Klid

Hledám varianty 'klid' [ klidu (17) klid (49) ]. Nalezeno 59 veršù.
Soudců 16:2...něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byliklidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední."...
Soudců 18:7... že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém okolí nenapadá...
2. Samuel 14:17...si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl....
2. Královská 11:20... Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena. ...
2. Letopisů 23:21... Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v...
Ester 9:16... aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků,...
Ester 9:17...adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v...
Ester 9:18...třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíceKlid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice...
Ester 9:22...den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal...
Job 3:26...to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení." Elifaz Temanský...
Job 5:24...bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co...
Job 11:18...se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klid, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu...
Job 12:6...tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako by Boha...
Job 15:21... Děsí se toho, co mu v uších zní, když  klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě,...
Job 21:23...všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a kosti morkem...
Job 22:21...oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení,...
Job 40:23...obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne,  klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může...
Žalmy 22:3... ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval...
Žalmy 37:7... tvou nevinu na slunce polední. Zůstávejklidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se,...
Žalmy 55:7...bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se...
Žalmy 83:2...tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti,...
Přísloví 3:2...dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a věrnost neopouští, připoutej si...
Přísloví 17:1...však od Hospodina. Lepší je suchý kus chlebaklidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem...
Přísloví 19:23... Úcta k Hospodinu přináší život; v sytostiklidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k...
Kazatel 2:23...při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než...
Kazatel 4:6...klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se...
Kazatel 6:5...slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však...
Izaiáš 14:7...nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe...
Izaiáš 21:4...v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení! Plné stoly. Prostřené ubrusy...
Izaiáš 30:15...V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli....
Izaiáš 32:9... vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež siklidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást...
Izaiáš 32:10...Do roka a do dne třást se budete, vy, jež siklidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde....
Izaiáš 32:17...spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj...
Jeremiáš 6:14... Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 8:11... Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 8:15...pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle -...
Jeremiáš 12:5...s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští?...
Jeremiáš 12:12...od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou...
Jeremiáš 14:19...tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle -...
Jeremiáš 22:21...rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s...
Jeremiáš 30:5..."Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit?...
Jeremiáš 48:11...žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít...
Ezechiel 13:10...proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku,...
Ezechiel 13:16...Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď, synu...
Ezechiel 38:11...s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo žijíklidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby,...
Amos 6:1...- tak se jmenuje. Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět...
Nahum 1:12...plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece vymizí, budou skoseni. I...
Abakuk 2:5... Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se...
Zachariáš 1:11..."Prošli jsme zemí a hle - celá zem žijeklidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine...
Zachariáš 7:7...dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žiloklidu a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v...
Zachariáš 8:10...bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdoklidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny...
Matouš 8:26...vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se....
Marek 4:39...probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: "Tišeklid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak...
Lukáš 8:24...vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a...
Lukáš 11:21...ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek jeklidu. Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho,...
Skutky 9:31...po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány...
Skutky 19:36...nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto...
2. Korintským 2:13...od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto...
2. Korintským 7:5...Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje,...

Slova obsahující klid: klid (49) klidná (1) klidné (2) klidně (7) klidní (2) klidnou (1) klidný (7) klidným (1) klidu (17) neklidem (1) nesklidí (3) nezneklidňujte (1) odklidil (2) poklidně (1) poklidný (1) poklidu (4) sklidí (11) sklidil (2) sklidili (1) sklidím (1) sklidíš (4) sklidit (1) uklidním (1) uklidníme (1) uklidnit (1) uklidňoval (2) vyklidili (1) zklidnily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |