Klín

Hledám varianty 'klín' [ klíně (6) klína (11) klín (11) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 24:2...všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a...
Genesis 24:9...neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze...
Genesis 30:3...Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou...
Genesis 47:29..."Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej v...
Genesis 48:12...i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil...
Genesis 49:10...Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou...
Genesis 50:23...a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh...
Numeri 5:21...učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí...
Numeri 5:22...do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz...
Numeri 5:27...prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou....
Soudců 16:19...přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů...
Růt 4:16...synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil...
2. Samuel 12:3...pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu...
2. Samuel 12:8...dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo...
Job 3:12...Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl...
Job 10:19...Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár...
Job 24:20...pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy. nikdo nevzpomene na...
Žalmy 35:13...postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem;...
Žalmy 74:11...svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou praviciklína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty...
Žalmy 79:12...paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid,...
Žalmy 89:51...pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému...
Přísloví 6:27...však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheňklíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém...
Přísloví 16:33...než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je...
Kazatel 4:5... I to je marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než...
Kazatel 7:9...snadno popudlivý k hněvu, mrzutost odpočíváklíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy?...
Izaiáš 65:6...mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví...
Izaiáš 65:7...skutky s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé...
Izaiáš 66:12... Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak...

Slova obsahující klín: klín (11) klína (11) klíně (6) neproklínej (1) proklíná (1) proklínají (1) proklínal (3) proklínán (1) proklínání (2) proklínat (2) zaklínači (2) zaklínačů (1) zaklínáme (1) zaklínání (1) zaklínat (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |