Klidu

Hledám varianty 'klidu' [ klidu (17) klid (49) ]. Nalezeno 59 veršù.
Soudců 16:2...něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byliklidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední."...
Soudců 18:7... že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém okolí nenapadá...
2. Samuel 14:17...si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl....
2. Královská 11:20... Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena. ...
2. Letopisů 23:21... Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v...
Ester 9:16... aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků,...
Ester 9:17...adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v...
Ester 9:18...třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíceKlid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice...
Ester 9:22...den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal...
Job 3:26...to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení." Elifaz Temanský...
Job 5:24...bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co...
Job 11:18...se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klid, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu...
Job 12:6...tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako by Boha...
Job 15:21... Děsí se toho, co mu v uších zní, když  klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě,...
Job 21:23...všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a kosti morkem...
Job 22:21...oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení,...
Job 40:23...obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne,  klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může...
Žalmy 22:3... ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval...
Žalmy 37:7... tvou nevinu na slunce polední. Zůstávejklidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se,...
Žalmy 55:7...bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se...
Žalmy 83:2...tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti,...
Přísloví 3:2...dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a věrnost neopouští, připoutej si...
Přísloví 17:1...však od Hospodina. Lepší je suchý kus chlebaklidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem...
Přísloví 19:23... Úcta k Hospodinu přináší život; v sytostiklidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k...
Kazatel 2:23...při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než...
Kazatel 4:6...klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se...
Kazatel 6:5...slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však...
Izaiáš 14:7...nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe...
Izaiáš 21:4...v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení! Plné stoly. Prostřené ubrusy...
Izaiáš 30:15...V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli....
Izaiáš 32:9... vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež siklidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást...
Izaiáš 32:10...Do roka a do dne třást se budete, vy, jež siklidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde....
Izaiáš 32:17...spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj...
Jeremiáš 6:14... Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 8:11... Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 8:15...pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle -...
Jeremiáš 12:5...s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští?...
Jeremiáš 12:12...od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou...
Jeremiáš 14:19...tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle -...
Jeremiáš 22:21...rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s...
Jeremiáš 30:5..."Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit?...
Jeremiáš 48:11...žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít...
Ezechiel 13:10...proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku,...
Ezechiel 13:16...Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď, synu...
Ezechiel 38:11...s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo žijíklidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby,...
Amos 6:1...- tak se jmenuje. Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět...
Nahum 1:12...plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece vymizí, budou skoseni. I...
Abakuk 2:5... Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se...
Zachariáš 1:11..."Prošli jsme zemí a hle - celá zem žijeklidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine...
Zachariáš 7:7...dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žiloklidu a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v...
Zachariáš 8:10...bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdoklidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny...
Matouš 8:26...vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se....
Marek 4:39...probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: "Tišeklid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak...
Lukáš 8:24...vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a...
Lukáš 11:21...ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek jeklidu. Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho,...
Skutky 9:31...po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány...
Skutky 19:36...nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto...
2. Korintským 2:13...od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto...
2. Korintským 7:5...Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje,...

Slova obsahující klidu: klidu (17) poklidu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |