Kořenů

Hledám varianty 'kořenů' [ kořeny (24) kořenům (2) kořenů (5) kořeni (2) kořenem (1) kořene (1) kořen (15) ]. Nalezeno 48 veršù.
Deuteronomium 29:17...bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel...
Job 5:3...umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti...
Job 8:17...bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonkykořeny vplétá mezi kameny, drží se skalnatého podloží. Když...
Job 14:8...vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmen v prachu tlel,...
Job 18:16...stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi...
Job 19:10... dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako stromkořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho...
Job 28:9...však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejíkořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po...
Job 29:19...hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře.  kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně...
Žalmy 80:10...tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla...
Přísloví 12:3...odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytnekořen spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je...
Přísloví 12:12... honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovikořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou...
Izaiáš 5:24...mizí v plamenech, právě tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina...
Izaiáš 10:18...i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim...
Izaiáš 11:1...Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch...
Izaiáš 11:10... tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a...
Izaiáš 14:30...naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej,...
Izaiáš 27:6...se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem....
Izaiáš 40:24...zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je...
Jeremiáš 17:8... Je jako strom zasazený u vody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy...
Ezechiel 17:6...réva. Své ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly...
Ezechiel 17:7...a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a natahovala k...
Ezechiel 17:9...Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny...
Ezechiel 31:4...se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do...
Ezechiel 31:7...a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly...
Daniel 4:12...pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a...
Daniel 4:20...říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a...
Daniel 4:23...Onen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, ...
Ozeáš 9:16...vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty jejich...
Ozeáš 14:6...se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude...
Amos 2:9... Zničil jsem je shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po...
Jonáš 2:7...dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla...
Malachiáš 3:19... praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde...
Matouš 3:10...z tohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude...
Matouš 13:6...pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo...
Matouš 13:21...a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení...
Marek 4:6...pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo...
Marek 4:17... hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane...
Marek 11:20...ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře,...
Lukáš 3:9...Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera. Každý strom, který nenese...
Lukáš 8:13...slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno...
Římanům 11:16...svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny...
Římanům 11:17... jsi byl naroubován mezi . Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj....
Římanům 11:18... Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly...
Koloským 2:7...jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste...
1. Timoteus 6:10...lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z...
Židům 12:15...o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. se z...
Zjevení 5:5..."Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Judakořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A...
Zjevení 22:16...v církvích svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta...

Slova obsahující kořenů: kořenů (5) kořenům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |