Kněžská

Hledám varianty 'kněžská' [ kněžskými (1) kněžských (12) kněžský (4) kněžskou (16) kněžského (3) kněžské (15) kněžská (4) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 47:22...Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali...
Genesis 47:26...platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael...
Exodus 28:1...Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a Abihu, Eleazar...
Exodus 28:3...roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník,...
Exodus 28:4...bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou, purpurovou a...
Exodus 28:41... pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby...
Exodus 29:1..." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany...
Exodus 29:5...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k...
Exodus 29:44... také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a...
Exodus 30:30...Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po...
Exodus 31:10...roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni....
Exodus 35:19...roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše...
Exodus 39:41...roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně...
Exodus 40:13...a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim...
Exodus 40:15...je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení...
Leviticus 6:15...vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením...
Leviticus 6:22...a vypláchnuta vodou. Každý mužského pohlavíkněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se...
Leviticus 7:6...je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlavíkněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém...
Leviticus 7:35...a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej...
Leviticus 16:32...vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná...
Leviticus 22:12...v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze...
Leviticus 22:13...moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se...
Numeri 3:3...Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před...
Numeri 3:4...oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil k...
Numeri 18:7...souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponouKněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se...
Numeri 18:8...Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z...
Deuteronomium 10:6...Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do Gudgodu a...
1. Samuel 2:13... Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou...
1. Samuel 2:15...ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do ŠílaKněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk,...
1. Samuel 22:19...pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, děti i...
2. Královská 23:9... přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí...
1. Letopisů 9:30...mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. Někteříkněžských synů připravovali masti z vonných látek. Jednomu...
1. Letopisů 16:39...veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na...
1. Letopisů 24:6...Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla...
1. Letopisů 24:31...Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších...
1. Letopisů 28:13...Božího domu i pokladnice svatých věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby...
2. Letopisů 4:9...nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil...
2. Letopisů 29:31... Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 31:2...do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a pokojné...
2. Letopisů 31:15...vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu,...
Ezdráš 2:69...61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci,...
Nehemiáš 7:70...do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali...
Nehemiáš 7:72...20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří...
Nehemiáš 12:12... Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově...
Nehemiáš 12:35... Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš. Z kněžských synů s trubkami tu byl Zachariáš, syn Jonatana,...
Nehemiáš 13:29..., Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího....
Nehemiáš 13:30...jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské služby, každému jeho úkol. Určil jsem...
Ezechiel 44:13...svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z mých svatých ani...
Ezechiel 48:13...tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů...
Lukáš 1:5...byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a...
Lukáš 1:8...řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl...
Lukáš 1:9...konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova...
Římanům 15:16...Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem  kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal...
Židům 7:5...z kořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |