Kmen

Hledám varianty 'kmen' [ kmeny (33) kmenům (8) kmenů (52) kmenu (3) kmeni (6) kmenem (3) kmenech (7) kmene (65) kmen (84) ]. Nalezeno 197 veršù.
Genesis 25:16...a osadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a...
Genesis 36:15...Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného:...
Genesis 36:16...kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenazkmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé...
Genesis 36:17...Jsou to potomci Ady. Synové Ezauova syna Reuelekmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou...
Genesis 36:18...Basematy. Synové Ezauovy manželky Oholíbamykmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z...
Genesis 36:19... To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v ...
Genesis 36:21...Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové...
Genesis 36:29...Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen...
Genesis 36:30...kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Anakmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských...
Genesis 36:40... vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen...
Genesis 36:41... jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetetkmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, kmen Kenaz, kmen...
Genesis 36:42...Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínonkmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen...
Genesis 36:43...Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,  kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých...
Genesis 49:16... otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jedenkmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na...
Genesis 49:28...rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal....
Exodus 15:15...filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni...
Exodus 24:4...památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné...
Exodus 28:21...vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek...
Exodus 39:14...vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek...
Numeri 4:18...k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali...
Numeri 18:2...své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž...
Numeri 24:2...pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou...
Numeri 25:15... dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:16... Šuni a z něj rod šunijský, Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský, Arodi a z něj kmen...
Numeri 26:17... Eri a z něj kmen erijský, Arodi a z něj kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. To jsou rody...
Numeri 26:45...Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. Ašerova dcera se jmenovala Serach...
Numeri 36:3... Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a...
Numeri 36:4...milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvákmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z...
Numeri 36:5...pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně...
Numeri 36:6...chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodukmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na...
Numeri 36:7...kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházetkmene na kmen. Synové Izraele budou spjati každý s...
Numeri 36:8...kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém...
Numeri 36:9...svých otců. Tak nebude dědictví přecházetkmene na kmen. Každý z izraelských kmenů bude spjat se svým...
Numeri 36:12... a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin...
Deuteronomium 1:13... vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil...
Deuteronomium 1:15... je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše...
Deuteronomium 1:23...z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí...
Deuteronomium 3:13... totiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým Bášanem se...
Deuteronomium 5:23...jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin,...
Deuteronomium 10:8...potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli...
Deuteronomium 12:5... které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte...
Deuteronomium 12:14... které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat...
Deuteronomium 16:18...ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid...
Deuteronomium 18:1...uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou...
Deuteronomium 18:5...totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v...
Deuteronomium 29:7...za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je...
Deuteronomium 29:17...se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho...
Deuteronomium 29:20... Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy...
Deuteronomium 31:28...umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a...
Deuteronomium 33:5...se králem, vůdcové lidu když sešli se společněkmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho...
Jozue 1:12...Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal...
Jozue 3:12...Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom....
Jozue 4:2...si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály...
Jozue 4:4...ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu...
Jozue 4:5...na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu...
Jozue 4:8...Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou...
Jozue 4:12...šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet...
Jozue 7:14...svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat...
Jozue 7:16...ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat...
Jozue 12:6...vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil...
Jozue 12:7...se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na...
Jozue 13:7... Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina...
Jozue 13:14...a Maachat žijí uprostřed Izraele dodnesKmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví...
Jozue 13:29...osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody:...
Jozue 13:33...na východní straně Jordánu naproti JerichuKmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je...
Jozue 18:2...podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům...
Jozue 18:4...vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a...
Jozue 18:7...je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova přijali dědictví na východě v Zajordání...
Jozue 21:16...a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich...
Jozue 22:7... propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině...
Jozue 22:9...příbuznými." Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů...
Jozue 22:10... postavili synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak...
Jozue 22:11...zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na...
Jozue 22:13...vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze...
Jozue 22:15...země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec...
Jozue 22:21...sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských...
Jozue 23:4...Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území...
Jozue 24:1..." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešiny, náčelníky,...
Soudců 1:3...vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi...
Soudců 1:11...porazili Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Soudců 1:27...město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnesKmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s...
Soudců 18:1...levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do...
Soudců 18:16...se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem...
Soudců 20:2...vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli...
Soudců 20:10...takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z...
Soudců 20:12...muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy:...
Soudců 21:3...stalo? Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a...
Soudců 21:5... Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se...
Soudců 21:6...líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme...
Soudců 21:8...za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do...
Soudců 21:15...líto, protože Hospodin dopustil v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s...
Soudců 21:17... potřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože...
Soudců 21:24...se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl...
1. Samuel 2:28...Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby...
1. Samuel 9:21...Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských...
1. Samuel 10:19...nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal...
1. Samuel 10:20...Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po...
1. Samuel 10:21... Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen...
1. Samuel 15:17...Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A...
2. Samuel 5:1...v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá...
2. Samuel 7:7...Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste...
2. Samuel 15:2...mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a...
2. Samuel 15:10...vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile...
2. Samuel 19:10...odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich...
2. Samuel 20:14... syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam...
2. Samuel 24:2...svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho...
1. Královská 1:9... královské syny, i všechny královské dvořanykmene Juda. Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba...
1. Královská 8:16...vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by...
1. Královská 11:13... který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v...
1. Královská 11:31...království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku...
1. Královská 11:32...a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému,...
1. Královská 11:35... Království pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se...
1. Královská 11:36...z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku...
1. Královská 12:20... S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil...
1. Královská 12:21...do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judůvkmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s...
1. Královská 14:21... které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se...
1. Královská 18:31...oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo:...
2. Královská 17:18...je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina,...
2. Královská 21:7...domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se...
1. Letopisů 1:51... vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen...
1. Letopisů 1:52...byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetetkmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, kmen Kenaz, kmen...
1. Letopisů 1:53...Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínonkmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel, kmen...
1. Letopisů 1:54...Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcarkmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou...
1. Letopisů 5:18...Jeroboáma. Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů...
1. Letopisů 5:23...nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po...
1. Letopisů 5:26... aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu,...
1. Letopisů 6:45... Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s...
1. Letopisů 6:46...Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody...
1. Letopisů 6:47...připadlo pro jejich rody třináct městkmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene...
1. Letopisů 6:48...bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct městkmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele...
1. Letopisů 6:50... Losem jim přidělili tato vyjmenovaná městakmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců...
1. Letopisů 6:51... Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město...
1. Letopisů 6:55...ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami. Rody...
1. Letopisů 6:56... Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich...
1. Letopisů 6:57...Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anem s jejich...
1. Letopisů 6:59...a Anem s jejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, Chukok a Rechob s jejich...
1. Letopisů 6:61...a Rechob s jejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim...
1. Letopisů 6:62... Zbývajícím synům Merariho přidělilikmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich...
1. Letopisů 6:63...břehu Jordánu naproti Jerichu dostalikmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a Mefaat s jejich...
1. Letopisů 6:65...a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a...
1. Letopisů 12:32... proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby...
1. Letopisů 12:38...připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji....
1. Letopisů 23:14...muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer...
1. Letopisů 26:32...král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech...
1. Letopisů 27:16...24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš...
1. Letopisů 27:20...syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, za gileádskou...
1. Letopisů 27:22... syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul,...
1. Letopisů 28:1... David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek...
1. Letopisů 29:6...vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského...
2. Letopisů 6:5...lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo...
2. Letopisů 11:16...běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina,...
2. Letopisů 12:13... které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka,...
2. Letopisů 19:8...některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno...
Ezdráš 6:17...bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle...
Job 14:8...kdyby jeho kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmen v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý...
Job 31:34...před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi...
Žalmy 68:28... vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi,...
Žalmy 74:2...si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde...
Žalmy 78:55... losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na...
Žalmy 78:67...věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion,...
Žalmy 78:68...Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni...
Žalmy 105:37...pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě...
Izaiáš 9:13...Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a...
Izaiáš 19:15...na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako...
Izaiáš 49:6...na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem...
Izaiáš 60:22...rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v...
Izaiáš 63:17...Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou...
Jeremiáš 1:15...země," řekl mi Hospodin. "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a...
Jeremiáš 10:16...však není jako oni, neboť je všeho Stvořitelkmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se...
Jeremiáš 10:25...na národy, které se k tobě neznají, vylij ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni...
Jeremiáš 25:9... slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým...
Jeremiáš 49:28...Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů (které pak babylonský král Nabukadnezar porazil):...
Jeremiáš 51:19...však není jako oni, neboť je všeho Stvořitelkmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se...
Ezechiel 7:11...rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství,...
Ezechiel 20:32..."Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevo a kamení.' Co jste...
Ezechiel 25:4...do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u tebe a postaví si tam...
Ezechiel 25:10... Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani...
Ezechiel 31:13...jeho stín a nechaly ho být. Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je...
Ezechiel 37:19...je v ruce Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné...
Ezechiel 45:8...můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost ...
Ezechiel 47:13...rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte...
Ezechiel 47:21...strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro...
Ezechiel 47:22...Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije...
Ezechiel 47:23...dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví,...
Ezechiel 48:1... praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes...
Ezechiel 48:19...městští pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na...
Ezechiel 48:23...mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín....
Ezechiel 48:29... Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník...
Ezechiel 48:31...tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na...
Ozeáš 5:9...bude zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako...
Micheáš 6:9...tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady...
Zachariáš 8:22...zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina...
Zachariáš 9:1... (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k...
Jan 15:4...nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. jsem vinná...
Zjevení 11:9...byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po...
Zjevení 13:7...se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se klanět...
Zjevení 14:6... aby je kázal obyvatelům země - každému národukmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se...

Slova obsahující kmen: kmen (84) kmene (65) kmenech (7) kmenem (3) kmeni (6) kmenové (3) kmenového (1) kmenoví (1) kmenových (2) kmenovými (1) kment (7) kmentem (6) kmentové (4) kmentovou (2) kmentový (2) kmentovým (1) kmentu (31) kmenu (3) kmenů (52) kmenům (8) kmeny (33) rodokmen (2) rodokmenu (2) rodokmenů (2) rodokmeny (2) soukmenovci (1) soukmenovců (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |