Klaněli

Hledám varianty 'klaněli' [ klaňte (5) klaňme (2) klaním (2) klaní (8) klanět (36) klaněly (2) klanělo (3) klaněli (47) klaněla (3) klaněl (27) klanějte (4) klanějí (6) klaněj (2) ]. Nalezeny 142 verše.
Genesis 24:26... i místo k přenocování." Tehdy padl na kolenaklaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh...
Genesis 24:48...kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolenaklaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého...
Genesis 27:29...i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové...
Genesis 37:7...stát a hle, vaše snopy obklopily ten můjklaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi...
Genesis 37:9...ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hleklanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to...
Genesis 37:10...za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o...
Genesis 42:6...zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němuklaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první...
Genesis 43:26... předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a...
Genesis 43:28...daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolenaklaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra...
Exodus 4:31...a že viděl jejich trápení, padli na kolenaklaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli...
Exodus 11:8...všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který ...
Exodus 12:27...rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolenaklaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak,...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 24:1...sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se...
Exodus 32:8... kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu teleteklaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh,...
Exodus 33:10...u vchodu do Stanu a všechen lid vstávalklaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin...
Exodus 34:8...čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemiklaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení,...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je...
Leviticus 26:1...ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte ...
Numeri 25:2...k obětním hodům svého božstva a lid jedlklaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem...
Deuteronomium 4:19...nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem...
Deuteronomium 8:19...Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jimklaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako...
Deuteronomium 11:16...se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužiliklaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem,...
Deuteronomium 17:3...by přestoupili jeho smlouvu a odešli sloužitklanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému...
Deuteronomium 29:25...je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohůmklaněli se jim - bohům, které nepoznali a které jim neurčil...
Deuteronomium 30:17...poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že...
Jozue 23:16... váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohůmklanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z...
Soudců 2:12...Egypta, a následovali cizí bohy okolních národůKlaněli se jim, a popouzeli tak Hospodina. Opustili...
Soudců 2:17...své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohyklaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří...
Soudců 2:19... a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužiliklaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se...
1. Samuel 1:3...každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími...
2. Samuel 9:8...vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k...
2. Samuel 14:22...Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemiklaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že...
2. Samuel 15:32...David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský,...
2. Samuel 16:4...majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně...
1. Královská 9:6... ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a...
1. Královská 9:9...otce z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na Hospodin uvedl...
1. Královská 11:33...všech kmenů Izraele. To proto, že opustilklaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi...
1. Královská 16:31...krále Et-baala. Odešel sloužit Baaloviklanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův...
1. Královská 22:54... který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baaloviklaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně...
2. Královská 2:15... kteří stáli opodál. Vyrazili mu naprotiklaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!"...
2. Královská 4:37...svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohámklaněla se mu k zemi. Pak vzala syna a odešla. Elíša se...
2. Královská 5:18...můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o rámě, takže i se musím v Rimonově...
2. Královská 17:16...si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůlyklaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své...
2. Královská 17:36...a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte...
2. Královská 18:22...‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem:...
2. Královská 19:37... odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové...
2. Královská 21:3...Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král AchabKlaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl...
2. Královská 21:21...hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl se jim. Opustil Hospodina, Boha svých otců, a...
1. Letopisů 16:29...náleží mu, přineste dary, před něj přistupteKlaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se...
1. Letopisů 29:20...Hospodinu, Bohu jejich otců, padli na kolenaklaněli se před Hospodinem a před králem. Druhého dne...
2. Letopisů 7:3...nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemiklaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho...
2. Letopisů 7:19... a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a...
2. Letopisů 7:22...je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to...
2. Letopisů 20:18...i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinemklaněli se mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak...
2. Letopisů 24:17...smrti přišli někdejší judští hodnostářiklaněli se králi. A král jim začal naslouchat. Tehdy...
2. Letopisů 25:14...si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohyklaněl se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti...
2. Letopisů 29:28...izraelského krále Davida. Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo,...
2. Letopisů 29:29...dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekliklaněli se. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, ...
2. Letopisů 29:30...ho s velikou radostí, padali na kolenaklaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste...
2. Letopisů 32:12...pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl ...
2. Letopisů 33:3...také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůlyKlaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl...
Nehemiáš 8:6..."Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolenaklaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil,...
Nehemiáš 9:3... svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávaliklaněli se Hospodinu, svému Bohu. Na levitských stupních...
Nehemiáš 9:6... co je v nich. Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral...
Ester 3:2...v královském paláci před Hamanem klekaliklaněli se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen...
Job 1:20...plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zemklaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ...
Žalmy 5:8...veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě....
Žalmy 22:28...a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je...
Žalmy 29:2...a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náležíklaňte se Hospodinu v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se...
Žalmy 66:4...tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! séla Pojďte,...
Žalmy 72:9...k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! ...
Žalmy 72:11... mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní, všechny národy slouží mu! Chudáka v jeho křiku...
Žalmy 95:6...učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďteklaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před...
Žalmy 96:9...náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupteKlaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se...
Žalmy 99:5...konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našehoklaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou...
Žalmy 99:9...zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našehoklaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh,...
Žalmy 106:19...Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co...
Žalmy 132:7...ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme jižklaňme se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodine, ke svému...
Žalmy 138:2...ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi,...
Izaiáš 2:8... Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen, kdekdo se...
Izaiáš 27:13...i ti, kdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně...
Izaiáš 36:7...pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem:...
Izaiáš 37:38... odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, ho jeho synové...
Izaiáš 44:15...a chleba upeče, z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva...
Izaiáš 44:17...dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň !...
Izaiáš 49:23...kněžny tvými chůvami. Tváří k zemi se budou klanět před tebou, lízat ti budou prach na nohou a tehdy...
Izaiáš 66:23...soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo...
Jeremiáš 1:16...cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli...
Jeremiáš 7:2...z Judy, kteří se těmito branami přicházíte klanět Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 8:2...následovali, se kterým se radili a kterému se klaněli. Nikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbí, zůstanou...
Jeremiáš 13:10...a odchází za cizími bohy, aby jim sloužilklaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se...
Jeremiáš 16:11...Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jimklaněli se jim; však opustili a můj Zákon nedodržovali....
Jeremiáš 22:9...‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Bohaklaněli se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad...
Jeremiáš 26:2...ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v Hospodinově domě. Vyřiď jim všechno, co ti...
Ezechiel 8:16... Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu člověčí?"...
Ezechiel 46:2...jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se do...
Ezechiel 46:3...bude o sobotách a novoluních u vchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu...
Ezechiel 46:9...před Hospodina lid země, ten, kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo přijde jižní...
Daniel 2:46..." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvářklaněl se mu. Nařídil také, se na jeho počest obětují...
Daniel 3:5... cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padněteklanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar....
Daniel 3:7... harfu, cimbál a všechnu tu hudbu, padaliklaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar....
Daniel 3:10...cimbál, buben a všechnu tu hudbu, musí padnoutklanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se,...
Daniel 3:15... cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padnoutklanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se...
Daniel 3:28...a raději by položili život, než aby sloužiliklaněli se jinému bohu, než je jejich Bůh. Proto nařizuji...
Micheáš 5:12...vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše...
Sofoniáš 1:5...kteří obětovali modlám - ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají...
Zachariáš 14:16...Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků....
Zachariáš 14:17... Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť....
Matouš 2:11...dítě s jeho matkou Marií, padli na kolenaklaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary:...
Matouš 4:10...přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil...
Matouš 8:2...veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocnýklaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš ...
Matouš 9:18... náhle k němu přistoupil představený synagogyklaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale,...
Matouš 14:33...se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se...
Matouš 15:25...ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupilaklaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné...
Matouš 18:26...dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti...
Matouš 20:20...přišla matka Zebedeových synů se svými synyklaněla se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se ...
Matouš 28:9... Padly před ním na kolena, objímaly mu nohyklaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte...
Matouš 28:17... kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřiliklaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim...
Marek 15:19...do hlavy, plivali na něj, klekali před nímklaněli se mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj...
Lukáš 4:8..."Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do...
Lukáš 24:52...se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebeKlaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do...
Skutky 7:43... obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové...
Židům 1:6...znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká:...
Zjevení 4:10...starců před obličejem Sedícího na trůnuklanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn...
Zjevení 5:14...řekly: "Amen!" A starci padli na kolenaklaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze...
Zjevení 7:11...těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tvářeklaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a sláva, moudrost a...
Zjevení 9:20...pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a...
Zjevení 11:1...a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech...
Zjevení 11:16...trůnech před Božím obličejem, padlo na tvářeklanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože...
Zjevení 13:4... Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal šelmě moc; klaněli se i šelmě...
Zjevení 13:8...kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se  klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od...
Zjevení 13:12...a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila....
Zjevení 14:7...mu chválu, neboť přišla hodina jeho souduKlanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny...
Zjevení 14:9...letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její...
Zjevení 14:11...jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení...
Zjevení 16:2... kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý...
Zjevení 19:4...čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padliklaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od...
Zjevení 19:10...slova." Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží...
Zjevení 19:20...svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do...
Zjevení 22:8...jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On...
Zjevení 22:9...a jako ti, kdo zachovávají slova této knihyKlaněj se Bohu." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova...

Slova obsahující klaněli: klaněli (47) neklaněli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |