Kole

Hledám varianty 'kole' [ koly (3) kolu (1) kolo (5) kolem (206) kole (1) kola (25) kol (5) ]. Nalezeno 226 veršù.
Genesis 33:4... Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči,...
Genesis 35:5... Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni....
Genesis 45:14...otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho objetí. Potom...
Genesis 46:29...Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy...
Exodus 7:24...k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž...
Exodus 14:25...egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli:...
Exodus 25:25...po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubukolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři...
Exodus 30:3...jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec...
Exodus 32:1...se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!"...
Exodus 32:26..."Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto...
Exodus 34:6... Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a...
Exodus 37:12...po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubukolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté...
Exodus 37:26...jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec...
Exodus 38:16...pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z...
Exodus 38:31...roštem, veškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky...
Exodus 40:8...oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj voduKolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš...
Leviticus 3:3...tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 3:9... tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 3:14...tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 4:8...tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 8:16...smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledviny i jejich tuk a...
Leviticus 8:25...oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalok i obě ledviny s jejich...
Numeri 1:50...jeho vybavením nosit, budou při něm sloužitkolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat...
Numeri 1:53... po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl...
Numeri 3:26...nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou...
Numeri 4:26... závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré...
Numeri 11:21...jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim...
Numeri 11:31...stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc...
Numeri 16:27...se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku....
Numeri 22:4...stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho...
Deuteronomium 4:11...pod horou. Hora plála ohněm k samému nebikolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z...
Deuteronomium 17:14...nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož...
Jozue 6:11...nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue...
Jozue 6:14...za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali...
Jozue 17:8...pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný Tapuach na...
Jozue 18:20... jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody...
Jozue 19:14...a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k NejiKolem se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu,...
Soudců 6:31...kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy...
Soudců 6:37... Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi...
Soudců 6:39... prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo...
Soudců 6:40... Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým...
Soudců 7:18.... Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za...
Soudců 9:25...nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl....
Soudců 16:2...Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc...
Soudců 16:27...i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se...
Soudců 20:29...vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti...
1. Samuel 17:26...by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína...
2. Samuel 4:5... se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a...
2. Samuel 13:31...a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn...
2. Samuel 15:18...domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů...
2. Samuel 15:23...hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi...
1. Královská 6:29...i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých...
1. Královská 6:36...květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatemKolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech...
1. Královská 7:12...kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a...
1. Královská 7:20...připevněny řady granátových jablek. Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v...
1. Královská 7:30...zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř rohových sloupků...
1. Královská 7:32... ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé kolo bylo...
1. Královská 7:33... Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysokéKola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy,...
1. Královská 7:35...jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu...
1. Královská 7:36...volném místě rytinami cherubů, lvů a palemkolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů...
1. Královská 9:8...chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a...
1. Královská 11:24...Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich velitelem...
1. Královská 18:26...se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš...
1. Královská 18:27... Jen poskakovali kolem oltáře, který udělaliKolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte...
1. Královská 18:32...těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltářkolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní....
1. Královská 18:35..." Když to udělali potřetí, voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní...
2. Královská 1:8...se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král....
2. Královská 6:15... Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hlekolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane,"...
2. Královská 6:17..." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu...
2. Královská 9:22...může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato...
2. Královská 11:6...u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů,...
2. Královská 25:1...svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
2. Královská 25:17...vysoká 3 lokty s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý...
1. Letopisů 22:9... neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za...
2. Letopisů 7:21...chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí...
2. Letopisů 33:14...podél potoka ke vchodu do Rybné bránykolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných...
Ezdráš 9:4... se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně...
Nehemiáš 2:13...jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem...
Nehemiáš 3:15...a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu Micpa. Když ji postavil a...
Nehemiáš 11:5...ze synů Perecových, a Maasejáš, syn Baruka, syna Kol-chozeho, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna Jojariba,...
Job 1:10...zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil...
Job 9:11...tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když...
Job 9:26...nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl...
Job 11:18... Buď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o...
Job 19:12... proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí...
Job 21:8... jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je...
Job 21:11...mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku...
Job 22:11...osidla a náhle děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a přikrývá záplava. Copak Bůh...
Job 29:5...ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze skály...
Job 36:30...mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny!...
Job 38:41... když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš...
Job 41:6...Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí...
Job 41:11... Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří...
Žalmy 34:8...jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vizte, jak...
Žalmy 48:13...judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sionkolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby...
Žalmy 50:3...mlčet; před ním jde oheň, všechno stravujekolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho...
Žalmy 69:3...krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dnakolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem...
Žalmy 74:5...korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V jediné chvíli všechny...
Žalmy 78:28...tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem...
Žalmy 89:8...vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný...
Žalmy 97:3... Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje...
Žalmy 125:2...jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěkyKolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin...
Žalmy 128:3...v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž,...
Žalmy 139:11...Kdybych si řekl - Snad pohltí tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako...
Přísloví 7:8...mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to...
Přísloví 8:26...jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když...
Přísloví 20:26...král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je...
Přísloví 24:30... každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o...
Kazatel 1:6...se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a semkolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří,...
Kazatel 9:14...na mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a...
Kazatel 12:6... dřív než se roztříští džbán nad pramenemkolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde...
Píseň 1:7...o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty...
Izaiáš 5:28...napjaté; kopyta jejich koní jako křemen a jejich kola jako vichřice. Budou řvát jako lev, jako lvíčata...
Izaiáš 28:27...okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na...
Izaiáš 28:28...vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se přes přejíždí, koně je ale nedrtí. Od Hospodina...
Izaiáš 60:4...a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni očikolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji...
Jeremiáš 3:2...mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses neválela? Čekalas...
Jeremiáš 6:3...k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se k boji...
Jeremiáš 6:25...nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej se v popelu,...
Jeremiáš 12:9... dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji,...
Jeremiáš 13:11...jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům...
Jeremiáš 20:3...nenazývá Pašchur, ale Magor-misaviv, Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám hrůze - tebe i...
Jeremiáš 20:10...se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!"...
Jeremiáš 21:14... Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského...
Jeremiáš 22:8...do ohně! budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to...
Jeremiáš 36:21...z něj předčítat králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž...
Jeremiáš 46:5... zoufale prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci,...
Jeremiáš 47:3... před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset...
Jeremiáš 49:29...velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé zakřičí. Rychle! Dejte se na útěk!...
Jeremiáš 50:13...hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami....
Jeremiáš 50:29... všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky, proveďte...
Jeremiáš 50:32... V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou...
Jeremiáš 51:2...a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk,...
Jeremiáš 52:4...svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
Jeremiáš 52:22...vysoká 5 loktů s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý...
Pláč 1:12...to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte, pohleďte, zda je bolest podobná ...
Ezechiel 1:15...bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila se...
Ezechiel 1:16... Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na...
Ezechiel 1:18...nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala...
Ezechiel 1:19...plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela...
Ezechiel 1:20...vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se...
Ezechiel 1:21...v sobě ducha života. Když se bytosti pohybovalykola se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad...
Ezechiel 1:27...viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovukolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od...
Ezechiel 1:28...v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy....
Ezechiel 3:13...bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se...
Ezechiel 4:2...násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postav...
Ezechiel 5:2...na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s...
Ezechiel 5:12...v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny...
Ezechiel 6:13...jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském...
Ezechiel 8:10...tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl seKolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné...
Ezechiel 10:6...oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke...
Ezechiel 10:9...Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se ta kola...
Ezechiel 10:10...se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na...
Ezechiel 10:11...na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela....
Ezechiel 10:12...Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl...
Ezechiel 10:13...jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První...
Ezechiel 10:16...Kebar. Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli...
Ezechiel 10:19...křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány...
Ezechiel 11:22... praví Panovník Hospodin." Vtom cherubovékoly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli...
Ezechiel 12:14...tu ale neuvidí a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech...
Ezechiel 21:19... meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili...
Ezechiel 26:10...a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdykol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do...
Ezechiel 28:23...ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvolykolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem...
Ezechiel 31:4...vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se...
Ezechiel 32:23...a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubšíKolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo...
Ezechiel 32:24... mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho hordakolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem...
Ezechiel 36:7...praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se...
Ezechiel 37:2...údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly...
Ezechiel 40:5...Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá...
Ezechiel 40:14...byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síňkolem dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60...
Ezechiel 40:17...ornamenty. Poté uvedl na vnější nádvoříKolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a...
Ezechiel 40:43...nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly...
Ezechiel 41:5...stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory....
Ezechiel 41:6... vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby nosníky...
Ezechiel 41:8...do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ...
Ezechiel 41:11...z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na...
Ezechiel 41:16...i trojité ochozy - všechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy k oknům a...
Ezechiel 41:17...a okenicím, po vchod do vnitřní svatyněKolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli...
Ezechiel 41:19...proti palmě z druhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly...
Ezechiel 42:15... odvedl východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu:...
Ezechiel 42:20...tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stranKolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí,...
Ezechiel 43:20...rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj...
Ezechiel 44:18...vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbanykolem beder lněné spodky. nenosí nic, v čem by se potili...
Ezechiel 46:23...rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola...
Ezechiel 48:35...Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova.  Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se...
Daniel 7:9...vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází,...
Jonáš 2:6...svatý chrám? Voda obklopila ze všech strankolem dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke...
Micheáš 2:8...pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně. Ženy v mém lidu vyháníte z...
Nahum 2:6...cestou potácí, a když přispěchají na hradbykolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla!...
Nahum 3:2...a loupeží a nepřestává plenit. sviští bičKola rachotí! Koně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda...
Zachariáš 2:9... sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte...
Matouš 3:4...stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srstikolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a...
Matouš 8:18...sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš vidělkolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví...
Matouš 14:21...zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl...
Matouš 20:5...vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V polednekolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak...
Matouš 20:6...vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak...
Matouš 20:9...posledních po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když...
Marek 1:6... Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně...
Marek 3:32... Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volajíKolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a...
Marek 3:34...jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli...
Marek 8:27..." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za...
Marek 9:14...psáno." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi...
Marek 11:20...pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se...
Marek 14:47...něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu...
Marek 15:21...a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na...
Lukáš 3:3...na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak...
Lukáš 9:14...těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti...
Lukáš 11:29... kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je...
Lukáš 15:20...z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil...
Jan 1:36...svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci...
Jan 1:39... kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana...
Jan 9:1...se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci...
Jan 11:42...slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to dořekl,...
Jan 19:14... Bylo to v den příprav před svátkem Velikonockolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však...
Skutky 5:15...z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do...
Skutky 8:36...zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání,...
Skutky 10:3...lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla,...
Skutky 13:11...Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul...
Skutky 16:25...do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládouKolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály...
Skutky 26:13... králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo i...
Skutky 27:8...obepluli Krétu podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy...
Skutky 27:27...noc jsme byli unášeni napříč AdriatikemKolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země....
Římanům 15:19... takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to,...
1. Petr 5:8... mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu...
Zjevení 4:3...na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu. Okolo...
Zjevení 4:6...moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnukolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První...

Slova obsahující kole: kole (1) kolem (206) kolemjdoucí (5) kolemjdoucích (2) kolemjdoucímu (2) kolemstojící (4) kolemstojících (4) kolemstojícím (1) kolena (42) koleno (2) kolenou (3) kolenům (1) koleny (1) píkolem (3) pokolení (317) pokoleních (9) pokolením (10) pokoleními (5) skolen (1) skolených (1) úkolem (3) velkolepá (1) velkolepé (4) velkolepostí (1) velkolepou (2) velkolepý (2) velkolepým (1) vyškolenými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |