Kobylkám

Hledám varianty 'kobylkám' [ kobylky (23) kobylkám (2) kobylkách (1) kobylka (3) kobylek (8) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 10:4... dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude...
Exodus 10:12...ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo...
Exodus 10:13...den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na...
Exodus 10:14...noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylkyKobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý...
Exodus 10:19...k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském...
Leviticus 11:22...nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Všechen ostatní...
Numeri 13:33...synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!" V celé obci...
Deuteronomium 28:38...zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je obdělávat,...
Soudců 6:5...se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli,...
Soudců 7:12...a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na...
1. Královská 8:37...v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněťkobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u...
2. Letopisů 6:28...v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněťkobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u...
2. Letopisů 7:13...se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor....
Job 39:20...hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání! Rozjařen silou...
Žalmy 78:46... Jejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky...
Žalmy 105:34...říši stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi...
Žalmy 109:23...v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena,...
Přísloví 30:27...nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlíkobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku...
Kazatel 12:5...mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká jekobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do...
Izaiáš 33:4...ji spolkly housenky, lidé se na ni vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešený - bydlí v nebesích, právem a...
Izaiáš 40:22...na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako...
Jeremiáš 46:23... jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera egyptská...
Jeremiáš 51:14...při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou...
Jeremiáš 51:27...proti němu vojevůdce, přiveďte koně jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje, krále Médie a...
Joel 1:4...vystřídají je: Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, larvy sežraly, a co zbylo...
Joel 2:25...ve vínu a oleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky - veliké vojsko,...
Amos 7:1...růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje kobylek! Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem:...
Nahum 3:15...zhltnou plameny a meč vyhladí; zhltne jako kobylky! Zkus se rozmnožit jako kobylky, rozmnož se jako...
Nahum 3:16...bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví dvořané jsou jak žravý...
Matouš 3:4... kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý...
Marek 1:6...velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější...
Zjevení 9:3...slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají...
Zjevení 9:7... ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |