Kdokoli

Hledám varianty 'kdokoli' [ komukoli (5) kohokoli (5) kdokoli (151) ]. Nalezeno 150 veršù.
Genesis 4:14...muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancemkdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl:...
Genesis 4:15... najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu."...
Genesis 19:12...řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dceryKohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo...
Genesis 26:11...vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí...
Genesis 29:19...Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za...
Exodus 9:19...svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechuKdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to...
Exodus 12:15...hned první den odstraníte ze svých domů kvasKdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco kvašeného,...
Exodus 12:19... Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvasKdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské...
Exodus 22:18...nenech naživuKdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by...
Exodus 33:7...od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání...
Leviticus 7:27...žádnou krev - z ptactva nebo z dobytkaKdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého...
Leviticus 11:24...ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrniliKdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do...
Leviticus 11:25...jejich zdechliny, bude nečistý do večeraKdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a...
Leviticus 11:26...a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistýKdokoli se ho dotkne, bude nečistý. Každý čtyřnohý živočich...
Leviticus 11:27... který chodí po tlapách, pro vás bude nečistýKdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do...
Leviticus 11:28...jejich zdechliny, bude nečistý do večeraKdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude...
Leviticus 11:31...chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečistéKdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý do večera....
Leviticus 15:5...nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude nečistéKdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:10... na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečistéKdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou...
Leviticus 15:21...rovněž všechno, na čem by seděla, bude nečistéKdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:22... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv,...
Leviticus 15:27... bude nečisté jako při jejím běžném krváceníKdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv,...
Leviticus 17:3...a ke všem Izraelitům: Toto přikázal HospodinKdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci...
Leviticus 17:8...pro všechna vaše pokolení. Dále jim řeknešKdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u...
Leviticus 17:10... takový člověk bude vyobcován ze svého liduKdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u...
Leviticus 17:13... který žije u vás, nebude jíst krevKdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u...
Leviticus 17:15...krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcovánKdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého...
Leviticus 18:29...tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámiKdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům IzraeleKdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící v...
Leviticus 20:9...a plňte je. jsem Hospodin, váš PosvětitelKdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít....
Leviticus 20:10...svému otci a matce - jeho krev padne na nějKdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí...
Leviticus 20:11... musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložniceKdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce...
Leviticus 20:12... Oba musejí zemřít - jejich krev padne na Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali...
Leviticus 20:13...zvrácenost - jejich krev padne na Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali...
Leviticus 20:14... Musejí zemřít - jejich krev padne na Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho...
Leviticus 20:15...s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpteKdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to...
Leviticus 20:17... Musejí zemřít - jejich krev padne na Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo...
Leviticus 20:18... Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinuKdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s...
Leviticus 20:20...svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinuKdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba...
Leviticus 20:21... Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětníKdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to...
Leviticus 22:3... svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jimKdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by...
Leviticus 22:4...bude vyvržen z přítomnosti. jsem HospodinKdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl...
Leviticus 22:18...k Áronovi, k jeho synům a ke všem IzraelitůmKdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců žijících v...
Leviticus 23:29...kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším BohemKdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého...
Leviticus 23:30...toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého liduKdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z...
Leviticus 24:15... ho ukamenuje. Potom promluv k synům IzraeleKdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při...
Numeri 9:13...slaví Hod beránka podle všech jeho ustanoveníKdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá...
Numeri 15:14...budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně...
Numeri 17:28...řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hynemeKdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To...
Numeri 19:13...a sedmého dne očišťovat, pak čistý nebudeKdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se,...
Numeri 19:14...je zákon o člověku, který by zemřel ve stanuKdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude...
Numeri 19:16... která není uzavřena poklicí, bude nečistáKdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo...
Numeri 19:21...bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděvKdokoli se pak dotkne očistné vody, bude nečistý do...
Numeri 19:22... Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý do večera." Celá...
Deuteronomium 18:19...do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikážiKdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s...
Deuteronomium 22:5...se nesmí oblékat jako muž ani muž jako ženaKdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když...
Deuteronomium 25:16...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj BůhKdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy,...
Jozue 1:18... tvůj Bůh, s tebou, jako býval s MojžíšemKdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá...
Jozue 2:19... a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys...
Jozue 20:9...synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimikdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel...
Soudců 6:31...hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránitKdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se...
Soudců 19:30... Ty pak rozeslal po všech končinách IzraeleKdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného se...
1. Královská 8:38...nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o...
1. Královská 13:33... z kdekoho nadělal kněze posvátných výšinKdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal...
2. Královská 10:19... protože chci uspořádat velikou oběť BaaloviKdokoli bude chybět, nezůstane naživu!" (Byla to ovšem...
2. Královská 11:8...králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruceKdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při...
1. Letopisů 29:8... 18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železaKdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova...
2. Letopisů 6:29...nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o...
2. Letopisů 13:9...kněze, jako to dělají pohané v cizích zemíchKdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro...
2. Letopisů 15:13... Boha svých otců, celým srdcem a celou dušíKdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, ...
2. Letopisů 23:7... Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruceKdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat při...
2. Letopisů 36:23... abych mu vystavěl chrám v judském JeruzaléměKdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh,...
Ezdráš 1:3... abych mu vystavěl dům v judském JeruzaléměKdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte...
Ezdráš 1:4... Bohu Izraele, Bohu, který je v JeruzaléměKdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu,...
Ezdráš 7:26...zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučteKdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude...
Ezdráš 10:14... tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcovéKdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, se sem v...
Ester 4:11...poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi...
Kazatel 3:13...štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit,...
Izaiáš 28:16... kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelnýkdokoli se na něj spolehne, neukvapí se. Jako měřítko...
Izaiáš 54:15... snad přesto někdo napadal, nebudu s ním kdokoli by chtěl napadnout, padne před tebou. Hle, to ...
Jeremiáš 2:24... Jakmile lačně zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíčKdokoli po v čas říje zatouží, najde ji snadno, bez...
Jeremiáš 23:34...‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se oháníortelem od...
Ezechiel 14:4...a řekni jim: Tak praví Panovník HospodinKdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a...
Ezechiel 14:7...a odvraťte tvář ode všech svých ohavností! Anokdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli...
Daniel 3:6...se zlaté soše, kterou vztyčil král NabukadnezarKdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do...
Daniel 3:11...hudbu, musí padnout a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené...
Daniel 3:29...Bůh. Proto nařizuji lidem všech národů a jazykůKdokoli by se rouhal Bohu Šadrachovu, Mešachovu a...
Daniel 5:7...jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen...
Malachiáš 1:9...- jenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z...
Malachiáš 2:12...stanů každého, kdo to provádí, je to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti! A...
Matouš 5:19...čárka ze Zákona, než se to všechno naplníKdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak...
Matouš 5:21...jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však...
Matouš 5:22... kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán souduKdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán veleradě,...
Matouš 10:32...se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabcůKdokoli vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým...
Matouš 12:32... ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebudeKdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno...
Matouš 12:50...učedníky a řekl: "Pohleď, matka a bratřiKdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, ...
Matouš 14:36... aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli...
Matouš 15:4...jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale...
Matouš 15:5...otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl...
Matouš 16:25...zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale...
Matouš 18:4...děti, vůbec do nebeského království nepřijdeteKdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském...
Matouš 18:5...dítě, ten je v nebeském království největšíKdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá ....
Matouš 18:6...by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve...
Matouš 22:9...hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbukohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a...
Marek 3:35...něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratřiKdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." ...
Marek 6:56... aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Farizeové a někteří...
Marek 7:10...tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale...
Marek 7:36...a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více...
Marek 8:35...zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale...
Marek 9:37...je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá...
Marek 9:42... amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatuKdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve...
Marek 10:11...na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží...
Marek 10:15...patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj...
Marek 11:23...to řekl: "Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,'...
Lukáš 8:56... Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých...
Lukáš 9:24...sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mneKdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale...
Lukáš 9:26... ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodilKdokoli by se styděl za a za slova, za toho se bude...
Lukáš 9:48... vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a...
Lukáš 12:8... Jste dražší než mnoho vrabců. Říkám vámKdokoli vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před...
Lukáš 12:48... bude bit méně, i když dělal trestuhodné věciKomukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu...
Lukáš 17:33...na Lotovu ženuKdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí....
Lukáš 18:17...patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj...
Lukáš 19:8...Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to...
Lukáš 20:18...staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten...
Jan 6:51... jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebeKdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který...
Jan 8:51... který ji hledá a soudí. Amen, amen, říkám vámKdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme...
Jan 8:52...zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad...
Jan 9:22...představených. Ti se totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy....
Jan 10:9...lupiči, ale ovce je neposlechly. jsem dveřeKdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i...
Jan 12:26...tam, kde jsem , bude i můj služebníkKdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí...
Jan 19:12..."Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítelKdokoli se dělá králem, protiví se císaři!" Když Pilát...
Skutky 2:39...a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou dalekokohokoli povolá Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to ještě...
Skutky 10:35...nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbíkdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství,...
Římanům 2:1... člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť...
Římanům 9:33...pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršeníkdokoli však v něj věří, se jistě nezklame." Bratři,...
Římanům 10:11...ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem...
1. Korintským 3:17...jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží DuchKdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám...
Galatským 1:8...chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal...
Galatským 5:10...se vás ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem...
Židům 5:13...kojenci - potřebujete mléko, a ne hutný pokrmKdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu...
Židům 10:28...soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrceKdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou...
Jakub 4:4...se světem znamená nepřátelství s BohemKdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím...
1. Petr 2:6...na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je...
1. Jan 4:15...svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světaKdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a...
Zjevení 3:20...tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tlučuKdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a...
Zjevení 14:11...Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí...
Zjevení 20:15...do ohnivého jezera - to je ta druhá smrtKdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do...
Zjevení 22:18... kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťujiKdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize...
Zjevení 22:19...přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsanýchKdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |