Kdy

Hledám varianty 'kdy' [ kdy ]. Nalezeno 338 veršù.
Genesis 2:17...poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v denkdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl:...
Genesis 5:2...je jako muže a ženu, požehnal jim a v denkdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo...
Genesis 21:8...Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák...
Genesis 24:11...u studny s vodou (bylo to navečer, v doběkdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého...
Genesis 27:2... Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevímkdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi...
Genesis 30:30... protože ti po mém příchodu Hospodin požehnalKdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában...
Genesis 41:30...hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladukdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad...
Genesis 45:6...je přece na zemi hlad a přichází ještě pět letkdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi,...
Exodus 5:23...trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvílekdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se...
Exodus 8:5...Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavěkdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj...
Exodus 9:24... Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dnekdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to...
Exodus 10:6...otcové tvých otců neviděli nic takového ode dnekdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil...
Exodus 10:28...mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V denkdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš...
Exodus 11:6...propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani...
Exodus 12:6...mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsícekdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije....
Exodus 12:41...Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dnekdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z...
Exodus 12:42...Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta nockdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta...
Exodus 23:16...neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žníkdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel...
Exodus 29:30...knězem po něm, je bude oblékat po sedm dníkdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve...
Exodus 40:37...se však oblak nevznesl, nevycházeli do dnekdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a...
Leviticus 7:35...obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dnekdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin...
Leviticus 7:38...jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v denkdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary...
Leviticus 14:46...za městem. Kdo by do toho domu vešel v doběkdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle něj se určíkdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 16:31...hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobotkdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení....
Leviticus 19:6...tak, abyste došli zalíbení. je snědena v denkdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude do...
Leviticus 23:15...dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dnekdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných...
Leviticus 23:28...dělat žádnou práci, neboť je to Den smířeníkdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by...
Leviticus 25:15...nakoupíš od svého bližního; podle počtu letkdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let,...
Numeri 3:1...otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v doběkdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou...
Numeri 3:13...moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V denkdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil...
Numeri 5:29... Toto je zákon žárlivosti. Platí v případechkdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila...
Numeri 6:13... A toto je zákon ohledně nazíra: V denkdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do...
Numeri 7:1...nad syny Izraele, a jim požehnám." V denkdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej...
Numeri 7:10...svatých věcech, které se nosí na ramenou. V denkdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho...
Numeri 7:84...byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v denkdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních...
Numeri 8:17... jak z lidí, tak ze zvířat, je . V denkdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je...
Numeri 9:15...u vás budou platit stejná pravidla." V denkdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu...
Numeri 15:23...vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dnekdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení),...
Numeri 29:7...téhož sedmého měsíce mějte svaté shromážděníkdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako...
Numeri 30:6...sebe vzala, platit. Pokud to však otec v denkdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který...
Numeri 30:8...nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v denkdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby i...
Numeri 30:9...i závazky platit. Pokud to však manžel v denkdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib...
Numeri 30:13...i závazky platit. Pokud by je však manžel v denkdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které...
Numeri 30:15... jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v denkdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil později,...
Deuteronomium 4:10... ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dnekdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi...
Deuteronomium 4:15...v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dnekdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně,...
Deuteronomium 4:32...staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dnekdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce...
Deuteronomium 4:33...anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak...
Deuteronomium 4:34... jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů...
Deuteronomium 4:42...každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch...
Deuteronomium 5:26...poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřemeKdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z...
Deuteronomium 9:7...Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dnekdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste se...
Deuteronomium 9:24...ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dnekdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel...
Deuteronomium 12:19...rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dnykdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin...
Deuteronomium 16:1...vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc avivkdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka...
Deuteronomium 16:6...své jméno, a to večer při západu slunce, v dobukdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na místě,...
Deuteronomium 19:4...aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlitKdyž někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v...
Deuteronomium 27:2...všechna přikázání, která vám dnes udílím. V denkdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj...
Jozue 5:12...dne i pražené zrní z úrody země. Toho dnekdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele...
Jozue 6:10...hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dnekdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal...
Jozue 10:12... Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dnekdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky...
Jozue 14:10... jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvílekdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští....
Jozue 20:5...města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nichKdyž ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho,...
Soudců 4:14...tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je denkdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde...
Soudců 18:30...jim se svými syny dělal kmenové kněží do dnekdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal...
Soudců 18:31...si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobukdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále....
Soudců 19:30..."Něco tak neslýchaného se nestalo ode dnekdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se!...
Růt 1:1...bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnůkdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z...
Růt 4:5...řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V denkdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút,...
1. Samuel 2:31...znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dnykdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v...
1. Samuel 3:15...ani darem!" Samuel zůstal ležet do ránakdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž...
1. Samuel 4:20...bolesti. Ženy, které pomáhaly, ve chvílikdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však...
1. Samuel 7:2...jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvílekdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po...
1. Samuel 8:8...jejich králem. Přesně jako se chovali ode dnekdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když opouštěli...
1. Samuel 8:18...vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde denkdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale...
1. Samuel 22:4...k moábskému králi a zůstali u něj celou dobukdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak...
1. Samuel 22:22... David na to Abiatarovi řekl: " toho dnekdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě...
1. Samuel 25:15...hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobukdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic...
1. Samuel 27:11...David dělá." Tak si David počínal celou dobukdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil;...
1. Samuel 29:3...jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dnekdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout."...
1. Samuel 29:6...líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dnekdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co...
1. Samuel 29:8... "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dnekdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat...
2. Samuel 2:26...Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkostKdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své...
2. Samuel 4:5...domu. Dorazili tam kolem poledne, v doběkdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana...
2. Samuel 7:6...mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dnekdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece...
2. Samuel 7:11...nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnůkdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce....
2. Samuel 13:32...Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dnekdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král...
2. Samuel 19:20... čím se tvůj služebník provinil onoho dnekdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová...
2. Samuel 21:12...ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni...
2. Samuel 22:1...padli rukou Davida a jeho služebníků. V denkdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel...
1. Královská 2:37...ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v denkdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě...
1. Královská 2:42...Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v denkdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi...
1. Královská 8:16...a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dnekdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
1. Královská 17:14...nedojde a oleje z láhve neubude do dnekdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak...
1. Královská 22:25...ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v denkdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš...
2. Královská 3:20...zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v doběkdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila...
2. Královská 8:6...majetek včetně všech polních výnosů ode dnekdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do...
2. Královská 12:3...se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobukdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových...
2. Královská 20:17..."Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dnykdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
2. Královská 21:15... co je v mých očích zlé, a uráželi ode dnekdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil...
1. Letopisů 12:16... To oni překročili Jordán v prvním měsícikdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny...
1. Letopisů 17:5...Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dnekdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v...
1. Letopisů 17:10...nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnůkdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce....
1. Letopisů 21:12...si: tři roky hladu, tři měsíce drancováníkdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče...
2. Letopisů 6:5...a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dnekdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
2. Letopisů 18:24...ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v denkdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš...
2. Letopisů 20:22...Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvílikdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům,...
2. Letopisů 25:27...v Knize judských a izraelských králů. Od dobkdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v...
2. Letopisů 29:27...přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvílikdy začala oběť, začalo se zpívat a troubit Hospodinu za...
2. Letopisů 31:10...z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvílekdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky,...
Nehemiáš 2:6... se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrváKdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že...
Nehemiáš 5:14...tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dnekdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého...
Nehemiáš 13:15...a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dnekdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se...
Ester 2:21...jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V doběkdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se...
Ester 9:24...vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a...
Job 3:1... Nakonec Job otevřel ústa a proklínal denkdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl denkdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali!...
Job 7:4...prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápeníKdyž uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se...
Job 7:19...něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovatKdy ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout...
Job 14:13... ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvílikdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po...
Job 16:3...přespříliš - jako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke...
Job 21:25...nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden...
Job 29:2..."Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnůkdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou...
Job 29:3...za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnoukdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem...
Job 29:4...chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věkukdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval...
Job 29:5...nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelemkdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem ...
Job 31:5...Jestli jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze...
Job 31:24...jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou?...
Job 36:20... se snažíš sebevíc? Nedychti po nocikdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit,...
Job 39:1... když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snadkdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš...
Job 39:2...Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš časkdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází...
Žalmy 18:1...Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v denkdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i...
Žalmy 42:3... po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi...
Žalmy 78:42...rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na denkdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá...
Žalmy 78:43... na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na denkdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky...
Žalmy 90:15... trvá jak dřívější soužení, jako ta létakdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné...
Žalmy 94:8...se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největšíkdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho -...
Žalmy 101:2...zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sledujikdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak...
Žalmy 102:3...pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v denkdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám ,...
Žalmy 104:19...jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou...
Žalmy 119:82... Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý,...
Žalmy 119:84...tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebníkKdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají,...
Žalmy 128:5... zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dnykdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!...
Žalmy 137:7...se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen denkdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město v...
Přísloví 1:22...vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí, kdy drzounů záliba...
Přísloví 6:9...ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš polehávatkdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš,...
Přísloví 23:35...Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej...
Kazatel 8:5...přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě. Člověk ...
Kazatel 8:9...nezachrání ani zločinem. To všechno jsem vidělkdyž jsem uvažoval o všem, co se odehrává pod sluncem v...
Píseň 3:11...jeho matka zdobí jej v den jeho svatební, v denkdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach,...
Izaiáš 6:1...a trápení - světlo se skryje za mraky! V rocekdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na...
Izaiáš 7:17...pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dnekdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále...
Izaiáš 11:16... pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V...
Izaiáš 13:13...v základech horlením Hospodina zástupů v denkdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo,...
Izaiáš 14:3... a budou vládnout nad svými tyrany. V denkdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého...
Izaiáš 14:28...Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V rocekdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy...
Izaiáš 20:1...rukou mých, a Izrael, dědictví!" V rocekdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního...
Izaiáš 27:6...usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dnykdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní...
Izaiáš 28:24... co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak...
Izaiáš 30:25...potečou potoky vody v onen den veliké porážkykdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo...
Izaiáš 30:26...jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen denkdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež...
Izaiáš 38:20...a hrajme na strunné nástroje po všechny dnykdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl:...
Izaiáš 39:6...slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dnykdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
Izaiáš 44:7...to ohlásí! mi to oznámí a vyloží! Odedávnakdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a...
Izaiáš 48:6...Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to všekdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci...
Izaiáš 48:16...ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam...
Izaiáš 54:9... Je to pro stejné jako za Noemových dnůkdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu....
Izaiáš 58:5...nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Denkdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a...
Izaiáš 66:8...dříve než zasténala, narodil se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne...
Jeremiáš 2:10...na poušti; dobře se podívejte a zvažte toKdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i...
Jeremiáš 7:25...srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dnekdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim...
Jeremiáš 7:32...A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale...
Jeremiáš 8:7...období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují časkdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin...
Jeremiáš 9:24...Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s...
Jeremiáš 11:4...smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v denkdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem:...
Jeremiáš 11:7...slova této smlouvy a plňte je. Ode dnekdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem je...
Jeremiáš 11:23... jejich synové a dcery pomřou hladem. V časekdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a...
Jeremiáš 16:14...'" "Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který...
Jeremiáš 18:13...tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu...
Jeremiáš 18:17...východním je před protivníkem rozpráším. V denkdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni...
Jeremiáš 19:6...A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí...
Jeremiáš 20:14...ubohému z rukou zločinců. je zlořečený denkdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, není...
Jeremiáš 23:5...Hospodin. Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout...
Jeremiáš 23:7... Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který...
Jeremiáš 23:12...vyhnáni, na dopustím neštěstí v časekdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem...
Jeremiáš 27:22...odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dnekdy si jich znovu povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je dám...
Jeremiáš 30:3...do knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a...
Jeremiáš 31:6...a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde denkdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k...
Jeremiáš 31:27...sladký. "Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem...
Jeremiáš 31:31...zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne...
Jeremiáš 31:32...smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v denkdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta - tuto mou...
Jeremiáš 31:38...Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže...
Jeremiáš 32:31...rukama dělají, praví Hospodin. Ode dnekdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k...
Jeremiáš 33:14...Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy,...
Jeremiáš 34:13...slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V denkdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví,...
Jeremiáš 36:2...o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dnekdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových dodnes....
Jeremiáš 38:28...pak zůstal na strážním nádvoří do dnekdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: ...
Jeremiáš 46:10...luky. Bude to den Hospodina, Pána zástupů, denkdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat,...
Jeremiáš 46:21... Neobstojí - přišel den jejich běd, časkdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí, ...
Jeremiáš 47:4...jim budou viset ochable, neboť přišel denkdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí,...
Jeremiáš 47:6...se budete drásat smutkem? ‚Ach, meči Hospodinůvkdy spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak...
Jeremiáš 48:12...se nemění. Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy na něj pošlu přelévače, kteří jej vylijí, vyprázdní...
Jeremiáš 49:2...ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen...
Jeremiáš 49:8...v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v časkdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají...
Jeremiáš 50:27...je pošlete. Běda jim! Přišel jejich den, časkdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z...
Jeremiáš 50:31... Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, časkdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a zhroutí se tak,...
Jeremiáš 51:33...Izraele: "Dcera babylonská je jako mlat v časkdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!"...
Jeremiáš 51:47...vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dnykdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá jejich zem se...
Jeremiáš 51:52...cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi budou sténat...
Pláč 1:12... kterou trpím, kterou ranil Hospodin v denkdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí,...
Pláč 1:21...jsi dopustil. Kéž přivedeš ten vyhlášený denkdy je postihne to, co ! Kéž všechna jejich zloba...
Ezechiel 4:4...vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dnykdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu. Odpočítal...
Ezechiel 4:9...to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dnykdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo:...
Ezechiel 12:23...- S tímto příslovím skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jim: Blíží se dny, kdy se...
Ezechiel 16:22...a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dnykdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda...
Ezechiel 20:5... Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V denkdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu...
Ezechiel 22:14...Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve dnechkdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin; to učiním....
Ezechiel 23:21...koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládíkdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá prsa...
Ezechiel 23:39...mou svatyni a znesvěcovaly soboty. Téhož dnekdy obětovaly své děti modlám, vcházely do svatyně, aby...
Ezechiel 24:25...Hospodin. Poslouchej, synu člověčí. V denkdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a chlouby,...
Ezechiel 24:27...tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V denkdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci...
Ezechiel 27:32...truchlivý žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když vykládali...
Ezechiel 28:13...dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v denkdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem...
Ezechiel 31:15...do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V denkdy sestoupil do podsvětí, zahalil jsem hlubinu smutkem nad...
Ezechiel 36:33...izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V denkdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby...
Ezechiel 38:14...Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V denkdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš...
Ezechiel 38:18...nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v denkdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv....
Ezechiel 39:13...budou pohřbívat a získají si tím pověst v denkdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení...
Ezechiel 43:18...Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V denkdy bude postaven, aby se na něm přinášely zápalné oběti a...
Ezechiel 44:27...se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní. V denkdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve...
Ezechiel 46:17...a zůstane jim to jako dědičné vlastnictvíKdyž ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých...
Daniel 10:12..."Neboj se, Danieli. od prvního dnekdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a...
Daniel 12:1...tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvílekdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn -...
Daniel 12:6...nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrváKdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem,...
Ozeáš 2:5...donaha, abych ji obnaženou ukázal jako v denkdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní...
Ozeáš 2:17... a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v denkdy vyšla z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš...
Ozeáš 10:10...boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám jekdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly...
Ozeáš 12:10...pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnůkdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim...
Joel 4:1...povolal Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dnykdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny...
Amos 3:14... praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V denkdy s Izraelem zúčtuji za jeho vzbouření, zúčtuji také s...
Amos 4:2...při své svatosti: Hle, přijdou na vás dnykdy vás potáhnou na hácích a vaše děti na udicích! Jednu za...
Amos 8:5... vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy...
Amos 8:11...Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodinkdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě...
Amos 9:13...to způsobí. Hle, přicházejí dny, praví Hospodinkdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač....
Abdiáš 1:11...navěky! V ten den ses stranou postavil - v denkdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli...
Jonáš 3:4...tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dnekdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet...
Micheáš 1:12... nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekajíkdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně...
Micheáš 7:4...z bodláčí. přichází ten vyhlížený den - denkdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatek!...
Micheáš 7:11...rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, denkdy se tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k vám z...
Micheáš 7:12...tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; denkdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od...
Nahum 2:4...v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v denkdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se...
Sofoniáš 3:8...dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v denkdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám...
Ageus 2:18...čtyřiadvacátého dne devátého měsíce - ode dnekdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je ...
Zachariáš 1:12...Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupůkdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými...
Zachariáš 8:9...tato slova z úst proroků, a to ode dnekdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů. Ano, lidé...
Zachariáš 14:7... Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho znákdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v...
Matouš 1:25...Marii za manželku. Nespal s ale do dobykdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil...
Matouš 2:7...Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jichkdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do...
Matouš 9:15... dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dnykdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo...
Matouš 24:3...kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu...
Matouš 24:38...jedli a pili, ženili se a vdávaly se do dnekdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle,...
Matouš 24:39...do archy, a ničeho si nevšimli do chvílekdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při...
Matouš 24:50...jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v denkdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže...
Matouš 25:37...za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Panekdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo...
Matouš 25:38...dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napítKdy jsme viděli jako cizince a přijali anebo nahého a...
Matouš 25:39...cizince a přijali anebo nahého a oblékli Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k...
Matouš 25:44...a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Panekdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako...
Matouš 26:29...chvíle neokusím plod vinné révy do dnekdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A...
Matouš 26:45...spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvílekdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte,...
Marek 2:20...ženicha u sebe, nemohou se postit. Přijdou dnykdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou...
Marek 13:4...Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni námkdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno...
Marek 13:33...jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totižkdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na...
Marek 13:35...přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totižkdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění,...
Marek 14:12...ho vydal. Prvního dne svátku nekvašených chlebůkdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali:...
Marek 14:25...vám, že neokusím plod vinné révy do dnekdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali...
Marek 14:41...jim ztěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říciKdyž se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a...
Lukáš 1:20...naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš do dnekdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a...
Lukáš 1:25..."Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel časkdy na pohlédl a zbavil veřejné pohany!" Když byla...
Lukáš 1:80...rostl a sílil v duchu a žil na poušti do dnekdy vystoupil před Izrael. V těch dnech vydal César...
Lukáš 5:35... dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dnykdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou...
Lukáš 7:45...vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvílekdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi...
Lukáš 9:39...křičet. Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky,...
Lukáš 9:51...Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se...
Lukáš 12:36...a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávajícíkdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned...
Lukáš 12:46... pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v denkdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže...
Lukáš 13:14...v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dníkdy se pracovat. Během nich přicházejte a nechte se...
Lukáš 13:35...vám, že neuvidíte, dokud nepřijde časkdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Lukáš 17:20...mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží...
Lukáš 17:22...mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dnykdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale...
Lukáš 17:27...Jedli a pili, ženili se a vdávaly se do dnekdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny...
Lukáš 17:29...a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dnekdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a...
Lukáš 17:30...a všechny zahubil. Právě tak to bude v denkdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a...
Lukáš 19:43...je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dnykdy tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ...
Lukáš 21:6... ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dnykdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno...
Lukáš 21:7...kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." "Mistřekdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy...
Lukáš 21:22... nechodí do města. Nastanou totiž dny pomstykdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech...
Lukáš 22:7...mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebůkdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se...
Lukáš 23:29...sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dnykdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a...
Jan 4:21..." řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvílekdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v...
Jan 4:23...spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a je tukdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě....
Jan 4:53...po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvílikdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý...
Jan 5:25... amen, říkám vám: Přichází chvíle, a je tukdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou...
Jan 5:28...člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvílekdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a...
Jan 6:25...a přijeli do Kafarnaum, kde hledali JežíšeKdyž ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho:...
Jan 9:4... který poslal, dokud je den. Přichází nockdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem...
Jan 9:14...bývalého slepce přivedli k farizeům. Toho dnekdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota....
Jan 12:23...Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvílekdy být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám:...
Jan 16:2...Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází dobakdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím...
Jan 16:25...jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvílekdy k vám nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V...
Jan 16:32...Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišlakdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného,...
Skutky 1:2... o všem, co Ježíš začal dělat a učit do dnekdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny...
Skutky 1:21...' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý časkdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne,...
Skutky 1:22...přebýval mezi námi, od Janova křtu do dnekdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi...
Skutky 7:17...synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil časkdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v...
Skutky 20:11...a po jídle ještě dlouho mluvil, do ránakdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli...
Skutky 20:18...zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církveKdyž k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil...
Skutky 21:26...očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásitkdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude...
Římanům 4:10...byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nužekdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím?...
Římanům 5:6... Kristus zemřel za bezbožné ještě v doběkdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i...
Římanům 11:34...Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh...
1. Korintským 9:7... a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí...
1. Korintským 11:23... co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu nockdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy:...
Galatským 3:23...jsme střeženi pod dozorem Zákona do dobykdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun...
Efeským 1:15... Chvála a sláva jemu! Proto také od chvílekdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce...
Koloským 1:6...světě a stejně tak je tomu u vás již ode dnekdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto...
Koloským 1:9...nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dnekdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách...
2. Timoteus 4:3...s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž dobakdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních...
Židům 1:5...jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým"?...
Židům 1:13...tentýž - tvá léta neskončí!" A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Židům 6:11...z vás tuto horlivost projevoval do koncekdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se...
Židům 8:8...potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárákdyž říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu...
Židům 8:9...smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v denkdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni...
Židům 9:6...ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od dobykdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho...
Židům 10:27...hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudukdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl...
Jakub 2:20...děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou seKdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?...
1. Petr 1:11...pro vás. Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a...
Zjevení 2:13...jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnechkdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí...

Slova obsahující kdy: dokdy (1) kdy (356) kdyby (296) kdybych (62) kdybychom (13) kdybys (23) kdybyste (27) kdykoli (75) kdysi (75) když (3055) někdy (19) nikdy (320) odkdy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |