Kmenu

Hledám varianty 'kmenu' [ kmeny (33) kmenům (8) kmenů (52) kmenu (3) kmeni (6) kmenem (3) kmenech (7) kmene (65) kmen (84) ]. Nalezeno 197 veršù.
Genesis 25:16...a osadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a...
Genesis 36:15...Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného:...
Genesis 36:16...kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenazkmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé...
Genesis 36:17...Jsou to potomci Ady. Synové Ezauova syna Reuelekmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou...
Genesis 36:18...Basematy. Synové Ezauovy manželky Oholíbamykmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z...
Genesis 36:19... To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v ...
Genesis 36:21...Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové...
Genesis 36:29...Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen...
Genesis 36:30...kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Anakmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských...
Genesis 36:40... vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen...
Genesis 36:41... jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetetkmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, kmen Kenaz, kmen...
Genesis 36:42...Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínonkmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen...
Genesis 36:43...Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,  kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých...
Genesis 49:16... otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jedenkmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na...
Genesis 49:28...rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal....
Exodus 15:15...filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni...
Exodus 24:4...památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné...
Exodus 28:21...vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek...
Exodus 39:14...vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek...
Numeri 4:18...k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali...
Numeri 18:2...své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž...
Numeri 24:2...pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou...
Numeri 25:15... dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:16... Šuni a z něj rod šunijský, Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský, Arodi a z něj kmen...
Numeri 26:17... Eri a z něj kmen erijský, Arodi a z něj kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. To jsou rody...
Numeri 26:45...Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. Ašerova dcera se jmenovala Serach...
Numeri 36:3... Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a...
Numeri 36:4...milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvákmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z...
Numeri 36:5...pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně...
Numeri 36:6...chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodukmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na...
Numeri 36:7...kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházetkmene na kmen. Synové Izraele budou spjati každý s...
Numeri 36:8...kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém...
Numeri 36:9...svých otců. Tak nebude dědictví přecházetkmene na kmen. Každý z izraelských kmenů bude spjat se svým...
Numeri 36:12... a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin...
Deuteronomium 1:13... vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil...
Deuteronomium 1:15... je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše...
Deuteronomium 1:23...z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí...
Deuteronomium 3:13... totiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým Bášanem se...
Deuteronomium 5:23...jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin,...
Deuteronomium 10:8...potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli...
Deuteronomium 12:5... které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte...
Deuteronomium 12:14... které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat...
Deuteronomium 16:18...ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid...
Deuteronomium 18:1...uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou...
Deuteronomium 18:5...totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v...
Deuteronomium 29:7...za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je...
Deuteronomium 29:17...se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho...
Deuteronomium 29:20... Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy...
Deuteronomium 31:28...umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a...
Deuteronomium 33:5...se králem, vůdcové lidu když sešli se společněkmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho...
Jozue 1:12...Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal...
Jozue 3:12...Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom....
Jozue 4:2...si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály...
Jozue 4:4...ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu...
Jozue 4:5...na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu...
Jozue 4:8...Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou...
Jozue 4:12...šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet...
Jozue 7:14...svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat...
Jozue 7:16...ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat...
Jozue 12:6...vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil...
Jozue 12:7...se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na...
Jozue 13:7... Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina...
Jozue 13:14...a Maachat žijí uprostřed Izraele dodnesKmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví...
Jozue 13:29...osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody:...
Jozue 13:33...na východní straně Jordánu naproti JerichuKmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je...
Jozue 18:2...podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům...
Jozue 18:4...vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a...
Jozue 18:7...je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova přijali dědictví na východě v Zajordání...
Jozue 21:16...a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich...
Jozue 22:7... propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině...
Jozue 22:9...příbuznými." Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů...
Jozue 22:10... postavili synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak...
Jozue 22:11...zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na...
Jozue 22:13...vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze...
Jozue 22:15...země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec...
Jozue 22:21...sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských...
Jozue 23:4...Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území...
Jozue 24:1..." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešiny, náčelníky,...
Soudců 1:3...vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi...
Soudců 1:11...porazili Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Soudců 1:27...město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnesKmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s...
Soudců 18:1...levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do...
Soudců 18:16...se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem...
Soudců 20:2...vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli...
Soudců 20:10...takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z...
Soudců 20:12...muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy:...
Soudců 21:3...stalo? Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a...
Soudců 21:5... Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se...
Soudců 21:6...líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme...
Soudců 21:8...za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do...
Soudců 21:15...líto, protože Hospodin dopustil v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s...
Soudců 21:17... potřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože...
Soudců 21:24...se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl...
1. Samuel 2:28...Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby...
1. Samuel 9:21...Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských...
1. Samuel 10:19...nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal...
1. Samuel 10:20...Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po...
1. Samuel 10:21... Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen...
1. Samuel 15:17...Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A...
2. Samuel 5:1...v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá...
2. Samuel 7:7...Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste...
2. Samuel 15:2...mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a...
2. Samuel 15:10...vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile...
2. Samuel 19:10...odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich...
2. Samuel 20:14... syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam...
2. Samuel 24:2...svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho...
1. Královská 1:9... královské syny, i všechny královské dvořanykmene Juda. Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba...
1. Královská 8:16...vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by...
1. Královská 11:13... který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v...
1. Královská 11:31...království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku...
1. Královská 11:32...a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému,...
1. Královská 11:35... Království pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se...
1. Královská 11:36...z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku...
1. Královská 12:20... S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil...
1. Královská 12:21...do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judůvkmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s...
1. Královská 14:21... které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se...
1. Královská 18:31...oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo:...
2. Královská 17:18...je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina,...
2. Královská 21:7...domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se...
1. Letopisů 1:51... vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen...
1. Letopisů 1:52...byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetetkmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, kmen Kenaz, kmen...
1. Letopisů 1:53...Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínonkmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel, kmen...
1. Letopisů 1:54...Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcarkmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou...
1. Letopisů 5:18...Jeroboáma. Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů...
1. Letopisů 5:23...nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po...
1. Letopisů 5:26... aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu,...
1. Letopisů 6:45... Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s...
1. Letopisů 6:46...Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody...
1. Letopisů 6:47...připadlo pro jejich rody třináct městkmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene...
1. Letopisů 6:48...bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct městkmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele...
1. Letopisů 6:50... Losem jim přidělili tato vyjmenovaná městakmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců...
1. Letopisů 6:51... Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město...
1. Letopisů 6:55...ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami. Rody...
1. Letopisů 6:56... Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich...
1. Letopisů 6:57...Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anem s jejich...
1. Letopisů 6:59...a Anem s jejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, Chukok a Rechob s jejich...
1. Letopisů 6:61...a Rechob s jejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim...
1. Letopisů 6:62... Zbývajícím synům Merariho přidělilikmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich...
1. Letopisů 6:63...břehu Jordánu naproti Jerichu dostalikmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a Mefaat s jejich...
1. Letopisů 6:65...a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a...
1. Letopisů 12:32... proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby...
1. Letopisů 12:38...připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji....
1. Letopisů 23:14...muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer...
1. Letopisů 26:32...král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech...
1. Letopisů 27:16...24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš...
1. Letopisů 27:20...syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, za gileádskou...
1. Letopisů 27:22... syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul,...
1. Letopisů 28:1... David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek...
1. Letopisů 29:6...vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského...
2. Letopisů 6:5...lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo...
2. Letopisů 11:16...běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina,...
2. Letopisů 12:13... které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka,...
2. Letopisů 19:8...některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno...
Ezdráš 6:17...bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle...
Job 14:8...kdyby jeho kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmen v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý...
Job 31:34...před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi...
Žalmy 68:28... vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi,...
Žalmy 74:2...si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde...
Žalmy 78:55... losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na...
Žalmy 78:67...věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion,...
Žalmy 78:68...Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni...
Žalmy 105:37...pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě...
Izaiáš 9:13...Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a...
Izaiáš 19:15...na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako...
Izaiáš 49:6...na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem...
Izaiáš 60:22...rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v...
Izaiáš 63:17...Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou...
Jeremiáš 1:15...země," řekl mi Hospodin. "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a...
Jeremiáš 10:16...však není jako oni, neboť je všeho Stvořitelkmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se...
Jeremiáš 10:25...na národy, které se k tobě neznají, vylij ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni...
Jeremiáš 25:9... slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým...
Jeremiáš 49:28...Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů (které pak babylonský král Nabukadnezar porazil):...
Jeremiáš 51:19...však není jako oni, neboť je všeho Stvořitelkmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se...
Ezechiel 7:11...rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství,...
Ezechiel 20:32..."Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevo a kamení.' Co jste...
Ezechiel 25:4...do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u tebe a postaví si tam...
Ezechiel 25:10... Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani...
Ezechiel 31:13...jeho stín a nechaly ho být. Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je...
Ezechiel 37:19...je v ruce Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné...
Ezechiel 45:8...můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost ...
Ezechiel 47:13...rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte...
Ezechiel 47:21...strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro...
Ezechiel 47:22...Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije...
Ezechiel 47:23...dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví,...
Ezechiel 48:1... praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes...
Ezechiel 48:19...městští pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na...
Ezechiel 48:23...mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín....
Ezechiel 48:29... Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník...
Ezechiel 48:31...tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na...
Ozeáš 5:9...bude zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako...
Micheáš 6:9...tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady...
Zachariáš 8:22...zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina...
Zachariáš 9:1... (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k...
Jan 15:4...nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. jsem vinná...
Zjevení 11:9...byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po...
Zjevení 13:7...se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se klanět...
Zjevení 14:6... aby je kázal obyvatelům země - každému národukmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se...

Slova obsahující kmenu: kmenu (3) rodokmenu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |