Kořistili

Hledám varianty 'kořistili' [ kořistili (1) kořistí (26) kořisti (35) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 49:9...před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl,...
Numeri 14:3...padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi...
Numeri 14:31... Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem, kterou jste...
Numeri 31:11...jejich osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž se...
Numeri 31:26...a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným...
Numeri 31:32...učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000...
Numeri 31:53...Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců...
Deuteronomium 1:39... A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a...
Deuteronomium 13:17...doprostřed jeho náměstí a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z...
Deuteronomium 31:17...pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná...
Jozue 7:21..." odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě...
Soudců 5:30...to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého...
Soudců 8:24..."Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté...
Soudců 8:25...plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal,...
1. Samuel 14:30...se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho...
1. Samuel 15:21...jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzalkořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v...
1. Samuel 30:16...a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera...
1. Samuel 30:19...nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nickořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal...
1. Samuel 30:22..."Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nickořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a...
1. Samuel 30:26...se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z  kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim:...
2. Samuel 3:22...vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože...
2. Samuel 12:30...na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným...
2. Královská 3:23...a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci...
2. Královská 21:14...je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupemkořistí všech svých nepřátel, protože páchali, co je v mých...
1. Letopisů 20:2...na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným...
1. Letopisů 26:27...i ostatní velitelé vojska. Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše,...
2. Letopisů 14:12...táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z...
2. Letopisů 14:13...vyplenili; bylo v nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí,...
2. Letopisů 15:11...Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu darykořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz....
2. Letopisů 20:25...a dalších cenností, že to ani nemohli pobratKořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji...
2. Letopisů 25:13...v nich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci,...
2. Letopisů 28:8...bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden...
2. Letopisů 28:14...veliteli a celým shromážděním vzdali zajatcůkořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z...
2. Letopisů 28:15...ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim...
Nehemiáš 3:36...tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich hanebnosti,...
Ester 9:10...židobijce Hamana, syna Hamedatova. Pobili jekořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v...
Ester 9:15...dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužůkořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských...
Ester 9:16...nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníkůkořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne...
Job 4:11...a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne....
Job 9:26...čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou...
Žalmy 17:12... jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň,...
Žalmy 104:21...rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S...
Přísloví 1:13...cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem...
Izaiáš 5:30...jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi,...
Izaiáš 10:2...lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty,...
Izaiáš 31:4...Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se...
Izaiáš 33:23... plachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící...
Izaiáš 42:22...spoutaní, všichni uvěznění v žalářích. Stali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl:...
Izaiáš 49:25...budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti...
Jeremiáš 2:14...Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili,...
Jeremiáš 49:32...jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do všech stran,...
Ezechiel 13:21...vysvobodím z vašeho sevření, aby nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou...
Ezechiel 26:5...promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny...
Ezechiel 34:8...Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři...
Ezechiel 34:28...moci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít...
Ezechiel 36:4...troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu....
Ezechiel 38:13...zlatem, pobral stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak...
Abakuk 2:7...před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou,...
Sofoniáš 1:13...nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, je...
Zachariáš 2:13...mého oka. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin...
Židům 7:4...být, když mu sám otec Abraham dal desátekkořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají...

Slova obsahující kořistili: kořistili (1) neukořistili (1) ukořistili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |