Kořen

Hledám varianty 'kořen' [ kořeny (24) kořenům (2) kořenů (5) kořeni (2) kořenem (1) kořene (1) kořen (15) ]. Nalezeno 48 veršù.
Deuteronomium 29:17...bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel...
Job 5:3...umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti...
Job 8:17...bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonkykořeny vplétá mezi kameny, drží se skalnatého podloží. Když...
Job 14:8...vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmen v prachu tlel,...
Job 18:16...stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi...
Job 19:10... dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako stromkořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho...
Job 28:9...však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejíkořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po...
Job 29:19...hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře.  kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně...
Žalmy 80:10...tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla...
Přísloví 12:3...odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytnekořen spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je...
Přísloví 12:12... honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovikořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou...
Izaiáš 5:24...mizí v plamenech, právě tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina...
Izaiáš 10:18...i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim...
Izaiáš 11:1...Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch...
Izaiáš 11:10... tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a...
Izaiáš 14:30...naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej,...
Izaiáš 27:6...se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem....
Izaiáš 40:24...zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je...
Jeremiáš 17:8... Je jako strom zasazený u vody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy...
Ezechiel 17:6...réva. Své ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly...
Ezechiel 17:7...a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a natahovala k...
Ezechiel 17:9...Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny...
Ezechiel 31:4...se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do...
Ezechiel 31:7...a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly...
Daniel 4:12...pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a...
Daniel 4:20...říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a...
Daniel 4:23...Onen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, ...
Ozeáš 9:16...vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty jejich...
Ozeáš 14:6...se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude...
Amos 2:9... Zničil jsem je shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po...
Jonáš 2:7...dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla...
Malachiáš 3:19... praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde...
Matouš 3:10...z tohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude...
Matouš 13:6...pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo...
Matouš 13:21...a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení...
Marek 4:6...pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo...
Marek 4:17... hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane...
Marek 11:20...ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře,...
Lukáš 3:9...Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera. Každý strom, který nenese...
Lukáš 8:13...slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno...
Římanům 11:16...svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny...
Římanům 11:17... jsi byl naroubován mezi . Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj....
Římanům 11:18... Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly...
Koloským 2:7...jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste...
1. Timoteus 6:10...lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z...
Židům 12:15...o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. se z...
Zjevení 5:5..."Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Judakořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A...
Zjevení 22:16...v církvích svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta...

Slova obsahující kořen: kořen (15) kořene (1) kořenem (1) kořeněné (2) kořeněným (1) kořeni (2) koření (7) kořením (3) kořenů (5) kořenům (2) kořeny (24) nevykořením (2) pokořen (4) pokořeni (1) vykořeněn (1) vykořeněna (1) vykořeněné (1) vykořeněny (1) vykoření (2) vykořenil (1) vykořenili (1) vykořením (3) zakořeněni (1) zakoření (2) zakořenili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |