Kolena

Hledám varianty 'kolena' [ koleny (1) kolenům (1) kolenou (3) koleno (2) kolena (42) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 24:26...máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď...
Genesis 24:48...na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu,...
Genesis 41:43...jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí...
Genesis 43:28... se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého...
Exodus 4:31...Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi...
Exodus 12:27... ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se...
Deuteronomium 28:35...z podívané, kterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy...
2. Samuel 22:40...pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel...
1. Královská 1:16...o něj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se....
1. Královská 1:31...po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David,...
1. Královská 8:54... vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebi, postavil se a mocným...
1. Královská 18:42...vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na...
2. Královská 1:13...mužů vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i...
1. Letopisů 29:20...Hospodinu, Bohu jejich otců, padli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem. Druhého...
2. Letopisů 6:13... před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože...
2. Letopisů 29:30... Oslavovali ho s velikou radostí, padali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste...
Ezdráš 9:5...ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy:...
Nehemiáš 8:6..."Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu...
Job 4:4...klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená kolena. Teď došlo na tebe - a neseš to těžce; tebe to...
Žalmy 17:13... Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před...
Žalmy 18:40...pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel...
Žalmy 109:24...jsem větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena, tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro...
Izaiáš 35:3...síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se,...
Izaiáš 45:23... jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v...
Ezechiel 47:4...dalších tisíc a provedl vodou - sahala po kolena. Odměřil dalších tisíc a provedl vodou - sahala...
Daniel 5:6...Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzouKolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Vykřikl...
Daniel 10:10...ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě...
Nahum 2:11...Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář!...
Matouš 2:11...tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu...
Matouš 4:9... "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to...
Matouš 17:14...přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. ...
Matouš 18:26... a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení...
Matouš 18:29...se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!' On...
Matouš 28:9...Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu. "Nebojte se,"...
Marek 1:40...démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!"...
Marek 5:6...dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do , Ježíši, Synu...
Marek 5:33... přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl:...
Lukáš 5:8... Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný...
Lukáš 22:41..." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode tento...
Jan 9:38...mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli...
Skutky 7:60..."Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!"...
Skutky 16:29...a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat,...
Římanům 14:11...psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu."...
1. Korintským 14:25... vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi...
Efeským 3:14...jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi...
Filipským 2:10...mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke...
Židům 12:12..."dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům" a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co...
Zjevení 5:8...těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což...
Zjevení 5:14...A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |