Klíně

Hledám varianty 'klíně' [ klíně (6) klína (11) klín (11) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 24:2...všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a...
Genesis 24:9...neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze...
Genesis 30:3...Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou...
Genesis 47:29..."Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej v...
Genesis 48:12...i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil...
Genesis 49:10...Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou...
Genesis 50:23...a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh...
Numeri 5:21...učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí...
Numeri 5:22...do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz...
Numeri 5:27...prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou....
Soudců 16:19...přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů...
Růt 4:16...synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil...
2. Samuel 12:3...pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu...
2. Samuel 12:8...dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo...
Job 3:12...Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl...
Job 10:19...Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár...
Job 24:20...pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy. nikdo nevzpomene na...
Žalmy 35:13...postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem;...
Žalmy 74:11...svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou praviciklína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty...
Žalmy 79:12...paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid,...
Žalmy 89:51...pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému...
Přísloví 6:27...však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheňklíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém...
Přísloví 16:33...než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je...
Kazatel 4:5... I to je marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než...
Kazatel 7:9...snadno popudlivý k hněvu, mrzutost odpočíváklíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy?...
Izaiáš 65:6...mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví...
Izaiáš 65:7...skutky s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé...
Izaiáš 66:12... Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |