Klaď

Hledám varianty 'klaď' [ klást (4) kladu (4) kladou (3) kladli (2) kladl (3) kladeš (1) klade (2) klaď (2) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 30:38...odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž...
Genesis 30:41...pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla...
Exodus 25:30...zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého...
Deuteronomium 33:10...a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář. Požehnej, Hospodine,...
Job 29:9... přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul...
Job 40:4...řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkatKladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát....
Žalmy 11:2...Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy...
Žalmy 34:8...jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vizte,...
Žalmy 38:13...se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své...
Žalmy 90:8...hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše...
Kazatel 7:10...ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je...
Jeremiáš 6:21...se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hlekladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i děti...
Ezechiel 43:8...svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králůKladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých...
Zachariáš 3:9...svého služebníka, Výhonek. Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. ...
Lukáš 2:46...v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jimklade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho...
Lukáš 23:9... a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrakKladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal....
Římanům 16:17... dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržkykladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se...
2. Korintským 6:3...je tu, ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co...
1. Timoteus 5:7...si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své...
1. Timoteus 6:13...pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny...
1. Timoteus 6:17...moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatíklaď na srdce, nejsou domýšliví. nespoléhají na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |