Kdybys

Hledám varianty 'kdybys' [ kdybys ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 13:13...osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětemkdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Rovněž každého...
Exodus 23:33...ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mněKdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom...
Exodus 34:20... Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětemkdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého...
Deuteronomium 30:4... mezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud ...
Jozue 2:20...u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavuKdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy...
Soudců 13:16..." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale...
Soudců 16:13...mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a...
1. Samuel 25:34...Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by...
2. Samuel 2:27...Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodinkdybys nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry...
1. Královská 13:8... obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic...
Job 34:31...vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane;...
Přísloví 27:22...zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil...
Izaiáš 41:12...nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou...
Izaiáš 48:18...úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít mělKdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by proudil...
Jeremiáš 22:24...bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši, synu Joakimův, pečetním...
Matouš 8:2...jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Panekdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku a...
Marek 1:40...k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitem,...
Lukáš 5:12...uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Panekdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku,...
Lukáš 19:42...hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo...
Jan 4:10...se Samaritány nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká:...
Jan 11:21...vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Panekdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I...
Jan 11:32...a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Panekdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak...
1. Korintským 14:16... Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslíKdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo...

Slova obsahující kdybys: kdybys (23) kdybyste (27)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |