Kdysi

Hledám varianty 'kdysi' [ kdysi ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 26:18...zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali...
Genesis 41:10..."Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě...
Jozue 8:33...hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat...
1. Samuel 15:1... Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin  kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem,...
1. Samuel 15:17...Saul. Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských...
2. Samuel 21:7... syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově...
2. Samuel 21:12...ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni...
1. Královská 9:8...národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrámkdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a...
1. Královská 11:15...z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít...
2. Královská 13:5...vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který...
2. Královská 15:12... sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět...
2. Královská 16:2...však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských...
2. Královská 17:35...Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí...
2. Královská 18:3...co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny,...
2. Královská 18:4...kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové...
2. Královská 23:22...Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a...
1. Letopisů 9:20...vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním!...
1. Letopisů 9:22...ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými...
2. Letopisů 2:2...pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na...
2. Letopisů 7:21...národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrámkdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne:...
2. Letopisů 28:1...však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských...
2. Letopisů 29:2...co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své...
2. Letopisů 33:23...jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané...
Ezdráš 5:11...nebe i země a stavíme chrám, který tu stával  kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský...
Ezdráš 5:14... Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl...
Ester 2:20...přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj...
Job 10:10...- to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi  kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi zhoustnout jako...
Žalmy 66:6...je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte,...
Žalmy 74:2...hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví...
Žalmy 89:20... Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem...
Izaiáš 1:21... Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo...
Izaiáš 1:26...všechnu nečistotu! Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu...
Izaiáš 7:25...zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se nevydáš ze strachu z trní...
Izaiáš 10:24... bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj...
Izaiáš 10:26...u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého...
Izaiáš 11:16... pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V...
Izaiáš 28:12...a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národemKdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout...
Izaiáš 45:21...poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to  kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný...
Izaiáš 52:4...vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala...
Izaiáš 64:10...v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen...
Jeremiáš 7:12... Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s...
Jeremiáš 30:20...je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi,...
Jeremiáš 33:7...Judy a Izraele změním a vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně...
Jeremiáš 33:11...Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto...
Pláč 1:7...jeruzalémská vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel...
Pláč 4:2...rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány...
Ezechiel 16:55...se svými dcerami, budou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými dcerami budeš znovu tím, čím jsi...
Ezechiel 26:17...jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé městokdysi moři vládnoucí! Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste...
Ezechiel 36:11...za starodávna a budu k vám ještě štědřejší než kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovu k vám...
Marek 16:9... ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo...
Jan 4:5...městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla...
Jan 19:39...a sňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe...
Římanům 7:9... Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích...
Římanům 10:19...Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás...
Římanům 11:30...nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď...
1. Korintským 10:6... Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je...
1. Korintským 15:9...si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to,...
2. Korintským 5:16...nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je...
2. Korintským 11:3...od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž...
Efeským 2:2...mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho...
Efeským 2:3...působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili...
Efeským 2:13...Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu JežíšiKdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi...
Efeským 5:8...s takovými nic společnéhoKdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte...
Koloským 1:21... co je na zemi i na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky...
Koloským 3:7...lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovalikdysi jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv,...
2. Timoteus 3:8...a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Daleko se však...
2. Timoteus 3:9...jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou. Ty sis však osvojil učení,...
Filemon 1:11... jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i...
Židům 1:1...vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních...
1. Petr 2:10...povolal ze tmy do svého podivuhodného světlaKdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží;...
1. Petr 3:5...je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se...
1. Petr 3:20...přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh...
2. Petr 3:5...Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |