druhou svírali zbraň. Všichnikdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle...
Nehemiáš 5:13...kapsu svého pláště a prohlásil: "Každéhokdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i...
Nehemiáš 7:2...důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají...
Nehemiáš 7:3...během poledního odpočinku otevřené. Tikdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé...
Nehemiáš 8:2...před shromážděné muže, ženy a vůbec každéhokdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u...
Nehemiáš 8:3... do poledne všem mužům i ženám, každémukdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize...
Nehemiáš 8:10... "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmikdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána....
Nehemiáš 9:2... zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Tikdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech...
Nehemiáš 9:29... Provinili se proti tvým řádům, z nichž tenkdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji,...
Nehemiáš 10:29... strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každýkdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich...
Nehemiáš 11:2...zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všemkdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto...
Nehemiáš 13:3...ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechnykdo se mezi přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib...
Ester 2:15...co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každýkdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále...
Ester 3:13...dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž...
Ester 4:11...poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi...
Ester 4:14...odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahynešKdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako...
Ester 6:6...se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce koho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král...
Ester 6:9...velmožů. je to roucho oblečeno tomukoho král chce vyznamenat; je na tom koni proveden po...
Ester 6:11...náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomukoho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do...
Ester 7:5...padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se...
Ester 8:1...přístup k samému králi. Ester totiž prozradilakým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten...
Ester 8:11... kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech...
Ester 9:2...shromáždili, aby bránili své životy proti těmkdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach...
Ester 9:27...svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechnykdo se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně...
Job 3:8...neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, tikdo jsou připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla...
Job 4:8...Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Tikdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je...
Job 4:19...i na andělích najde kaz. Co potom s těmikdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy?...
Job 5:1...strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křičkdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit?...
Job 6:14...mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustilKdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští....
Job 7:9... a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí sekdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy...
Job 8:13...než tráva však náhle usychá. Tak se povede těmkdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání bezbožných....
Job 8:15...pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená pádkdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na...
Job 9:4...moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdykdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje,...
Job 9:5... kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa...
Job 9:12... půjde dál, i když to netuším. Když něco vezmekdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj...
Job 9:19...ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soudKdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí;...
Job 9:24...jejích soudců on sám zakrývá - a když ne onkdo pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly,...
Job 10:18...z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než  kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z...
Job 11:10...Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soudkdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo...
Job 12:5...člověk pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomukdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo...
Job 12:6...se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, tikdo popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako by Boha v ruce...
Job 12:14...a rozumnost. Co zboří, se nedá postavitkoho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho...
Job 13:19...vést svou při vědom si toho, že jsem nevinnýKdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí!...
Job 14:4...oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníšKdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu...
Job 15:14...člověk? Může snad být čistý? Může být v právukdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá,...
Job 17:3...oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsikdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil...
Job 17:5... takovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.'...
Job 17:9...bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dálkdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni,...
Job 17:15...- kde potom bude ta naděje? Ta nadějekdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si...
Job 21:15...nás být! O tvých cestách nechceme vědět nicKdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu...
Job 21:31...je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázneKdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo...
Job 22:29...zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo...
Job 22:30...klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i tohokdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých...
Job 23:13...uchovával výroky jeho úst. On je však Jedinýkdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne...
Job 24:19...pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí tykdo hřešili. na zapomene matčin klín, jsou...
Job 24:25... jako klasy budou skoseni. Což to tak neníKdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" ...
Job 25:3...výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je kdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v...
Job 25:4...člověk být v právu před Bohem? Může být čistýkdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává,...
Job 26:4...udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevilKomu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe...
Job 26:5...před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmikdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje...
Job 26:14...slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 27:7... protivníci byli odhaleni jako zlosyni a tikdo napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou...
Job 29:11...hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patraKdo uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédl,...
Job 29:25... žil jsem jako král ve své družině, jako tenkdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou...
Job 30:1...kdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají tikdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval...
Job 34:10...usilovat o Boží oblibu!' slyší každýkdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je...
Job 34:11...jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle,...
Job 34:13...jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracetKdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho...
Job 34:17...moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout tenkdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého...
Job 34:29...a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčíkdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On...
Job 36:23...své moci vznešený. Který učitel je mu podobnýKdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš...
Job 38:2...Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání?...
Job 38:5...jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíšKdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou...
Job 38:6...přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základyKdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem...
Job 38:8...zpívaly a všichni Boží synové jásali radostíKdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna...
Job 38:25...blesky? Odkud se východní vítr žene na zemiKdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový,...
Job 38:28...a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otceKdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí...
Job 38:29...počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel ledKdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch...
Job 38:36...blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo...
Job 38:37...ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohoutaKdo tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány...
Job 38:41...svých peleších, když v úkrytu v houští číhajíKdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu...
Job 39:5...sil, jednou odběhnou a se nevrátíKdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře...
Job 39:19...se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to tykdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho...
Job 40:2...promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucíhokdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to...
Job 41:2...naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti...
Job 41:3...vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavilKdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je...
Job 41:5...o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavěKdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité...
Job 42:3...a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano,...
Žalmy 2:12...jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všemkdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým...
Žalmy 4:7... s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine,...
Žalmy 5:12...šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Tykdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou...
Žalmy 6:6...pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufajíkdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo ...
Žalmy 12:5..."V našem jazyku je naše síla, máme své rtykdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již...
Žalmy 12:6...povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomukdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v...
Žalmy 14:1...Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, neníkdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce...
Žalmy 14:3...zabloudili z cesty, úplně se zkazili, neníkdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí...
Žalmy 15:1...jásat, Izrael se bude veselit! Žalm DavidůvKdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé...
Žalmy 15:2...stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hořeKdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze...
Žalmy 15:3...a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdcekdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí...
Žalmy 15:4...nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druhakdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina...
Žalmy 15:5...nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatilkdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit....
Žalmy 16:4...na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradšiKdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá...
Žalmy 17:7...Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těmkdo před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka ...
Žalmy 18:31...ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všechkdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo...
Žalmy 18:32...Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufajíKdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li...
Žalmy 19:13... v jejich dodržování je hojná odplataKdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů ...
Žalmy 22:27...a budou nasyceni, chválit Hospodina budoukdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské...
Žalmy 22:30... všichni do prachu klesající pokleknou - tikdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou...
Žalmy 24:3...nad oceány, nad vodními proudy ji ustavilKdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho...
Žalmy 24:4... kdo stane na místě jeho svatosti? Tenkdo nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává...
Žalmy 24:6...spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou tikdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův....
Žalmy 24:8... již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný KrálKdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin,...
Žalmy 24:10... již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný KrálKdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný...
Žalmy 25:3... nade mnou nejásají moji soupeři! Žádnýkdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou...
Žalmy 25:10...stezky jsou vždy laskavé a věrné těmkdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své,...
Žalmy 25:14...jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těmkdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu...
Žalmy 27:1... Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spásakoho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho...
Žalmy 28:3... mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi tykdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť....
Žalmy 31:12...pohromou, i svým přátelům jsem za příšeru, tikdo potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění...
Žalmy 31:20...veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těmkdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem...
Žalmy 31:24...své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těmkdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční,...
Žalmy 32:1...je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomukomu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty....
Žalmy 33:14... z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechnykdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí...
Žalmy 33:18...sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těmkdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby...
Žalmy 34:6...odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Tikdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat...
Žalmy 34:23...vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzenikdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo...
Žalmy 35:1...něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, tykdo soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi...
Žalmy 35:3...povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těmkdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!"...
Žalmy 35:4...zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí tikdo chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, ...
Žalmy 35:10...z jeho záchrany. Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci...
Žalmy 35:19... nade mnou nejásají zrádní protivníci, tikdo bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří!...
Žalmy 35:26...dostali!" jsou zahanbeni a stydí se všichnikdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou jsou...
Žalmy 35:27...jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Tikdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela, ...
Žalmy 36:11...světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na tykdo znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. ...
Žalmy 37:1...Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těmkdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak...
Žalmy 37:14...ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili tykdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce,...
Žalmy 38:13... Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, tikdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí...
Žalmy 39:7... marně se trápí, marně hromadí, nevěda anikdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal?...
Žalmy 40:5...naději, který se neobrací k pyšným ani k těmkdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen...
Žalmy 40:15...mi! jsou zahanbeni, se stydí všichnikdo o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, ...
Žalmy 40:16... jsou zděšeni svou vlastní hanebností tikdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se...
Žalmy 40:17... se však radují a veselí se v tobě všichni tikdo hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti,...
Žalmy 41:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomukdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin...
Žalmy 44:7... Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj mečkdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit,...
Žalmy 49:14... tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnoukdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky....
Žalmy 50:22... nyní obviním, před tvýma očima napravímKdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás napadnu, kdo...
Žalmy 50:23...pochopte: Když vás napadnu, kdo vám pomůžeKdo přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty...
Žalmy 53:2...není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, neníkdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 53:4...zabloudili z cesty, dočista se zkazili, neníkdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito...
Žalmy 53:6... ačkoli předtím strach neznali. Kosti těchkdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť...
Žalmy 54:5...proti mně, násilníci pasou po mém životě - tikdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník...
Žalmy 55:20...séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří tykdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji...
Žalmy 58:4...se bídáci odcizili, od narození bloudíkdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá...
Žalmy 59:8...Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem...
Žalmy 60:11...sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu...
Žalmy 60:12...do hrazeného města? Kdo do Edomu povedeKdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi...
Žalmy 60:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - tykdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 63:10...svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Tikdo však usilují o zkázu duše, sami se propadnou hluboko...
Žalmy 63:12...se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každýkdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro...
Žalmy 64:6...utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše...
Žalmy 64:7...pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do...
Žalmy 64:9... plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každýkdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi,...
Žalmy 64:11...se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichnikdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň...
Žalmy 68:2... Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, tikdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je...
Žalmy 68:22...sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těchkdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z...
Žalmy 69:5... vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těchkdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na...
Žalmy 69:13...pytel, skládali o mně říkanky. Pomlouvali kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však...
Žalmy 69:15...bahna vytáhni, nenech utonout, před těmikdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou!...
Žalmy 69:27...pustý, v jejich stanech nikdo nebydlíKoho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti...
Žalmy 69:33...Ponížení se rozveselí, to uvidí - vámkdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin...
Žalmy 69:37...jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou v kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční...
Žalmy 70:3... na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí tikdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí,...
Žalmy 70:5... se však radují a veselí se v tobě všichni tikdo hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo...
Žalmy 71:10...! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, tikdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil!...
Žalmy 71:11...se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte hokdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na...
Žalmy 71:13...pospěš mi! jsou zahanbeni, zmizí tikdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou jsou...
Žalmy 71:19... Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíškdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti,...
Žalmy 71:24...velebit - že byli zahanbeni, že se styděli tikdo usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože,...
Žalmy 73:1...Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těmkdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, ...
Žalmy 73:25...svými záměry a nakonec přijmeš do slávyKoho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na...
Žalmy 73:27...síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou tikdo opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní....
Žalmy 76:8...Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ...
Žalmy 77:14...cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatostikdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná...
Žalmy 79:3...krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých...
Žalmy 83:3...se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, tikdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají...
Žalmy 84:5...zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těmkdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze...
Žalmy 84:6...dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomukdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu...
Žalmy 85:10...k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těmkdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda...
Žalmy 86:5... Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ tykdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb...
Žalmy 86:14...mně, tlupa násilníků pase po mém životě - tikdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý...
Žalmy 87:4...Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako tykdo poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské -...
Žalmy 88:5... můj život se k hrobu nachýlil. patřím k těmkdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený!...
Žalmy 89:7...tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu kdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako Hospodin? Velikou...
Žalmy 89:9...než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupůkdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný...
Žalmy 89:24...zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, tykdo jej nenávidí, porazím. věrnost a láska bude s ním,...
Žalmy 89:49...vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsiKdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život...
Žalmy 90:11...náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás...
Žalmy 91:1...našich rukou rozkvétá! Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu...
Žalmy 92:12... čerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád těchkdo špehují, o zkáze bídáků, kteří napadají, uslyším!...
Žalmy 92:14... jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce...
Žalmy 94:9...Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Tenkdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy...
Žalmy 94:16...právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplatyKdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se...
Žalmy 97:7... na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všemkdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami -...
Žalmy 97:12...radost je dána upřímným. Radujte se v Hospodinukdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! Žalm....
Žalmy 98:7...burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichnikdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Žalmy 99:6...a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmikdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil...
Žalmy 101:5...je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlémKdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené...
Žalmy 101:6... takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však...
Žalmy 101:7...můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!...
Žalmy 103:11...vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těmkdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil...
Žalmy 103:13...k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těmkdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme...
Žalmy 103:18... Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těchkdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy....
Žalmy 105:3...svatým jménem chlubte se, ze srdce se radujíkdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle...
Žalmy 106:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěkyKdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně...
Žalmy 106:3...plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží právakdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine,...
Žalmy 106:5... se mohu veselit a chlubit se spolu s těmikdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcové, zkazili...
Žalmy 106:46... Proto k nim nakonec probudil soucit všechkdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a...
Žalmy 107:9...přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí tohokdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém...
Žalmy 107:23...chválu, o tom, co učinil, zpívají! Tikdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým...
Žalmy 107:34... úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těchkdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi...
Žalmy 107:43...to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyniKdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce ...
Žalmy 108:11...sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu...
Žalmy 108:12...do hrazeného města? Kdo do Edomu povedeKdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s...
Žalmy 109:12... jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky...
Žalmy 109:16... nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval tohokdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní,...
Žalmy 109:28...mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí tikdo napadli, se zaraduje tvůj služebník! se ...
Žalmy 111:2... Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichnikdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a...
Žalmy 111:5...a soucitný je Hospodin! Potravu dává těmkdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu...
Žalmy 111:10...úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichnikdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy...
Žalmy 113:5...všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesyKdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž...
Žalmy 115:8...nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní tikdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Izraeli, na...
Žalmy 115:11...spolehni - pomocník a štít je takových! Každýkdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít...
Žalmy 115:13...Izraelovu, požehná domu Áronovu, požehná těmkdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! vás...
Žalmy 115:17...daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádníkdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina budem...
Žalmy 118:7...Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těchkdo nenávidí, uvidím! Lepší je doufat v Hospodina, než...
Žalmy 119:1...tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těmkdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!...
Žalmy 119:2... kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těmkdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem...
Žalmy 119:3...se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těmkdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách...
Žalmy 119:42... jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těmkdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy...
Žalmy 119:63...a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všemkdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel....
Žalmy 119:113...zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším tykdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše...
Žalmy 119:118...abych stále hledět směl. Odmítáš všechnykdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé...
Žalmy 119:121...Právem a spravedlností řídím se, nevydej těmkdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ...
Žalmy 119:132...Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těchkdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích,...
Žalmy 119:150...svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se tikdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty...
Žalmy 119:165...za den chválím za spravedlivé soudy tvé.  Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je...
Žalmy 122:6...Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Tikdo milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých...
Žalmy 123:4... jsme přesyceni nadmíru urážkami těchkdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova...
Žalmy 125:1...- nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Tikdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která...
Žalmy 125:5...zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Tykdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí...
Žalmy 127:1... Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhajíkdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho...
Žalmy 128:1...před soudem! Poutní píseň. Blaze každémukdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací...
Žalmy 129:5...zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichnikdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách,...
Žalmy 129:8...snopů ji do náruče nevezmou. je nepozdravíkdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V...
Žalmy 130:3...nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat vinykdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby ...
Žalmy 134:1... Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každýkdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v...
Žalmy 135:2...Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vykdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho...
Žalmy 135:18...nemají ani vzdech! jsou jim podobní tikdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Rodino...
Žalmy 135:20...Hospodina! Rodino Leviho, velebte HospodinaKdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu je...
Žalmy 137:8...Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomukdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé...
Žalmy 137:9...ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomukdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z...
Žalmy 139:21... k tvým sokům nenávist? Nehnusím si tykdo na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je, mými...
Žalmy 140:2..., Hospodine, od lidí zlých, braň před těmikdo páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo,...
Žalmy 140:3... před těmi, kdo páchají násilí! Před těmikdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují...
Žalmy 140:5... Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmikdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!...
Žalmy 140:10... jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Tikdo obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů...
Žalmy 142:7...- jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmikdo stíhají, jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď...
Žalmy 145:14...co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechnykdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech...
Žalmy 145:18... co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všemkdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti....
Žalmy 145:19...ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těchkdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin...
Žalmy 145:20...a jde je zachránit. Hospodin chrání všechnykdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova...
Žalmy 146:5... jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomukomu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha,...
Žalmy 146:7... utlačovaným právo zjednává, dává chléb těmkdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým...
Žalmy 147:11...siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí tikdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj...
Žalmy 147:17...jako popelem. Své kroupy jak drobky rozhazujekdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo,...
Přísloví 1:19... na vlastní duši číhají. Tak skončí každýkdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví....
Přísloví 1:33...umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhubaKdo však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před...
Přísloví 2:7...úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro tykdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje...
Přísloví 2:12...špatnou cestou moudrost ochrání, před každýmkdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou...
Přísloví 2:13... před každým, kdo mluví zvráceně, před těmikdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách...
Přísloví 2:14... kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmikdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých...
Přísloví 2:19...chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětíKdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy...
Přísloví 3:12... když napravuje, nezoufej; Hospodin kárákoho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze...
Přísloví 3:18...vždy vedou k pokoji. Stromem života je těmkdo se drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí...
Přísloví 3:27...před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těmkdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej...
Přísloví 4:22...hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těmkdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají:...
Přísloví 6:29...uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak tenkdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde!...
Přísloví 6:32...jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoložíkdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu...
Přísloví 8:9... Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou těmkdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro,...
Přísloví 8:16... S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichnikdo rozhodují na zemi. miluji ty, kdo milují mne, ti,...
Přísloví 8:17...a všichni, kdo rozhodují na zemi. miluji tykdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě naleznou....
Přísloví 8:32...rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těmkdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost,...
Přísloví 8:34...moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomukdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu,...
Přísloví 8:35...branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejíKdo nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal...
Přísloví 8:36...život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnoutKdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí,...
Přísloví 9:4...vyslala a volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum,...
Přísloví 9:7...a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka,...
Přísloví 9:15...křesle na městských výšinách. Pokřikuje na tykdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí:...
Přísloví 9:16...jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Všechny nerozumné...
Přísloví 10:5...na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatstvíKdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k...
Přísloví 10:9...přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadneKdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou...
Přísloví 10:10...žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalenKdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj...
Přísloví 10:17...prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchuKdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá...
Přísloví 10:18...k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvuKdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup....
Přísloví 11:12...se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořenoKdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději...
Přísloví 11:15...rádců je však záchrana. Se zlou se potážekdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější....
Přísloví 11:18...sebe nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře sekdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě...
Přísloví 11:20...ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusíkdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne...
Přísloví 11:25...chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétatkdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí,...
Přísloví 11:26...vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlaženKdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší...
Přísloví 11:27... požehnání se snáší na toho, kdo je prodáváKdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také...
Přísloví 11:28...přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká seKdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak...
Přísloví 11:29...padne, spravedliví ale jak poupě pokvetouKdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit...
Přísloví 11:30... Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na...
Přísloví 12:8...konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však...
Přísloví 12:11...i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitnéKdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum,...
Přísloví 12:15...navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správněkdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví...
Přísloví 12:22...samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusíkdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své...
Přísloví 13:3...hojně nají a duši proradných nasytí násilíKdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty...
Přísloví 13:11...na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozutečekdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání...
Přísloví 13:13...unavuje srdce, naplněná touha je stromem životaKdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude...
Přísloví 13:16...vede k záhubě. Rozvážně chová se každýkdo rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný...
Přísloví 13:18...spolehlivý posel je jako lék. Bída a hanba tomukdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený....
Přísloví 13:20...v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zlaKdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci,...
Přísloví 13:24... bezpráví je ale může o všechno připravitKdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo...
Přísloví 14:2... hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctíkdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá....
Přísloví 14:21...i svému příteli, boháče ale všichni milujíKdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým...
Přísloví 14:22...tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí tenkdo je zlomyslný; láska a věrnost patří dobrosrdečným....
Přísloví 14:29...záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, tenkdo je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu...
Přísloví 14:31...tělu na životě, závist je ale jako kostižerKdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten,...
Přísloví 15:5... Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je tenkdo na domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí,...
Přísloví 15:10...spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomukdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá....
Přísloví 15:12...do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje tohokdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce...
Přísloví 15:27...hnusí, za čistá považuje slova laskaváKdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí...
Přísloví 15:31...srdce, dobrá novina do morku osvěžíKdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi...
Přísloví 15:32...otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrýmiKdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy ,...
Přísloví 16:13...trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují tykdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý...
Přísloví 16:17...rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zlakdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází...
Přísloví 16:20...s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořistKdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina,...
Přísloví 16:21...štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blaženýKdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty...
Přísloví 16:22...rty přesvědčivosti dodají. Pramen života tenkdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce...
Přísloví 16:30...druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrouKdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje...
Přísloví 16:31... osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šedinykdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý...
Přísloví 17:5... na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazykyKdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk...
Přísloví 17:9...zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátíKdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je...
Přísloví 17:13...medvědici nežli na hlupáka s jeho tupostíKdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo...
Přísloví 17:18...se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozumkdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se...
Přísloví 17:19...rukou upíše se, kdo za bližního složí zárukuKdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si...
Přísloví 17:20...rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potížKdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk,...
Přísloví 17:21...štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadneKdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost...
Přísloví 17:27...dobré, natož bít urozené, když jednají poctivěKdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí...
Přísloví 18:9...tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padajíKdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší....
Přísloví 18:13...předchází pád, slávu předchází pokoraKdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k...
Přísloví 18:17...dveře, i před velikány jej přivede. Prvníkdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale...
Přísloví 18:21...každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životemkdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten...
Přísloví 18:22...i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoceKdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou...
Přísloví 19:5...přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neuniknekdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím,...
Přísloví 19:6... Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tímkdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho...
Přísloví 19:8...přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečněKdo se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží,...
Přísloví 19:9... štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestukdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím...
Přísloví 19:15...dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánkukdo je váhavý, zůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá...
Přísloví 19:16...k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladuKdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je...
Přísloví 19:17...duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyneKdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho...
Přísloví 20:1...tupců rány. Víno je drzoun a pivo křiklounkdo za ním vrávorá, nezmoudří. Jako když lev řve, král...
Přísloví 20:2...lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožujekdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti,...
Přísloví 20:5...zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hlubokákdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se...
Přísloví 20:7... věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý jekdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král...
Přísloví 20:9... aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozháníKdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?...
Přísloví 20:14...oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říkákdo kupuje, a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo ...
Přísloví 20:16...klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomukdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu....
Přísloví 20:17... když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Tenkomu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení....
Přísloví 20:20... kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činěníKdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě....
Přísloví 20:25...který člověk své cestě rozumí? Je v pastikdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom...
Přísloví 21:13...darebáci jsou sráženi pro svou zkaženostKdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, ...
Přísloví 21:16... pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Milovník...
Přísloví 21:21...a vzácné poklady, tupec však všechno rozházíKomu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život,...
Přísloví 21:23...a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Tenkdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením....
Přísloví 21:28...Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý...
Přísloví 22:5...a život. Trnitá a zrádná je cesta zvrácenéhokomu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho...
Přísloví 22:8...nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokemKdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine....
Přísloví 22:9...jeho hrůzovláda pomine. Požehaný je tenkdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna...
Přísloví 22:11...drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážekKdo z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých...
Přísloví 22:14...o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jámakdo hněvá Hospodina, do se propadne. Nerozumnost vězí v...
Přísloví 22:16...v srdci dítěte, trestající metla ji však vyženeKdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v...
Přísloví 22:21...výroky spolehlivé pravdy a předával ji těmkdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u...
Přísloví 22:23...Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těmkdo vydírají je! Neměj za přítele vznětlivého muže, se...
Přísloví 22:26... do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těmkdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít...
Přísloví 22:29...dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleďkdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se;...
Přísloví 23:20...moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těmkdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i...
Přísloví 23:30...boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těchkdo u vína vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje! Do...
Přísloví 24:5... Moudrý zmůže víc než velký silák, tenkdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým...
Přísloví 24:8...nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčetKdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný....
Přísloví 24:11...hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj tykdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedou k...
Přísloví 24:22...zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestatkdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u...
Přísloví 24:24...mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobréKdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi, takovému...
Přísloví 24:30...jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice koho, kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé trním,...
Přísloví 25:10...když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Tenkdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst ...
Přísloví 25:13...sněhem uprostřed léta je věrný posel těmkdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka,...
Přísloví 25:18...jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak...
Přísloví 25:28... Bezbranné město, zborcená hradba je tenkdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť,...
Přísloví 26:6...moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije utrejchkdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je...
Přísloví 26:10... Jako lučištník, jenž střílí naslepo, je tenkdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k...
Přísloví 26:17...rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psakdo plete se do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenec,...
Přísloví 26:19...smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový jekdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!"...
Přísloví 26:24...hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Tenkdo nenávidí, se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale...
Přísloví 26:27...skrývá, přece pak veřejně bývá odhalenaKdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí...
Přísloví 27:4...těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudkýkdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání...
Přísloví 27:13...jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomukdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu....
Přísloví 27:14...cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavuKdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu...
Přísloví 27:16...crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobáKdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce...
Přísloví 27:18...brousí železem, tak přítel brousí svého příteleKdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána,...
Přísloví 28:4...chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Tikdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují,...
Přísloví 28:8...plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostuděKdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo...
Přísloví 28:13... když mají darebáci navrch, každý se schováváKdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a...
Přísloví 28:14...vyznává a opouští je, dojde milosti. Blaze tomukdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne....
Přísloví 28:16... Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; tenkomu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený...
Přísloví 28:18...vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryčKdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou...
Přísloví 28:19...bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadneKdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo...
Přísloví 28:20...honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrnekdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě...
Přísloví 28:23...štve se za majetkem, neví, že skončí v chudoběKdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen...
Přísloví 28:25...společník! Chamtivý člověk podněcuje svárykdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum...
Přísloví 28:26...úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupeckdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému,...
Přísloví 28:27...jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněnKdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči,...
Přísloví 29:3...se raduje, když vládnou darebáci, národ bědujeKdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek...
Přísloví 29:4...mrhá majetek. Spravedlností král posiluje zemikdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu...
Přísloví 29:5...zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustošíKdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť....
Přísloví 29:18...nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábranykdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka...
Přísloví 29:22...nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje různicekdo je vznětlivý, hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka...
Přísloví 29:23...hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka ponížíkdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník...
Přísloví 29:25...nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromíkdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží...
Přísloví 29:27...lidí je však Hospodin. Spravedlivým se hnusíkdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví. Slova...
Přísloví 30:4...jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem nedosáhKdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do...
Přísloví 30:5...syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těchkdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak ...
Přísloví 30:9... abych přesycen nezradil a nikdy neřekl: "Kdo je Hospodin?" Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží...
Přísloví 30:17... nezavlažená země a nezkrotitelný oheň. Tomukdo vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani...
Přísloví 31:6...soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těmkdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou,...
Kazatel 1:11...Ani památky nezbude po nich mezi těmikdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králem v...
Kazatel 1:16...Hle, nabyl jsem moudrosti a převýšil všechnykdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik...
Kazatel 1:18...větrem. Čím více moudrosti, tím více mrzutostikdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl...
Kazatel 2:7...i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady...
Kazatel 2:9... Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechnykdo byli v Jeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla...
Kazatel 2:19...pod sluncem a které po mně zdědí můj následníkKdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá...
Kazatel 2:21...pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! kdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch však odkáže tomu...
Kazatel 2:25...Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence...
Kazatel 3:9... čas boje a čas pokoje. Co tedy tenkdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem...
Kazatel 3:21...z prachu, všichni se do prachu zase vracejíKdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat...
Kazatel 3:22...radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co chystá budoucnost? Když jsem se...
Kazatel 4:2...nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těmkdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě...
Kazatel 4:3...kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale tenkdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem!...
Kazatel 4:8... viděl jsem další marnost pod sluncem: kdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho...
Kazatel 4:10...z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, bědakdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak...
Kazatel 4:11...spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se tenkdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají;...
Kazatel 4:15...král zase chudákem. Viděl jsem, že všichnikdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který...
Kazatel 4:16...králi. Stanul v čele nespočetných zástupů, těmkdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a...
Kazatel 5:9...si dělí všichni, na poli přece vydělá i králKdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost,...
Kazatel 5:11...tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro očiKdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč...
Kazatel 5:18...které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělemKomu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat,...
Kazatel 5:19...uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží darKomu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na...
Kazatel 6:10... dávno je známo, jak na tom člověk je - s tímkdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší...
Kazatel 6:12... tím větší marnost! Co z toho všeho člověk Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech...
Kazatel 7:2...do domu veselí. Každého člověka čeká koneckdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli...
Kazatel 7:8... než když to začíná; lepší je trpělivý než tenkdo se nadýmá. Nebuď snadno popudlivý k hněvu, mrzutost...
Kazatel 7:11...je dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těmkdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být...
Kazatel 7:12...penězi, poznání moudrosti však výhodu: tykdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může...
Kazatel 7:13... kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílokdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej...
Kazatel 7:18...Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštětkdo je bohabojný, dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší...
Kazatel 7:24...vzdálená. Vzdálená je, je jakákoliKdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsem v...
Kazatel 8:1...správně, oni však následovali spoustu výmyslů.  Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou...
Kazatel 8:4...- vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš?...
Kazatel 8:5...je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíšKdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci...
Kazatel 8:7...tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dítKdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne...
Kazatel 8:10...pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na tykdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je...
Kazatel 9:2...i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i tykdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá...
Kazatel 10:8...sedět na koních a velmože jít pěšky jako otrokyKdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne...
Kazatel 10:9... ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne hadKdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si...
Kazatel 10:11...však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou...
Kazatel 10:14...dál a dál. Člověk netuší, co se bude dítkdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků unavuje,...
Kazatel 11:4... zůstane ležet, padl k jihu nebo na severKdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy...
Píseň 8:7...neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proudKdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se...
Izaiáš 1:12...není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovatKdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých...
Izaiáš 1:28...však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každýkdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje,...
Izaiáš 2:12...den pro všechny pyšné nadutce, pro všechnykdo se povyšují a budou poníženi - pro všechny ztepilé...
Izaiáš 4:3...a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznouKdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude...
Izaiáš 4:5...od krve. Nad celou horou Sion a nad všemikdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn -...
Izaiáš 5:8...bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda vámkdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže...
Izaiáš 5:11... deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těmkdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají...
Izaiáš 5:18...troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těmkdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou...
Izaiáš 5:19...lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těmkdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým...
Izaiáš 5:20...záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těmkdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za...
Izaiáš 5:21...za sladkost a sladkost za hořkost! Běda těmkdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně! Běda...
Izaiáš 5:30...vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácíKdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápení -...
Izaiáš 6:8...hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl...
Izaiáš 7:22...tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každýkdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten...
Izaiáš 9:1...chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těmkdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi...
Izaiáš 9:8...Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i tikdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným...
Izaiáš 9:12...chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomukdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto...
Izaiáš 9:15...učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich...
Izaiáš 10:1... jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těmkdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy,...
Izaiáš 10:3...v den odplaty, zdálky přižene se neštěstíKoho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své...
Izaiáš 10:15...zobák, aby zapípal." Honosí se sekera nad tohokdo s seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako...
Izaiáš 10:20...spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a tikdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho,...
Izaiáš 14:2...jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí tykdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den,...
Izaiáš 14:8...cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádnýkdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení,...
Izaiáš 14:16... do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Tikdo uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy:...
Izaiáš 14:17... který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Tenkdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně...
Izaiáš 14:27...na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodlkdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V...
Izaiáš 14:29... vy všichni Filištíni, že je zlomena hůl tohokdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem...
Izaiáš 15:9...však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na tykdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete...
Izaiáš 17:2... stanou se útočištěm pro stáda a nebudekdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek...
Izaiáš 17:14...však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těchkdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Běda...
Izaiáš 18:3...podivné řeči, do země protkané řekami. Všichnikdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách...
Izaiáš 19:8...nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou tikdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože...
Izaiáš 20:5...a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. Tikdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou...
Izaiáš 22:11...se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Tohokdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal...
Izaiáš 23:8... jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajinyKdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu,...
Izaiáš 23:18...nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těmkdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti...
Izaiáš 24:2...kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, tikdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i...
Izaiáš 24:17...zrádně zradili!" Strach a prach a past na tebekdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne...
Izaiáš 24:18...a prach a past na tebe, kdo zemi obývášKdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v...
Izaiáš 27:7...svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako tykdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho...
Izaiáš 27:13...na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i tikdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu...
Izaiáš 28:4...jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den...
Izaiáš 28:5...ozdobnou korunou a krásnou čelenkou pro tykdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u...
Izaiáš 28:9...všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své...
Izaiáš 28:14... Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vykdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme...
Izaiáš 28:19...za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí tykdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se...
Izaiáš 29:7...všech národů, jež proti Arieli bojují - tikdo proti němu vyšli do války, všichni, kdo oblehli jeho...
a další...

Slova obsahující kom: kom (12) komára (1) komáry (4) komáři (3) komína (1) komnat (4) komnatu (1) komnaty (5) komolí (1) komor (8) komorách (1) komorám (1) komorami (2) komorníci (1) komorník (2) komorníka (3) komorníkům (1) komorníky (2) komoru (2) komory (13) komoře (1) komoří (17) komořího (8) komořími (1) komu (67) komukoli (5) komůrce (1) komůrkách (1) lakomce (2) lakomci (1) lakomé (2) lakomě (2) lakomec (2) lakomství (1) lehkomyslně (1) lehkomyslní (1) někom (3) někomu (26) nezkomol (1) nikom (4) nikomu (55) skomíráme (1) skomírat (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |