Kletbou

Hledám varianty 'kletbou' [ kleteb (1) kletby (11) kletbu (5) kletbou (8) kletbami (2) kletba (3) ]. Nalezeno 29 veršù.
Numeri 5:21...- tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého...
Numeri 5:23...odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody....
Numeri 5:27...klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude...
Deuteronomium 23:6... Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůhkletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš...
Deuteronomium 29:19...vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem...
Deuteronomium 29:20...všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí...
Deuteronomium 30:7...život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a kteří...
Soudců 17:2...Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je...
1. Královská 2:8...jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu...
Nehemiáš 13:2...Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili...
Job 31:30...nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal...
Žalmy 10:7... nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za...
Žalmy 59:13...pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď...
Žalmy 62:5...Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj...
Přísloví 26:2... Vrabec přeletí, vlaštovka se mihne, bezdůvodná kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na...
Přísloví 27:14...svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období dešťů se...
Kazatel 7:21...se o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že...
Izaiáš 65:15...zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: " Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům...
Jeremiáš 23:10...Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla pustina. Jejich...
Jeremiáš 29:18...pro všechna království země. Budou vzbuzovat kletby a děs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je...
Jeremiáš 29:22...před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude používat mezi všemi judskými vyhnanci...
Jeremiáš 42:18...na vás, pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo nikdy...
Jeremiáš 44:12...po největší zemřou mečem nebo hladem. Stanou se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou. Zúčtuji s těmi, kdo...
Daniel 9:11...tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečeníkletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť...
Ozeáš 4:2...věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení - rozmáhá...
Zachariáš 5:3... 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je...
Zachariáš 5:4...strany: ‚Každý křivopřísežník bude vyhlazen.' Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům...
Zachariáš 8:13...lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete...
Římanům 3:14...jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |