Kněžství

Hledám varianty 'kněžství' [ kněžstvím (2) kněžství (17) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 29:9... Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavyKněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš...
Exodus 29:35... přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat...
Exodus 40:15...je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu...
Numeri 3:10... Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře."...
Numeri 16:10...levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti...
Numeri 18:1...přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové. Když...
Numeri 25:13...pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny...
Jozue 18:7...podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova ...
1. Královská 2:27..." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu...
1. Letopisů 24:2...ale zemřeli bezdětní dříve než jejich oteckněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar. Spolu se...
2. Letopisů 11:14...totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny,...
Ezdráš 2:62...se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak bylikněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze...
Nehemiáš 7:64...se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak bylikněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze...
Nehemiáš 13:29... Pamatuj na , Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i levitskou. Tak jsem je...
Ozeáš 4:6... Protožes odmítl poznání, i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu...
Židům 7:11...mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon)...
Židům 7:12... a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se...
Židům 7:24...jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může...

Slova obsahující kněžství: kněžství (17) kněžstvím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |