Kořistí

Hledám varianty 'kořistí' [ kořistili (1) kořistí (26) kořisti (35) kořist (63) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 49:9...před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl,...
Genesis 49:27...dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a...
Exodus 15:9... Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu jekořist uchvátím, svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč,...
Numeri 14:3...padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi...
Numeri 14:31... Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem, kterou jste...
Numeri 23:24...jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to...
Numeri 31:11...jejich osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž se...
Numeri 31:12...veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k...
Numeri 31:26...a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným...
Numeri 31:27...kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a...
Numeri 31:32...učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000...
Numeri 31:53...Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců...
Deuteronomium 1:39... A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a...
Deuteronomium 2:35... Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytekkořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí...
Deuteronomium 3:7...město - muže, ženy i děti. Všechen dobytekkořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme...
Deuteronomium 13:17... I jeho dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to...
Deuteronomium 20:14...pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých...
Deuteronomium 31:17...pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná...
Jozue 7:21..." odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě...
Jozue 11:14... Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili...
Jozue 22:8...a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte sekořist svých nepřátel se svými příbuznými." Synové Rubenovi...
Soudců 5:19...kanaánští v Taanachu u megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti...
Soudců 5:30...to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého...
Soudců 8:24..."Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté...
Soudců 8:25...plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal,...
1. Samuel 14:30...se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho...
1. Samuel 14:32...a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na místě je poráželi...
1. Samuel 15:19...jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť...
1. Samuel 15:21...jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzalkořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v...
1. Samuel 30:16...a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera...
1. Samuel 30:19...nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nickořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal...
1. Samuel 30:20...to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří...
1. Samuel 30:22..."Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nickořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a...
1. Samuel 30:26...se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z  kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim:...
2. Samuel 3:22...vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože...
2. Samuel 8:12... Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětilkořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby. David si...
2. Samuel 12:30...na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným...
1. Královská 7:51...chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další...
2. Královská 3:23...a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci...
2. Královská 21:14...je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupemkořistí všech svých nepřátel, protože páchali, co je v mých...
1. Letopisů 20:2...na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným...
1. Letopisů 26:27...i ostatní velitelé vojska. Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše,...
2. Letopisů 5:1...chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další...
2. Letopisů 14:12...táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z...
2. Letopisů 14:13...vyplenili; bylo v nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí,...
2. Letopisů 15:11...Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu darykořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz....
2. Letopisů 15:18...Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další...
2. Letopisů 20:25... Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů a...
2. Letopisů 24:23...a pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice...
2. Letopisů 25:13...v nich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci,...
2. Letopisů 28:8...bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden...
2. Letopisů 28:14...veliteli a celým shromážděním vzdali zajatcůkořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z...
2. Letopisů 28:15...ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim...
Nehemiáš 3:36...tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich hanebnosti,...
Ester 9:10...židobijce Hamana, syna Hamedatova. Pobili jekořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v...
Ester 9:15...dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužůkořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských...
Ester 9:16...nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníkůkořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne...
Job 4:11...a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne....
Job 9:26...čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou...
Job 24:5...osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních....
Job 38:39... když hlína pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí...
Žalmy 17:12... jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň,...
Žalmy 68:13..."Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla...
Žalmy 76:6...jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obránikořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním....
Žalmy 104:21...rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S...
Přísloví 1:13...cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem...
Přísloví 12:12... kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší....
Přísloví 16:19...porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělitkořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v...
Přísloví 23:28...se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a...
Izaiáš 3:14...vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že...
Izaiáš 5:30...jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi,...
Izaiáš 8:1...písmem: Maher-šalal Chaš-baz (to je: Rychlá kořist, chvatný lup)." Přizval jsem si k tomu spolehlivé...
Izaiáš 8:4...říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damaškukořist Samaří odvlečena k asyrskému králi." Hospodin mi pak...
Izaiáš 9:2...sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělíkořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho...
Izaiáš 10:2...lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty,...
Izaiáš 10:6...na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v...
Izaiáš 31:4...Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se...
Izaiáš 33:4... jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky, lidé se na ni...
Izaiáš 33:23... plachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící...
Izaiáš 42:22...spoutaní, všichni uvěznění v žalářích. Stali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl:...
Izaiáš 49:24... kdo ve doufají. "Lze válečníka obratkořist? Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto praví...
Izaiáš 49:25...budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti...
Izaiáš 53:12...podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělilkořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi...
Jeremiáš 2:14...Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili,...
Jeremiáš 15:13...a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem...
Jeremiáš 17:3...a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu páchanému po...
Jeremiáš 49:32...jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do všech stran,...
Jeremiáš 50:10...se s prázdnou nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její plenitelé se nasytí, praví Hospodin....
Ezechiel 7:21...tím naložím jako s odpadky. Cizincům to vydám za kořist, to uloupí nejhorší lotři na zemi, jen to...
Ezechiel 13:21...vysvobodím z vašeho sevření, aby nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou...
Ezechiel 19:3...jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi...
Ezechiel 19:6...si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a...
Ezechiel 22:25...se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku a...
Ezechiel 22:27...mezi nimi v opovržení! Jejich velmoži trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj...
Ezechiel 25:7...zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národům. Vymýtím mezi národy a vyhladím mezi...
Ezechiel 26:5...promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny...
Ezechiel 34:8...Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři...
Ezechiel 34:22...pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad...
Ezechiel 34:28...moci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít...
Ezechiel 36:4...troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu....
Ezechiel 38:12...nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku na osídlené trosky a...
Ezechiel 38:13...lvi se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl...
Ezechiel 39:10...v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberoukořist ty, kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenili,...
Daniel 11:24...ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady i proti...
Amos 3:4...nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí...
Amos 3:5...chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, copak...
Nahum 2:13... aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil. Pelech měl plný...
Nahum 2:14...kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů se neozve!" Běda...
Abakuk 1:8...se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí, kupředu míří...
Abakuk 2:7...před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou,...
Sofoniáš 1:13...nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, je...
Zachariáš 2:13...mého oka. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin...
Zachariáš 14:1... přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny...
Lukáš 11:22...mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo...
Židům 7:4...být, když mu sám otec Abraham dal desátekkořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají...
1. Petr 5:8...ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že...

Slova obsahující kořistí: kořistí (26) ukořistí (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |