Knížatům

Hledám varianty 'knížatům' [ knížeti (3) knížetem (7) kníže (7) knížaty (8) knížatům (5) knížata (5) knížat (5) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 17:20...rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však...
Genesis 23:6..."Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek....
Genesis 25:16...jména v jejich sídlištích a osadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom...
Genesis 34:2...vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a...
1. Samuel 2:8...pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných...
2. Samuel 8:18...gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze...
2. Samuel 20:26...a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad,...
Ezdráš 1:8... který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30...
Ezdráš 8:20...také některé chrámové sluhy, které Davidknížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů...
Nehemiáš 2:16... doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžímknížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale...
Nehemiáš 4:8...rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se...
Nehemiáš 4:13... stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a...
Nehemiáš 5:7... velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své...
Nehemiáš 5:12... jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak...
Job 34:19...ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho...
Žalmy 45:17... Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna...
Žalmy 83:12...velmoži jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme...
Žalmy 113:8...pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém....
Izaiáš 9:5...Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnostiKníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude...
Izaiáš 32:1...pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před...
Ezechiel 7:27...i rady od starších. Králi nezbude než truchleníkníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí...
Ezechiel 17:12...přitáhl babylonský král, zajal jeho králeknížata a odvedl je s sebou do Babylonu. Potom vzal potomka...
Ezechiel 32:29...pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králiknížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým....
Daniel 8:11...je. Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a...
Daniel 8:25...mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky...
Daniel 10:13...na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael,...
Daniel 10:20...(Brzy se totiž musím vrátit, abych bojovalknížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže,...
Daniel 10:21...síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského...
Daniel 12:1...pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane,...
Micheáš 5:1...však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít ten, jenž bude Vládcem v...
Sofoniáš 1:8...posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtujiknížaty a princi i se všemi, kdo se oblékají rouchy z...
Matouš 2:6...však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník,...
Matouš 9:34...nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel všechna města a...
Matouš 12:24..."Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubemknížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim...
Marek 3:22... říkali, že Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v...
Lukáš 11:15... Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubemknížetem démonů!" Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |