Košů

Hledám varianty 'košů' [ košů (12) koši (8) košem (1) koše (8) koš (7) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 40:18...odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu...
Exodus 29:3...je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a...
Exodus 29:23...- a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš...
Exodus 29:32...jíst maso z toho berana s chlebem, který jekoši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni...
Leviticus 8:2...pomazání, býčka k oběti za hřích, dva beranykoš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do...
Leviticus 8:26...i obě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal...
Leviticus 8:31...setkávání a tam ho snězte s chlebem, který jekoši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je...
Numeri 6:15...jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané...
Numeri 6:17...připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolukošem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho...
Numeri 6:19...obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou...
Soudců 6:19...chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil...
2. Královská 10:7...jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel...
Žalmy 81:7..." jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v soužení a zachránil jsem ,...
Jeremiáš 24:1...Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 24:2...z Jeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V...
Amos 8:1... Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hlekoš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš...
Amos 8:2...zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl:...
Zachariáš 5:6...co se to objevuje." "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí."...
Zachariáš 5:7...zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl....
Zachariáš 5:8...je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olověným víkem. Potom jsem zvedl...
Zachariáš 5:9...(Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?"...
Zachariáš 5:10...ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do...
Matouš 14:20...nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a...
Matouš 15:37...nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí...
Matouš 16:9...pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik...
Matouš 16:10...pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu?...
Marek 6:43...najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět...
Marek 8:8...tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo...
Marek 8:19...nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct,"...
Marek 8:20...těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli....
Lukáš 9:17...se najedli do sytosti a sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbyly. Jednou, když se...
Jan 6:13...neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch...
Skutky 9:25... a tak ho učedníci v noci vzali a spustili hokoši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma....
2. Korintským 11:33... zajal. Oknem v hradbě ale spustili dolůkoši, a tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |