Koho

Hledám pøesnì 'koho'. Nalezen 81 verš. Další varianty: kým (13) komu (67) kom (12) koho (91) kdo (2506)
Genesis 19:12...marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve...
Genesis 44:9...v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás ...
Genesis 44:10...On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy...
Exodus 16:16... Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého,...
Exodus 22:8...nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by kdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha....
Exodus 33:12...mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mikoho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem...
Leviticus 15:11...se vodou a bude nečistý do večera. Každýkoho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou...
Leviticus 27:24... V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek....
Numeri 16:5...a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukážekdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit....
Numeri 22:6...pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý...
Numeri 23:8... pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratitkoho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z...
Numeri 36:6...dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene....
1. Samuel 10:12...patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul...
1. Samuel 10:24... o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidítekoho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu...
1. Samuel 24:15...‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého...
1. Samuel 27:10...se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do...
1. Samuel 28:8...prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mikoho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na...
1. Samuel 28:11... za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když...
2. Samuel 16:18...jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím...
2. Královská 18:20... že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt,...
2. Královská 19:22...pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémskáKohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl...
Ester 4:11...poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi...
Ester 6:6...se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce koho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král...
Ester 6:9...velmožů. je to roucho oblečeno tomukoho král chce vyznamenat; je na tom koni proveden po...
Ester 6:11...náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomukoho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do...
Job 12:14...a rozumnost. Co zboří, se nedá postavitkoho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho...
Žalmy 27:1... Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spásakoho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho...
Žalmy 69:27...pustý, v jejich stanech nikdo nebydlíKoho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti...
Žalmy 73:25...svými záměry a nakonec přijmeš do slávyKoho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na...
Přísloví 3:12... když napravuje, nezoufej; Hospodin kárákoho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze...
Kazatel 4:8... viděl jsem další marnost pod sluncem: kdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho...
Izaiáš 6:8...hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl...
Izaiáš 10:3...v den odplaty, zdálky přižene se neštěstíKoho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své...
Izaiáš 28:9...všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své...
Izaiáš 36:5... že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt,...
Izaiáš 37:23...pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémskáKohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl...
Izaiáš 57:4...synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstkyKomu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk...
Izaiáš 57:11...údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevilaKoho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani...
Jeremiáš 6:10...její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají...
Pláč 2:20...k němu dlaně! Pohleď, Hospodine, jen pohlédnikoho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své...
Daniel 5:19...a chvěním ctili lidé všech národů a jazykůKoho chtěl, zabil, a koho chtěl, ušetřil. Koho chtěl,...
Daniel 5:21...od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy,...
Ozeáš 4:4...hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo nestěžuje, nikdo nikoho neobviňuje - vždyť jsi to,...
Nahum 3:19...na tvé zranění, tvá rána se nezhojí. Všichnikdo o tobě uslyší, zatleskají samou radostí. Vždyť koho se...
Matouš 13:19...tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každémukdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a...
Matouš 16:13...Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana...
Matouš 16:15...za Jeremiáše nebo za jiného z proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého...
Matouš 17:25...ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od...
Matouš 21:44...vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoceKdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten...
Matouš 27:17... Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše...
Marek 8:27...Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele,...
Marek 8:29...za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu...
Lukáš 9:18...do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele,"...
Lukáš 9:20...říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl...
Lukáš 12:5...a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vámkoho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, moc...
Lukáš 17:1... aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk...
Lukáš 20:18...staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten...
Jan 1:26..." odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal kdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu...
Jan 1:33...Ten, který poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten,...
Jan 4:22...na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevítekoho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde...
Jan 8:53...náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeliKoho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe,...
Jan 11:3...nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, tenkoho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl:...
Jan 18:4... co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem...
Jan 18:7...řekl: "To jsem ," ucouvli a padli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!"...
Jan 19:37...kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidíkoho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník...
Jan 20:15...on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, odpověděla:...
Skutky 8:19...se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to...
Skutky 10:21...sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem tenkoho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník...
Skutky 10:42...kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je tenkoho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají...
Skutky 13:25...Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on přichází po mně! Jemu nejsem...
Skutky 17:23...oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nužekoho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který...
Římanům 6:16...pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když komu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky...
Římanům 9:18...rozhlášeno po celé zemi." Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš: "Co mu...
1. Korintským 7:22...se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využijKoho Pán povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozen....
1. Korintským 7:39...Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzítkoho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že bude...
2. Korintským 2:2...se zármutkem. Kdybych vás totiž zarmoutilkdo by mi zbyl, aby potěšil, než ten, koho jsem...
2. Korintským 10:18...se v Hospodinu." Důvěryhodný přece není tenkdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode...
2. Korintským 12:17...ale obelstil! Jak asi? Podvedl jsem vás skrze koho, koho jsem k vám poslal? Požádal jsem o pomoc Tita a...
2. Timoteus 3:14...ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti...
Židům 12:6... neodmítej, když napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho...
1. Petr 1:11...milosti připravené pro vás. Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a...

Slova obsahující koho: kdekoho (2) koho (91) kohokoli (5) kohos (3) kohosi (2) kohout (12) kohouta (1) někoho (76) nikoho (66)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |