Klatby

Hledám varianty 'klatby' [ klatby (2) klatbu (1) klatbě (14) klatba (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 22:19...bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť...
Numeri 21:3...jako proklaté. To místo pak nazvali ChormaKlatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór...
Deuteronomium 7:26...si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a pokládat ji za...
Deuteronomium 13:18... nikdy není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od...
Jozue 6:18...vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z...
Jozue 7:1...zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z...
Jozue 7:11...jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly klatbě - ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci!...
Jozue 7:12...a obrací se před nimi na útěk, protože  klatbě propadli sami. Nebudu s vámi, pokud to proklaté...
Jozue 7:15...po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil...
Jozue 22:20... Když se Achan, syn Zerachův, provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když...
Soudců 1:17...proklaté. To město proto dostalo jméno ChormaKlatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich...
1. Samuel 15:21...pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu."...
1. Letopisů 2:7...do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě. Syn Etanův: Azariáš...
Izaiáš 43:28...potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyš, Jákobe, můj...
Zachariáš 14:11... Jeruzalém bude obydlen a nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |